PROPIETAT INTEL·LECTUAL

FAQ sobre propietat intel·lectual: Titularitat i cessió de drets

Els actes d’explotació (reproducció, distribució, comunicació pública i transformació) de les obres de les quals no som titulars dels drets es poden fer sempre que:

 • L'acte d'explotació que es vol fer es contempli com una excepció permesa per la Llei de propietat intel·lectual

o

 • Es disposi de l’autorització dels seus autors o persones titulars dels drets.

És important tenir en compte que quan els autors publiquen les seves obres sovint cedeixen part dels drets d’explotació a les editorials, productores, etc.

 • Cal posar-se en contacte amb l’autor o la persona física o jurídica que deté els drets d’una obra (drehavent) per demanar l’autorització o informació sobre qui és la persona titular actual dels drets. No obstant, si la presa de contacte no ha estat possible, el Registre de la Propietat Intel·lectual  pot ser útil per obtenir aquesta informació.
 • En cas que l'obra que es vulgui utilitzar formi part del repertori d'una entitat de gestió col·lectiva de drets (CEDRO, EGEDA, etc.), cal posar-se en contacte amb la mateixa per acordar el pagament d'una llicència d'ús. Un cop efectuat aquest pagament, l'obra es podrà emprar segons les condicions establertes a la citada llicència.
Tal com estableix l'article 15 LPI, en morir l'autor, l'exercici dels drets esmentats en els apartats 3r i 4t de l'article 14  correspon, sense límit de temps, a la persona natural o jurídica a la qual l'autor l'hi hagi confiat expressament per disposició d'última voluntat. Si de cas hi manca, l'exercici d'aquests drets correspon als hereus.
 • Exigir el reconeixement de la condició d'autor de l'obra (art. 14.3)
 • Exigir el respecte a la integritat de l'obra i impedir qualsevol deformació, modificació, alteració o atemptat contra aquesta que suposi un perjudici als seus interessos legítims o menyscabament a la seva reputació (art. 14.4)
Les mateixes persones assenyalades al número anterior i en el mateix ordre que s'hi indica poden exercir el dret que preveu l'apartat 1r de l'article 14, en relació amb l'obra no divulgada en vida de l'autor i durant un termini de setanta anys des de la seva mort o declaració de mort, sense perjudici del que estableix l'article 40:
 • Decidir si la seva obra ha de ser divulgada i en quina forma (art. 14.1)
 • Si a la mort o declaració de mort de l'autor, els seus drethavents exerceixen el dret a la no-divulgació de l'obra, en condicions que vulneren el que disposa l'article 44 de la Constitució, el jutge pot ordenar les mesures adequades a petició de l'Estat, les comunitats autònomes, les corporacions locals, les institucions públiques de caràcter cultural o de qualsevol altra persona que hi tingui un interès legítim (Art. 40)

Es considera obra òrfena aquella amb drets d'autor (o drets afins) vigents però de la qual no està identificat cap dels corresponents titulars dels drets d'explotació o, en cas d'estar-ho algun d'ells, cap està localitzat tot i haver-ne fer una cerca diligent.

Per exemple, aquest seria el cas d'una obra l''autor de la qual ha traspassat i no es coneix si n'existeixen hereus.

Les obres òrfenes no s'han de confondre amb les obres exhaurides, ja que aquestes són obres de les quals ja s'han venut o distribuït tots els exemplars, sense cap previsió d'una nova impressió ni reedició per part de l'editor corresponent.

En relació amb aquest tema, és destacable el Memorandum of Understanding (MoU) on Key Principles on the Digitisation and Making Available of Out-of-Commerce Works , acord promogut per la Unió Europea i negociat entre diverses entitats representatives de biblioteques, per una part, i d'editors, autors i entitats de gestió col·lectiva de drets per una altra, que recull els elements principals que ambdues parts han de tenir en compte per llicenciar la digitalització i posada a disposició dels llibres o revistes que es troben esgotats.

Tal com estableixen els articles 48/50 de la LPI, les cessions dels drets d'explotació d'una obra es poden fer de forma exclusiva o no exclusiva:
 

Cessions en exclusiva
 • Les cessions en exclusiva atribueixen al cessionari la facultat d'explotar l'obra amb exclusió de qualsevol altra persona (inclòs el propi cedent) i, excepte pacte en contra, la d'atorgar autoritzacions no exclusives a terceres persones.
 • El cessionari en exclusiva pot transmetre a altres persones el seu dret amb el consentiment exprés del cedent.
 • Aquest consentiment no és necessari quan la transmissió es porti a terme per una dissolució o canvi de titularitat de l'empresa cessionària.
Cessions no exclusives
 • El cessionari no exclusiu pot emprar l'obra segons els termes de la cessió i en concurrència tant amb altres cessionaris com amb el propi cedent. El seu dret és intransmissible, excepte en el cas d'una dissolució o canvi de titularitat de l'empresa cessionària.
 • Les autoritzacions no exclusives atorgades per les entitats de gestió per a l'ús dels seus repertoris seran, en qualsevol cas, intransmissibles.
Autors assalariats

En relació als autors assalariats i tal com estableix l'article 51 LPI :

 • La transmissió a l'empresari dels drets d'explotació de l'obra creada en virtut d'una relació laboral es regirà segons el que s'hagi pactat al contracte, el qual s'ha de fer per escrit.
 • A falta de pacte escrit, es presumeix que els drets d'explotació han estat cedits en exclusiva i amb l'abast necessari per a l'exercici de l'activitat habitual de l'empresari en el moment del lliurament de l'obra realitzada en virtut d'aquesta relació laboral.
 • L'empresari mai pot utilitzar o disposar de l'obra en un sentit o amb finalitats diferents de les derivades d'allò establert als punts anteriors.

  Actualment existeixen 8 entitats de gestió, cadascuna especialitzada en un tipus d’obra o acte d’explotació. Entre aquestes, les entitats de gestió col·lectiva de drets d'autor AGEDI, AIE, CEDRO i SGAE han constituït l'associació IBERCREA.
   

  Definició
  • Les entitats de gestió de drets de propietat intel·lectual són associacions privades sense afany de lucre que es dediquen a la defensa i gestió col·lectiva dels drets d’explotació de les obres del seus associats.
  Articles de la LPI reguladors
  Aspectes destacables dels articles reguladors
  • La Comissió de Propietat Intel·lectual pot adreçar-se contra els infractors dels drets de propietat intel·lectual així contra aquells serveis (pàgines d’enllaços) que facilitin la descripció o localització d’obres ofertes sense autorització, portant a terme una activitat activa no neutral (sense limitar-se a activitats merament d’intermediació tècnica). A més, no es té en compte si aquests enllaços són proporcionats inicialment pels usuaris destinataris del servei.
  • L’incompliment reiterat (dos o més cops) de requeriments de retirada de continguts declarats infractors pot ser sancionat amb una multa entre 30.000 i 300.000 euros.
  • Les entitats de gestió de drets són objecte d’un control més exhaustiu per part de l’Administració Pública.
  • S’implanta un model de “finestreta única” amb què es centralitza la facturació i pagament dels imports que els usuaris hagin d’abonar a les entitats de gestió col·lectiva de drets.
  Més informació FESABID (2021). Gestión colectiva de derechos [Infografia]

   Les llicències d’ús són contractes privats entre el propietari o productor d’una obra (programa informàtic, base de dades, revista electrònica, etc.) i la persona usuària o subscriptora de l’obra. La llicència d’ús regula quins usos es permeten o s’exclouen (reproducció, comunicació pública, etc.).
    

   • A través de la concessió de llicències o autoritzacions previ pagament, es permet a terceres persones la utilització de les obres del seu repertori, la regulació de les quals ve marcada per la legislació, Posteriorment, els diners obtinguts per la concessió d’autoritzacions, es reparteixen entre els titulars de les obres que representen.
   • Per exemple, CEDRO ofereix el portal Conlicencia , des del qual es pot pagar una llicència anual o o d'ús puntual per poder reproduir, distribuir i comunicar fragments d'obres del seu repertori (també ofereix un servei de pagament d'intermediació i de localització dels titulars d'obres que no formen part del seu repertori).

    

   Consulta els usos autoritzats dels recursos contractats per la UPC

   Si l'autor ha cedit en exclusiva els drets d'explotació d'un document publicat (postprint), només podrà dipositar-lo a una web o dipòsit institucional si obté l'autorització expressa i per escrit de la persona o entitat actualment titular dels drets (editor, revista, etc.).

   En el cas de no obtenir aquest permís, alternativament es podria dipositar l’esborrany del document, sense les modificacions proposades pel comitè de revisió (preprint), sempre que això no fos una restricció preestablerta per l'entitat editora.
   Cessions de drets en exclusiva
   • L’autor té tot el dret moral i d’explotació i per tant pot dipositar la seva obra, a menys que hagi cedit en exclusiva a una tercera persona el dret d’explotació d’aquella obra (per exemple, a un editor de revista).
   • En general, quan es publica a una revista, es transfereix el dret de reproducció i distribució a l’editor. La majoria d’editors comercials internacionals, tot i així, permeten l’autoarxiu en dipòsits digitals amb possibles limitacions (per exemple, no es permet penjar la versió en pdf publicada a la revista, o només es permet un cop exhaurit un termini d'embargament determinat).
   • Si l’autor ha transferit els seus drets d’explotació en exclusiva a una tercera persona (editor), l’autor no pot penjar el document al dipòsit sense el seu permís. En el moment d’enviar un article a una publicació periòdica, els autors haurien de ser conscients de si en algun moment han acceptat la cessió d’alguns dels seus drets a l’editor de la revista, en especial el dret de comunicació pública, que és el que li permetria de penjar el seu article al web o dipòsit que considerés més adient. Si no es diu expressament el contrari, els drets d’explotació són de l’autor.
   Desconeixement de la titularitat
   • En cas que l’autor desconegui en quina situació ha transferit els seus drets d’explotació, cal que consulti el full d’acceptació de les normes de publicació o el full de cessió de drets, en el cas de revistes o congressos, o el contracte d’edició en el cas de monografies.
   • Si no es disposa d’aquesta informació, es poden consultar les bases de dades Sherpa/Romeo  o Dulcinea, on s’han analitzat les polítiques de drets d’autor de les principals editorials comercials científicotècniques.
   Autoria

   Tal com estableix l'article 97 de la LPI:

   • Es considera autor d'un programa d'ordinador la persona o grup de persones naturals que l'han creat, o la persona jurídica que es contempla com a titular dels drets d'autor en els casos previstos per la llei.
   • Si és una obra col·lectiva, es considera autor, llevat de pacte en contrari, la persona natural o jurídica que l'editi i difongui sota el seu nom. En canvi, si el programa d'ordinador és resultat unitari de la col·laboració entre diversos autors, els drets d'autor corresponen a tots ells en la proporció que aquests determinin.
   Autors assalariats

   Si un treballador assalariat crea un programa d'ordinador, en l'exercici de les seves funcions o sota les instruccions del seu empresari, la titularitat dels drets d'explotació (tant del programa font com del programa objecte), corresponen exclusivament a l'empresari llevat de pacte en contrari.

   Cessions de drets Les llicències GNU són llicències de software lliure amb què els corresponents titulars dels drets disposen d'una eina amb què autoritzar l'execució dels seus programaris de forma lliure.
   Més informació

   Per obtenir més informació sobre les obres en col·laboració  i les obres col·lectives , es poden consultar les següents fonts

   En cas que alguna persona hagi plagiat una obra o fet qualsevol altre ús no permès per la llei, sense el consentiment del titular corresponent, es pot demanar el cessament immediat de l'activitat il·lícita i/o interposar una demanda judicial, tal com es detalla als articles 138/143 LPI . En aquest cas, qualsevol fet probatori de la pròpia autoria pot resultar útil.

   A decisió del perjudicat, es pot exigir una indemnització per danys i perjudicis, la qual cosa exigeix l'aixecament previ d'una acta notarial de la utilització il·legal.

   Per poder detectar els possibles usos no autoritzats fets de la pròpia obra, es poden emprar diversos recursos (programes de detecció de plagi...).
    

    


   Darrera actualització: 26/02/2021