IDENTIFICADORS BIBLIOGRàFICS

Identificadors bibliogràfics

En el moment de crear una obra cal considerar la seva identificació única mitjançant diversos identificadors bibliogràfics, els quals permeten garantir la seva presència a les biblioteques nacionals, facilitar-ne la distribució comercial i/o aconseguir-ne una localització permanentment a la xarxa. 

Els identificadors bibliogràfics més habituals són:

 

Dipòsit Legal (DL) Garanteix la conservació i difusió del patrimoni bibliogràfic, sonor, visual, audiovisual i digital de Catalunya, mitjançant el lliurament a la Biblioteca Nacional d'alguns exemplars de la producció editorial
International Standard Book Number (ISBN) Facilita les transaccions comercials dels llibres i d'altres obres monogràfiques destinades a la venda i que, per tant, formen part del mercat editorial.
International Standard Serial Number (ISSN) Identifica cadascuna de les revistes i altres publicacions periòdiques de forma unívoca i sense ambigüitats, independentment de si aquestes són venals o no.
Identificador URN (Handle/DOI) Identifica de forma permanent els objectes digitals (llibres/revistes, capítols/articles, etc.), independentment del servidor on aquests estiguin dipositats.

El Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius de la UPC tramita les peticions d'alguns identificadors dels llibres editats per Iniciativa Digital Politècnica (IDP), així com d'altres publicacions editades per les diverses unitats de la UPC (unitats bàsiques, funcionals o altres).


Darrera actualització: 18/01/2023