INVESTIGADORS

Accés obert

Un article científic està en accés obert quan es troba disponible gratuïtament, sense barreres derivades de la propietat intel·lectual i de forma permanent a Internet.

Actualment existeixen diferents modalitats d'accés obert:

 

 

Què és l'accés obert

L’ Accés Obert o Open Access facilita el lliure accés a la producció científica o acadèmica, sense barreres econòmiques o restriccions derivades dels drets de propietat intel·lectual. Engloba articles científics, dades de recerca, objectes d’aprenentatge i treballs acadèmics en general.

La Budapest Open Access Initiative (2002) entén per accés obert els articles amb disponibilitat gratuïta a la xarxa, permetent a qualsevol usuari la lectura, la descàrrega, la còpia, la distribució, la impressió, la cerca o l'ús per a qualsevol propòsit legal, sense cap mena de barrera econòmica, legal o tècnica.

Altres declaracions i iniciatives sobre l'accés obert: 

 

 

Que un article o treball acadèmic es pugui consultar gratuïtament a la xarxa no vol dir que es pugui utilitzar sense cap restricció. Només es pot utilitzar l'obra d’acord amb la Llei de Propietat Intel·lectual (còpies privades, dret de citació, ...), però no se'n pot fer cap altre ús sense autorització de l'autor o titular dels drets d'explotació.

En canvi, un article en accés lliure té assignada una llicència Creative Commons que indica en quines condicions es pot utilitzar.

  Per aconseguir l'accés obert a la comunicació científica es promouen 2 vies:

  La ruta verda o autoarxiu en un dipòsit

  Autoarxiva els articles en dipòsits institucionals com UPCommons o en dipòsits temàtics com ArXiv per fer-los accessibles a la xarxa i poder-los reutilitzar. Cal respectar sempre les condicions que estableix la revista on es publica l'article, bàsicament:

  • si la revista permet l'autoarxiu dels articles.
  • quina versió concreta es pot dipositar en el repositori: el preprint, el postprint, la versió maquetada de l'editor.
  • si cal aplicar un període d'embargament.
  En el contracte (Copyright Transfer Agreement) signat pels autors amb l’editorial s’indiquen els usos que es poden fer.

  En el seu defecte, consulta les polítiques editorials i condicions d'autoarxiu de cada editorial per saber quins usos permeten de les seves publicacions.

  Quan la revista accepta el teu article i signis el Copyright Transfer Agreement, comprova quins són els usos permesos pel que fa la difusió de l'article. Si cal, intentar negociar la inclusió d'addendes per retenir drets d'explotació i poder dipositar el postprint en el dipòsit institucional.

  La via daurada o les revistes d’accés obert 

  Aquestes revistes asseguren l’accés obert als articles que publiquen sense cobrar subscripció per l’accés. Les despeses de publicació les cobreixen els autors o les institucions a què pertanyen. Assegura't si el cost de publicar es pot imputar a un projecte de recerca. Consulta els directoris de revistes en accés obert o editorials a on publicar en obert.

  Publicar en accés obert

  La UPC dona suport a l'accés obert amb el dipòsit institucional UPCommons i les normatives aprovades pel Consell de Govern:

  El PDI ha de dipositar des de DRAC una còpia de l’article a UPCommons tan aviat com sigui possible i, en cap cas, més tard del període establert pel calendari dels punts PAR vigent.

  Si l'article es publica en el marc d'un projecte de recerca, també cal tenir present la política d'accés obert de: 

  • Llei de la Ciència, article 37 Ciència oberta: Cal dipositar a UPCommons la versió de l'editor si s'ha publicat en una revista d'accés obert (híbrida o pura) o el post-print. El dipòsit s'ha de fer de forma simultània a la data de publicació de l'article en la revista.
  • Horizon Europe: Cal dipositar a UPCommons la versió final que publica la revista o el post-print amb una llicència CC-BY o equivalent. El dipòsit s'ha de fer com a molt tard en el moment de la publicació de l'article en la revista. 
  • Horitzó 2020: 6 mesos en ciències i 12 en ciències socials i humanitats.

  En el procés de publicació d’un article: 

  • Verifica si les revistes en què publiques permeten dipositar una còpia en accés obert de l’article a UPCommons. Comprova quina versió pots dipositar (author’s final draft o el PDF publicat).
  • Si l’editorial imposa un embargament superior al que estableix l'entitat finançadora, comprova si la revista permet pagar per publicar l’article en obert (model híbrid). 
  • Si publiques en accés obert, cal preveure els costos per publicar‐hi, les article processing charges o APC. 
  • Revisa el contracte (Copyright Transfer Agreement) que signes amb l’editorial i comprova quins drets retens i quins usos permet pel que fa a la difusió. Pots negociar amb l’editorial més drets d’explotació (dipositar l’article en repositoris, webs, intranets, etc.) afegint una addenda al contracte.
  • Conserva sempre el contracte i la darrera versió de l’article revisada després del procés de peer review. Algunes editorials només deixen publicar aquesta versió en els repositoris institucionals. 
  • Aquesta darrera versió s'anomena postprint author’s final draft, accepted manuscript, accepted version o postprint. 

  Quan l’article s’ha publicat en la revista: 

  • A través del DRAC, fes pública a UPCommons la versió de l’article autoritzada per l’editorial.
  • Si l’article s'ha publicat en una revista d'accés obert o en un repositori extern indica la URL en el camp URL editorial o URL repositori extern.
  • En els altres casos, adjunta la versió de l’article autoritzada per l’editor en el moment de donar d’alta l’activitat al DRAC o de completar‐la si t’informen que ja s’ha incorporat a partir de les càrregues provinents de Web of Science, Scopus, etc. En cas que la revista imposi un embargament només es farà pública després del període fixat per l’editorial. 
  • En tots dos casos des de l’activitat al DRAC vincula la publicació al projecte finançador. 

  Quan presentis els informes de seguiment dels projectes:

  • Inclou en els informes de seguiment cientifico-tècnics (apartat Difusió dels resultats del projecte) la referència dels articles publicats, adjuntant el handle d’UPCommons de l’article dipositat. 
  Seguint aquestes indicacions compleixes amb la normativa UPC pel que fa l’assignació de punts PAR.

  Condicions d'autoarxiu de les principals editorials:

  Els directoris següents fan un resum dels usos permesos en cada revista a l'hora d'autoarxivar.

  Verifica sempre la informació de les condicions d'autoarxiu a la web de la revista

  Aquí trobaràs una relació de les principals editorials que editen revistes totalment en accés obert i dels preus orientatius per publicar-hi els articles. El preu pot variar segons el títol de la revista:

  American Mathematical Society (AMS)

  Elsevier

  Emerald

  IEEE

  Nature Publishing Group

  • Open Access. Preu: entre els 3.300 - 3.500 €. Pot variar en funció de la llicència CC triada

  OmniaScience

  Springer

  Wiley

  Si publiques en una revista d'accés obert revisa el contracte de llicència signat amb l'editorial. Aquest recull els drets de l'autor de la publicació i els que es reserva l'editorial. Algunes revistes permeten als autors triar el tipus de llicència d'accés obert, cosa que pot fer variar el preu per publicar. Altres imposen una mateixa llicència per a tots els articles.  

  Els autors o les seves institucions paguen una quota perquè els seus articles es publiquin en obert, la resta només són consultables per als usuaris subscrits. Aquest és el que s'anomena el model híbrid.

  Algunes editorials com l’IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) tenen un llistat tancat de revistes amb aquesta opció. D'altres, com la Royal Society of Chemistry, tenen l'opció d'eliminar l'accés restringit dels articles a totes les seves revistes. Consulta a quines editorials pots publicar i quant costa.

  Consulta els ajuts per publicar en obert.

  D'acord amb el que es requereix en la Normativa acadèmica de l'Escola de Doctorat, en una tesi per compendi de publicacions aquestes s’han d'incloure en una versió que permeti publicar-les en obert en els repositoris públics.

  Per fer-ho, consulteu la pàgina web de la revista o congrés on heu publicat. La política editorial indica quina/es versió/ons  (pre-print, versió acceptada, versió publicada, etc.) es poden incloure en el manuscrit de la tesi. 

  Alguns exemples d'editorials: 

  - Articles i participacions a congressos publicats a l'IEEE

  - Articles publicats en revistes d'Elsevier i Springer i Springer Nature 

  Podeu consultar l'apartat Condicions d'autoarxiu de les principals editorials comercials.

  En cas de dubtes, contacteu amb info.biblioteques@upc.edu

   

  Entitats finançadores i accés obert

  D'acord amb el General Model Grant Agreement (Annex 5, article 17 - Communication, dissemination, Open Science and visibility), el personal investigador beneficiari d'un projecte ha de:  

  • Dipositar en accés obert immediat la versió publicada de l'article de revista o el post-print (author's final draft) en un trusted repository  com UPCommons i amb una llicència CC-BY o equivalent. El dipòsit s'ha de fer com a molt tard en el moment de la publicació de l'article. No s'accepten períodes d'embargament.
  • Conservar els drets de propietat intel·lectual suficients per complir amb els requisits d’accés obert immediat.
  UPCommons compleix els requeriments tècnics i d'organització que requereix la Comissió Europea: preservació, interoperabilitat, integració amb DRAC.  Dipositant a UPCommons es compleix també amb la normativa UPC d'assignació UPC: Acord núm. 177/2014 del Consell de Govern pel qual s'aprova l'assignació de punts PAR únicament per a publicacions en accés obert. 

  Hi ha 3 opcions per complir amb el requisit de publicar en obert d'Horizon Europe:

  • Pagar una Article Processing Charges (APC) per publicar en obert de forma immediata en una revista híbrida o gold. Publicar en una revista gold és un cost elegible a Horizon Europe però no ho és en el cas de les revistes híbrides. Consulteu els ajuts per publicar en accés obert a la UPC.
  • Publicar en la plataforma Open Research Europe. En aquet cas, el cost de l'APC és assumit per la Comissió Europea. 
  • Optar per la Rights Retention Strategy (RRS), mecanisme que elimina l'embargament imposat per molts editors quan es diposita el post-print (author's final draft) en el repositori. Quan l'autor/a de correspondència envia l'article a una revista per ser publicat, informa l'editor que dipositarà en el repositori l'author's final draft sense cap embargament i amb una llicència CC BY.  Podeu consultar una proposta de carta de presentació i contracte d'edició per articles i/o llibres.  

  En els 3 casos, quan l'article es publica cal dipositar-lo a UPCommons. 

  Cal publicar en accés obert només els articles?

  • No, l'accés obert també és un requisit per altres publicacions (participacions a congressos, llibres, etc.). En el cas de les monografies la llicència pot excloure els usos comercials i les obres derivades. 

   

  Tots els articles publicats en el marc d'un projecte H2020 s'han de fer públics en un repositori. Seguint la política institucional d'accés obert de la UPC (punts PAR) i mitjançant UPCommons, acompleixes aquest requisit. 

  La normativa de la publicació en obert dels projectes finançats per la Comissió Europea queda recollida en el Manual de l'H2020.

  També trobaràs informació a: 

  Guies OpenAire per a investigadors: 

  Guies OpenAire per a coordinadors i gestors del projecte

  La Llei 17/2022 de 5 de setembre de la ciència, la tecnologia i la innovació, en el seu article 37, disposa que el personal investigador que participa en projectes competitius nacionals ha de dipositar:
  • l'article en un repositori (a UPCommons i des de DRAC): la versió de l'editor si s'ha publicat en obert en una revista gold o híbrida o la versió final acceptada de la publicació (post-print: l'author’s final draft) en altres tipus de revistes. El dipòsit s'ha de forma simultània a la data de publicació.
  • les dades associades a l'article (supplementary data) en un repositori de dades temàtic o multidisciplinar com CORA-RDR. Més informació sobre com publicar datasets a CORA-RDR.

   Seguint aquests passos també es compleix amb la política institucional d'accés obert de la UPC (punts PAR)

   

   

   

  L'AGAUR requereix que els beneficiaris de les convocatòries FI Joan Oró i Beatriu de Pinós garanteixin l'accés obert als articles generats en el marc de l'ajut corresponent.  Els beneficiaris han de dipositar:

  • l'article en un repositori (a UPCommons i des de DRAC): la versió de l'editor si s'ha publicat en obert en una revista gold o híbrida o la versió final acceptada de la publicació (post-print: l'author’s final draft) en altres tipus de revistes. El dipòsit s'ha de forma simultània a la data de publicació.
  Seguint aquests passos també es compleix amb la política institucional d'accés obert de la UPC (punts PAR)

   

   


  Darrera actualització: 09/05/2024