PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Drets d'autor dels materials docents

La llei atorga a l’autor d’una obra tots els drets sobre la mateixa, els quals són drets morals i drets d’explotació.
 

Drets morals Conjunt de drets irrenunciables i inalienables entre els quals es troben el dret de l’autor a ser reconegut com a tal.
Drets d'explotació Reproducció o còpia: digitalització, fotocòpia...
Distribució d'exemplars físics: venda, préstec, lloguer...
Comunicació pública sense exemplars físics: difusió a Internet o altres xarxes, exhibicions, presentacions, projeccions audiovisuals...
Creació d'obres derivades: traduccions, resums, adaptacions...

També cal tenir en compte que els drets d'explotació es poden cedir a terceres persones en exclusiva o en no exclusiva.
 

Cessió exclusiva permet al cessionari l'explotació de l'obra amb exclusió de qualsevol altra persona (inclòs el propi cedent) i, excepte pacte en contrari, l'atorgament d'autoritzacions no exclusives a terceres persones. Per exemple, un autor d'un article de revista no pot penjar-lo al Campus Virtual si n'ha cedit en exclusiva els drets d’explotació a la revista on s'ha publicat.
Cessió no exclusiva permet al cessionari utilitzar l'obra segons els termes de la cessió i en concurrència amb altres cessionaris així com amb el propi cedent.

En relació als autors assalariats, cal considerar que tal com estableix la legislació:
 

Art. 51 LPI
 • La transmissió a l'empresari dels drets d'explotació de l'obra creada en virtut d'una relació laboral es regirà segons el que s'hagi pactat al contracte, el qual s'ha de fer per escrit.
 • A falta de pacte escrit, es presumeix que els drets d'explotació han estat cedits en exclusiva i amb l'abast necessari per a l'exercici de l'activitat habitual de l'empresari en el moment del lliurament de l'obra realitzada en virtut d'aquesta relació laboral.
 • L'empresari mai pot utilitzar o disposar de l'obra en un sentit o amb finalitats diferents de les derivades d'allò establert als punts anteriors
Art 7.6 Normativa UPC
 • D’acord amb el règim previst a l’article 3.2.2, corresponen a la UPC els drets d’explotació sobre els materials docents elaborats pel Personal de la UPC amb finalitats docents, en particular les presentacions, els apunts i els exàmens, amb l’abast previst en  la  legislació  sobre  propietat  intel·lectual,  per utilitzar-los  en activitats acadèmiques,  docents  i  de  recerca  en  l’àmbit  intern  de  la  UPC,  i respectant  en  tot  moment els drets morals dels autors
 • Només es pot utilitzar un obra si l'ús que se'n vol fer està contemplat a alguna de les excepcions que marca la llei, o si es disposa del consentiment del titular exclusiu dels drets d'explotació
   
 • D'altra banda, les entitats de gestió col·lectiva de drets de propietat intel·lectual són associacions que, a través de la concessió de llicències o autoritzacions previ pagament, permeten a terceres persones la utilització de les obres del seu repertori (repertori format per les obres dels autors associats a l'entitat).

Disseny i elaboració de materials docentsTal com diu l’article 6è de la Llei de propietat intel·lectual (LPI), es considera autor, llevat que hi hagi una prova en contra, la persona que consta com a tal en l'obra, mitjançant el nom, la signatura o un signe que la identifiqui (si l'obra es divulga de manera anònima o amb un pseudònim o un signe, l'exercici dels drets de propietat intel·lectual correspon a la persona natural o jurídica que la difongui amb el consentiment del seu autor).

En consonància amb el citat article, es recomana que els autors declarin la seva autoria a un lloc visible de la publicació. Concretament, tal com es detalla al document "Disseny i elaboració de materials docents, elaborat per la UPC.

 

Lloc de la publicació Elements a incloure-hi

Coberta

Atès que és el primer contacte que tindrà el possible lector amb l’obra, no heu d’oblidar els elements següents:

 • Títol de l’obra
 • Nom i cognom de l’autor o dels autors
 • Nom de la col.lecció (si n’hi ha)
 • Escola o facultat
 • Nom del departament (opcionalment)
 • Logotip de la UPC
Portada Normalment consisteix en una repetició de la coberta. Podeu obviar algun element dels que han aparegut a la coberta, com és el cas del logotip de la UPC.
Pàgina de crèdits

És la primera pàgina parella de l’obra (núm. 2), ja que és la que figura al dors de la portada, i la seva missió és fer constar unes dades concretes

 • Drets de l’autor (nom i data de publicació, precedits del símbol ©)
 • Drets editorials de l’editor respecte a l’edició
 • Lloc d’impressió i data
 • Dipòsit legal
 • ISBN (per als llibres publicats)

En el cas de la majoria dels materials docents, com que no es tracta de llibres publicats, no cal escriure-hi totes les dades, però sí que seria convenient que, com a mínim, hi aparegués el lloc i la data d’impressió –encara que sigui per mitjans reprogràfics com ara fotocòpies– i, si s'escau, el número de dipòsit legal.

També és convenient afegir-hi el símbol de copyright, i diferenciar si el contingut respon al treball d’un grup de persones (en aquest cas hi hauria de constar el nom de l’escola o del centre) o si és fruit només d’una persona (en aquest cas el copyright seria personal). En concret, cal tenir en compte els aspectes següents recollits a la nostra pàgina web:
 

  El PDI autor d'un material docent pot difondre'l al Campus Virtual sempre que en sigui titular dels corresponents drets d'explotació, la qual cosa vol dir que:

  • Prèviament no ha cedit en exclusiva els drets d'explotació a terceres persones (p. ex., a revistes o a editorials).
  • En cas d'haver fet aquesta cessió en exclusiva, només es podrà difondre el material docent al Campus Virtual si es disposa de l'autorització de la persona titular dels drets d'explotació, o bé d'una entitat de gestió col·lectiva de drets (si l'autor n'és un dels seus associats).

  Tot i que el Campus Virtual de la UPC és una intranet d'accés restringit als membres de la universitat, només s'hi poden difondre aquelles obres de les quals es disposi de l'autorització de l'autor i/o persona titular dels drets d'explotació (o bé d'una entitat de gestió col·lectiva de drets, si l'autor n'és un dels seus associats).

  En cas de no disposar d'aquesta autorització, només es podrien comunicar públicament materials docents en els casos concrets establerts per la Llei de propietat intel·lectual (LPI):
   

  Obres que no són objecte de propietat intel·lectual

  Tal com estableix l'art. 13, de la LPI, els documents següents no són objecte de propietat intel·lectual i, per tant, es poden comunicar lliurement sense cap restricció ni autorització.

  Cal tenir en compte, però, que només és així en cas de disposar dels textos o fonts oficials originals, no dels textos extrets d’altres publicacions o bases de dades (p. ex., Aranzadi).

  • Disposicions legals o reglamentàries, i els seus projectes corresponents (p. ex., DOCE, BOE o Butlletins oficials de les comunitats autònomes)
  • Resolucions d'òrgans jurisdiccionals i els actes, acords, deliberacions i dictàmens dels organismes públics
  • Traduccions oficials de tots els textos anteriors
  Obres que són de domini públic Les obres de domini públic són aquelles els drets d’explotació de les quals s’han extingit i que, per tant, poden ser utilitzades lliurement per qualsevol persona sempre que es respecti l’autoria i la integritat de l’obra.
  Obres subjectes a una llicència "copyleft" Alguns autors posen les seves obres a disposició de la comunitat internacional mitjançant llicències d'ús del tipus copyleft, amb les quals poden indicar clarament a la persona que les utilitzarà de quins permisos disposa per fer-ho i sota quines condicions. 
   
  • El PDI que difongui alguna d'aquestes obres al Campus Virtual, pot fer-ho sense haver de demanar l'autorització a l'autor i/o titular dels drets d'explotació, sempre que respecti totes les condicions incloses a la llicència.
  • Per exemple, les obres subjectes a llicències Creative Commons es poden reproduir, distribuir i comunir públicament, tot i que l’autor també pot autoritzar altres usos com són la modificació i/o comercialització de les mateixes. En qualsevol cas, sempre s’han de citar i reconèixer els autors originals.
  En cas de no complir cap dels requisits previs, el professor sempre pot indicar la referència bibliogràfica del document per tal que l’alumnat obtingui la seva còpia individualment.

   Només es poden difondre al Campus Virtual aquells treballs acadèmics dels quals es disposi l'autorització de l'autor estudiant i/o persona titular dels drets d'explotació, o bé d'una entitat de gestió col·lectiva de drets (si l'estudiant n'és un dels seus associats).

   No obstant això:

   • No serà necessària aquesta autorització en cas que el treball acadèmic estigui subjecte a una llicència "copyleft".
   • Si el treball està disponible en alguna altra pàgina web (p. ex., Treballs acadèmics UPC), sempre es pot referenciar al Campus Virtual mitjançant la seva citació bibliogràfica acompanyada de la corresponent adreça URL.
   • En el cas concret de les tesis doctorals, el Reial Decret 99/2011 de 28 de gener pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat estableix que, un cop aprovada, la tesi s'ha d'incorporar a un repositori institucional per tal que sigui lliurement consultable (excepte circumstàncies especials de confidencialitat i/o propietat industrial establertes per la comissió acadèmica del programa). Per tant, si no es disposa de l'autorització del doctorand o de la llicència "copyleft" que permeti la seva inclusió al Campus Virtual, sempre es podrà referenciar mitjançant la corresponent citació bibliogràfica i adreça URL.

   El professorat, en la seva tasca acadèmica, pot reproduir, distribuir i/o comunicar fragments/parts d'obres i/o d'imatges de terceres persones sempre que es respectin les condicions establertes als apartats corresponents de l'art. 32 de la LPI:

   Dret de citació
    

   Tal com estableix l'apartat primer de l'art. 32.1 de la LPI, els autors poden incloure a una obra pròpia fragments d’obres o obres aïllades de caràcter plàstic o fotogràfic figuratiu (fotografies, imatges...) d'altri si aquestes s’utilitzen a mode de citació o ressenya:

   • Els fragments o obres visuals emprades han de ser obres ja divulgades
   • La pròpia obra on s'inclou el fragment o imatge citada ha de fer-se amb finalitat docent o d’investigació
   • El fragment o imatge s'ha utilitzar a títol de citació o per a la seva anàlisi, comentari o judici crític (mai amb altres usos com, per exemple, finalitats decoratives)
   • La quantitat de l’obra utilitzada ha de ser prou mesurada, reproduint-ne només allò necessari per il·lustrar la qüestió objecte d'explicació o anàlisi
   • S’ha d’indicar la font original i el nom de l'autor
   Per tant, es poden reproduir obres visuals senceres en documents docents o d’investigació, sempre que estiguin relacionades amb el contingut de l’estudi que s’està fent i se n’indiqui la font i l’autoria. No obstant això, si l’obra que es vol utilitzar s’ha adquirit mitjançant un contracte o llicència d’ús, caldrà comprovar si el proveïdor permet el dret de cita.

   Dret d'il·lustració amb fins educatius o de recerca
    

   El PDI pot reproduir, distribuir i/o comunicar fragments/parts d'obres i/o d'imatges de terceres persones (ja difoses), com a il·lustració de les activitats educatives o amb fins d’investigació científica (sense finalitats comercials i citant-ne l'autor i la font), tal com es detalla al següent quadre (art. 32.3 i art. 32.4 de la LPI):
    

   Usuaris autoritzats

   Obres que NO es poden usar

   Proporció permesa

   Condicions d'ús

   Compensació econòmica

   - TOT el professorat de l'educació reglada impartida en centres integrats en el sistema educatiu espanyol

   - Personal d'universitats i centres públics de recerca

   - Llibres de text, manuals universitaris o publicacions assimilades (1)

   - Partitures musicals i obres d’un sol ús (p. ex., un llibre d'exercicis)

   - Compilacions de fragments o d'obres aïllades plàstiques/fotogràfiques

   - PETITS fragments d’obres (màxim un 3% de l'obra) (2)

   - Obres aïllades de caràcter plàstic/fotogràfic (imatges, etc.)

   Han de ser obres ja difoses

    No hi ha cap dret de remuneració als autors/editors

   (1) només se'n poden distribuir còpies entre els investigadors de projectes d’investigació concrets. El professorat universitari i el personal d'universitats i centres públics de recerca poden usar aquests materials docents tal com es detalla a la taula inferior.

   (2) El professorat universitari i el personal d'universitats i centres públics de recerca poden usar proporcions majors tal com es detalla a la taula inferior.

   Usuaris autoritzats

   Obres que NO es poden usar

   Proporció permesa

   Condicions d'ús (4)

   Compensació econòmica

   - NOMÉS professorat universitari

   - Personal d'universitats i centres públics de recerca

   - Partitures musicals i obres d’un sol ús (p. ex., llibres d'exercicis)

   - Compilacions de fragments o d'obres aïllades plàstiques/fotogràfiques

   - Un capítol de llibre

   - Un article de revista (o extensió equivalent d’una publicació assimilada)

   - Extensió assimilable al 10% del total de l'obra (3)

   - Només es poden distribuir còpies entre l’estudiantat i el PDI del centre

   - Només l'estudiantat i PDI poden accedir a les obres comunicades (intranets tancades)

   El centre ha de pagar una compensació econòmica obligada a les entitats de gestió de drets d’autor (5)

   (3) Tant si la còpia es porta a terme mitjançant un o diversos actes de reproducció.

   (4) Els actes permesos només es poden fer amb  mitjans i personal propis de la universitat o centre de recerca.

   (5) El 29 de març de 2016 es va publicar l'Acord núm. 41/2016 del Consell de Govern, pel qual s’aprova l'adhesió de la UPC al conveni entre la CRUE i les entitats de gestió de drets d’autor CEDRO i VEGAP:

   • Mitjançant aquest conveni, vigent des de la darrera renovació expressa, es va establir l'import a abonar a CEDRO i VEGAP per part de les universitats espanyoles associades a CRUE, en concepte de remuneració equitativa als autors i editors (d'acord amb l'art. 32.4 del LPI ).

    Resta pendent la creació d'una eina informàtica amb què poder determinar els usos dels capítols o articles disponibles als Campus Virtuals. Quan aquesta eina estigui disponible, CRUE, CEDRO i VEGAP negociaran un nou conveni basat en les dades aportades per l'aplicació.

   • Queden excloses de la compensació obligatòria als autors i editors les obres explotades amb acords específics previs entre les universitats/centres de recerca i els titulars dels drets, o aquelles de les quals les universitats/centres de recerca siguin titulars dels drets.
   Cal recordar que si l’obra que es vol utilitzar s’ha adquirit mitjançant un contracte o llicència d’ús, caldrà comprovar si el proveïdor autoritza el dret d'il·lustració.

    

   En cas que el professor no disposi de l'autorització del titular dels drets o no es pugui acollir al dret de citació/il·lustració docent, sempre pot indicar la referència bibliogràfica del document per tal que l’alumnat obtingui la seva còpia individualment.

   En els casos en què el PDI no es pugui acollir al dret d'il·lustració amb fins educatius o de recerca, només es poden difondre al Campus Virtual fragments/parts d'obres o obres visuals senceres d'altri si es disposa de l'autorització de l'autor i/o persona titular dels drets d'explotació, o bé d'una entitat de gestió col·lectiva de drets (si l'autor n'és un dels seus associats).

   • Si no es disposa d'aquesta autorització, es podria utilitzar una obra de domini públic, subjecte a una llicència "copyleft" o que no sigui objecte de propietat intel·lectual.
   • També cal tenir present que si l'obra que es vol utilitzar forma part d'un dels e-recursos contractats pel Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius de la UPC només se'n podrà fer ús respectant les condicions del contracte corresponent.
   • En cas de no complir cap dels requisits previs, el professor sempre pot indicar la referència bibliogràfica del document per tal que l’alumnat obtingui la seva còpia individualment.

   Molts dels recursos d'informació de Bibliotècnica, la biblioteca digital de la UPC (bases de dades, e-books, e-revistes...) es troben subjectes a les clàusules d'ús que marquen les llicències del proveïdor del producte al qual es contracta el servei

   • Aquestes llicències estableixen clarament quins usos de les obres es permeten o s’exclouen (per exemple, creació de dossiers docents d'accés restringit al Campus Virtual, comunicació pública dels continguts només durant el període lectiu...).
     

   • Per tant, només es poden difondre al Campus Virtual aquells e-recursos contractats les llicències dels quals així ho autoritzin. 
     

   • No obstant això, sempre es pot referenciar al Campus Virtual l'obra contractada mitjançant la seva citació bibliogràfica

   La doctrina de les audiències provincials espanyoles permet la inclusió d'enllaços web a les pròpies obres, tot i que sempre és preferible que aquests estiguin acompanyats de la citació bibliogràfica corresponent.

   D'altra banda, cal considerar alguns tipus d’enllaços que no seria recomanable incorporar al propi web (IPR Helpdesk, 2004):

    

   Continguts il·legals Enllaços a pàgines amb continguts susceptibles de violar la legislació nacional (pornografia infantil, apologia del terrorisme, etc.).
   Marcs o quadres Utilització de marcs o quadres (“frames”), de manera que es vegi a través del propi lloc un altre web aliè. Aquesta pràctica és molt perjudicial per al lloc enllaçat, perquè se’n fa ús del contingut per atreure visites, de manera que el propi lloc s’augmentaria el nombre de visites, amb l’increment de prestigi i possibilitats de publicitat que això suposa, en detriment del lloc enllaçat.
   Enllaços interns

   Inclusió mitjançant un enllaç intern a la pròpia pàgina d’una informació (text, fotografia, logotip, etc.) que induís l’usuari/ària a confusió pel fet de no indicar la procedència real d’aquella informació.

   El fet d’enllaçar directament una pàgina «interior» d’un web mitjançant un enllaç profund podria causar un perjudici a la persona propietària de la pàgina enllaçada pel fet que aquella visita no quedaria comptabilitzada per no passar per la pàgina principal, tot i que això depèn de la configuració del comptador de visites de la pàgina. Aquesta és segurament una de les recomanacions més difícil de seguir, ja que per a l’usuari/ària d’un lloc web, precisament el més interessant és que si li ofereixi l’adreça directa.

   El dret de transformació és el dret de traduir, adaptar o portar a terme qualsevol altra modificació en la forma d’una obra de què se’n deriva una obra diferent: traduccions, adaptacions per a infants, resums i extractes, versions teatrals, modificacions d’imatges o logotips...

   Els drets de propietat intel·lectual de l’obra resultat de la transformació (traducció, adaptació, etc.) corresponen a l’autor d’aquesta darrera, sense perjudici dels drets de l’autor de l’obra preexistent. 

   Només es poden fer obres derivades si es disposa de l'autorització de l'autor i/o persona titular dels drets d'explotació, o bé d'una entitat de gestió col·lectiva de drets (si l'autor original n'és un dels seus associats).

   Tal com es detalla a la pàgina "Enregistrament d'activitats acadèmiques", hi ha diversos aspectes legals que cal tenir en compte en la gravació i/o difusió d'activitats acadèmiques en què apareguin persones físiques, per tal de protegir el seu dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

   El professorat autor de materials docents que desitgi oferir-los en accés obert pot dipositar-los al repositori UPCommons o, en el cas de documents audiovisuals, al portal Zonavídeo UPC (les metadades dels quals també es recuperen des d'UPCommons).

   Per altra part, Aprèn és un portal que facilita l’accés als continguts elaborats pel professorat de la UPC com a eina de suport a la seva activitat docent, el qual es nodreix dels materials docents dipositats a UPCommons i a Zonavídeo UPC.

   Els principals tipus de continguts docents que es preveuen actualment a Aprèn són:

   • Apunts i presentacions
   • Exàmens
   • Audiovisuals
   • Llibres
   • Problemes i exercicis
   • Pràctiques
   • Programaris
   • Imatges

   Aprèn també recupera treballs acadèmics dirigits pel professorat UPC

   • Treballs de fi d’estudis (TFE)
   • Treballs d’estudiants

   Més informació   Darrera actualització: 05/10/2023