PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Difusió web de continguts

Es detallen alguns aspectes legals que els creadors de pàgines web o d'intranets han de tenir en compte quan vulguin difondre-hi obres de terceres persones (imatges, vídeos, articles de revista, capítols de llibre,...), sense tenir-ne els corresponents drets d’explotació.

Obres amb una llicència tipus "copyleft"
 • Alguns autors  posen les seves obres a disposició de la comunitat internacional mitjançant llicències d'ús del tipus copyleft, amb les quals poden indicar a la persona que les utilitzarà de quins permisos disposa per fer-ho i sota quines condicions.
 • Els usuaris que utilitzin alguna d'aquestes obres poden fer-ho sense haver de demanar l'autorització a l'autor i/o titular dels drets d'explotació, sempre que respecti totes les condicions incloses a la llicència.
 • Per exemple, les obres subjectes a llicències Creative Commons es poden reproduir, distribuir i comunir públicament, tot i que l’autor també pot autoritzar altres usos com són la modificació i/o comercialització de les mateixes. En qualsevol cas, sempre s’han de citar i reconèixer els autors originals.
Obres de domini públic

Les obres de domini públic són aquelles els drets d’explotació de les quals s’han extingit i que, per tant, poden ser utilitzades lliurement per qualsevol persona sempre que es respecti l’autoria i la integritat de l’obra.

Obres que no són objecte de propietat intel·lectual

Tal com estableix l'art. 13 de la Llei de propietat intel·lectual (LPI), els següents documents no són objecte de propietat intel·lectual i, per tant, es poden comunicar lliurement sense cap restricció ni autorització.

 • Disposicions legals o reglamentàries, i els seus projectes corresponents (p. ex., DOCE, BOE o Butlletins oficials de les comunitats autònomes)
 • Resolucions d'òrgans jurisdiccionals i els actes, acords, deliberacions i dictàmens dels organismes públics
 • Traduccions oficials de tots els textos anteriors

Cal tenir en compte, però, que només és així en cas de disposar dels textos o fonts oficials originals, no dels textos extrets d’altres publicacions o bases de dades (p. ex., Aranzadi).

Obres situades permanentment en vies públiques Les obres situades permanentment en parcs, carrers, places o altres vies públiques poden ser reproduïdes, distribuïdes i comunicades lliurement per mitjà de pintures, dibuixos, fotografies i procediments audiovisuals (art. 35.2 LPI).
Seguretat, procediments oficials i discapacitats

Tal com estableix l'art. 31bis i ter de la LPI:

1. No és necessària autorització de l'autor quan una obra es reprodueixi, distribueixi o comuniqui públicament amb fins de seguretat pública o per al correcte desenvolupament de procediments administratius, judicials o parlamentaris.

2. Tampoc necessiten autorització els actes de reproducció, distribució i comunicació pública d'obres ja divulgades que es realitzin en benefici de persones amb discapacitat, sempre que aquesta actes no tinguin finalitat lucrativa, tinguin una relació directa amb la discapacitat de què es tracti, es portin a terme mitjançant un procediment o mitjà adaptat a la discapacitat i es limitin al que aquesta exigeix.

El professorat, en la seva tasca acadèmica, pot reproduir, distribuir i/o comunicar fragments/parts d'obres i/o d'imatges de terceres persones sempre que es respectin les condicions establertes als apartats corresponents de l'art. 32 de la LPI:

 

Dret de citació

Tal com estableix l'apartat primer de l'art. 32 de la LPI, els autors poden incloure a una obra pròpia fragments d’obres o obres aïllades de caràcter plàstic o fotogràfic figuratiu (fotografies, imatges...) d'altri si aquestes s’utilitzen a mode de citació o ressenya:

 • Els fragments o obres visuals emprades han de ser obres ja divulgades
 • La pròpia obra on s'inclou el fragment o imatge citada ha de fer-se amb finalitat docent o d’investigació
 • El fragment o imatge s'ha utilitzar a títol de citació o per a la seva anàlisi, comentari o judici crític (mai amb altres usos com, per exemple, finalitats decoratives)
 • La quantitat de l’obra utilitzada ha de ser prou mesurada, reproduint-ne només allò necessari per il·lustrar la qüestió objecte d'explicació o anàlisi
 • S’ha d’indicar la font original i el nom de l'autor
Dret d'il·lustració amb fins educatius o de recerca
Centres docents d’ensenyament reglat i organismes públics de recerca

El professorat d’ensenyament reglat (universitari i no universitari) impartit en centres del sistema educatiu espanyol i el personal d’universitats i organismes públics d’investigació científica poden copiar, distribuir i comunicar públicament petits fragments d’obres i obres aïllades de caràcter plàstic o fotogràfic figuratiu, sense cap finalitat comercial i en la mesura necessària, sempre que:

 1. Es tracti d’obres ja difoses
 2. Les obres s’usin com a il·lustració d’activitats educatives (presencials o a distància) o amb fins d’investigació científica.
 3. Les obres no siguin llibres de text, manuals universitaris o publicacions assimilades. En aquest cas, només se'n permet la distribució de còpies entre els investigadors de projectes d’investigació concrets, així com la inclusió per part del professorat d'un enllaç web on els estudiants puguin accedir legalment a l'obra.
 4. Es citi l’autor i font, exceptuant els casos en què no sigui possible
 • S’entén per petit fragment d'una obra un extracte o porció quantitativament poc rellevant sobre el conjunt de la mateixa.
 • Els autors i editors no tindran dret a cap remuneració per la realització d'aquests actes.
Universitats i centres públics d’investigació

En el cas concret d’universitats i centres públics d’investigació, es pot reproduir, distribuir i comunicar públicament parts d'obres (impreses o susceptible de ser-ho), inclosos els  llibres de text, manuals universitaris o publicacions assimilades, amb una compensació econòmica obligada, sempre que:

 1. Les obres només s’emprin amb finalitats educatives o de recerca.
 2. Només es reprodueixi, distribueixi o comuniqui públicament un capítol de llibre, un article d’una revista (o extensió equivalent d’una publicació assimilada), o una extensió assimilable al 10% del total de l'obra (resultant indiferent si la còpia es porta a terme a través d'un o diversos actes de reproducció).
 3. Els actes permesos es facin només a universitats o centres públics de recerca, amb mitjans i personal propis.
 4. La distribució de còpies només es faci entre l’estudiantat i PDI del centre en què es fa la reproducció, o les obres comunicades públicament siguin d’accés restringit a l’estudiantat i PDI del centre on es fa la reproducció, mitjançant xarxes internes i tancades i en el marc del programa d’ensenyament a distància ofert per aquest centre (intranets docents).
 • En relació amb la compensació econòmica obligatòria, el 29 de març de 2016 es va publicar l'Acord núm. 41/2016 del Consell de Govern, pel qual s’aprova l'adhesió de la UPC al conveni entre la CRUE i les entitats de gestió de drets d’autor CEDRO i VEGAP.
 • Segons aquest Acord, s'autoritza l’adhesió de la UPC a un conveni entre la CRUE, CEDRO i VEGAP, l’objecte del qual és establir l'import a abonar a CEDRO i VEGAP per part de les universitats espanyoles associades a CRUE.
 • Queden excloses de la compensació obligatòria als autors i editors les obres explotades amb acords específics previs entre les universitats/centres de recerca i els titulars dels drets, o aquelles de les quals les universitats/centres de recerca siguin titulars dels drets.

El dret de transformació és el dret de traduir, adaptar o portar a terme qualsevol altra modificació en la forma d’una obra de què se’n deriva una obra diferent. Són obres derivades les traduccions, adaptacions per a infants, resums i extractes, versions teatrals, modificacions d’imatges o logotips, ...

Cal tenir en compte que les paròdies d’obres divulgades no es consideren transformacions que exigeixin el consentiment de l’autor de l’obra objecte de paròdia, mentre no impliquin risc de confusió amb aquesta ni s’infereixi un dany a l’obra original o al seu autor.

Exceptuant les obres subjectes a una llicència copyleft,que permeti la creació d'obres derivades, les obres que són de domini públic, o les obres exemptes de propietat intel·lectual, no es pot transformar cap obra sense l’autorització de l’autor o persona titular dels drets.

Molts dels recursos d'informació de Bibliotècnica, la biblioteca digital de la UPC (bases de dades , e-books, e-revistes...) es troben subjectes a les clàusules d'ús que marquen les llicències del proveïdor del producte al qual es contracta el servei.

Les obres contractades pel Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius de la UPC només es poden emprar respectant-ne les condicions d’ús recollides a la nostra web.

En els casos en què no es compleixin tots els requisits detallats als apartats anteriors, només es poden utilitzar obres de terceres persones si es disposa de l'autorització de l'autor i/o persona titular dels drets d'explotació, o bé d'una entitat de gestió col·lectiva de drets (si l'autor n'és un dels seus associats).

Les entitats de gestió col·lectiva de drets de propietat intel·lectual són associacions que, a través de la concessió de llicències o autoritzacions previ pagament, permeten a terceres persones la utilització de les obres del seu repertori (repertori format per les obres dels autors associats a l'entitat).

En cas de no aconseguir l’autorització del titular dels drets, sempre es pot indicar a una obra pròpia o web acadèmica la referència bibliogràfica del document objecte de consulta (per tal que els usuaris puguin obtenir-ne la seva còpia individualment).

Darrera actualització: 20/06/2022