COL·LECCIONS

Treballs de fi d'estudis de la UPC

Un cop finalitzat el procés d'avaluació dels treballs acadèmics, aquests es conserven a la pròpia universitat. No obstant això:
 

Consulta

Només es poden consultar si no hi ha cap impediment derivat de la corresponent propietat industrial i intel·lectual.
Accés en línia Segons indica la Normativa Acadèmica de la UPC l'accés en línia és en accés obert. 
En poden quedar exclosos, prèvia justificació, aquells que vulnerin el dret a la intimitat, a l’honor i/o a la imatge dels seus autors o autores, o quan es vulnerin obligacions de confidencialitat, amb un embargament màxim de cinc anys.

Tenint en compte aquestes premisses, les condicions d'accés als treballs són:

Treballs en accés obert
  • Tal com indica la Normativa Acadèmica de la UPC, es poden consultar en accés obert tots els treballs, exceptuant aquells casos contemplats a la normativa com, per exemple, els treballs els autors o autores dels quals hagin sol·licitat la revocació a l'accés obert.

Treballs en suport físic

  • Si el treball es troba en suport físic, es pot consultar a la biblioteca dipositària o a l'Arxiu del centre docent (si la biblioteca no en disposa de cap exemplar al seu fons).
  • Queden exclosos d'aquesta consulta pública els treballs el contingut dels quals pugui afectar la confidencialitat o propietat industrial de tercers.
Treballs confidencials
  • Els treballs restringits per motius de confidencialitat disposen d'un temps màxim d'embargament de cinc anys des de la data de la seva presentació. Un cop exhaurit aquest termini, es poden consultar en accés obert.
  • Per exemple, ho són els treballs dels quals se'n vol demanar una patent o que són objecte de clàusules de confidencialitat establertes per l'empresa on s'ha desenvolupat el projecte.

 

Els principals tipus de treballs de fi d'estudis que pots consultar són:
 

Treball de fi de grau Treball defensat públicament davant un tribunal nomenat a aquest efecte pel centre que imparteix els estudis de grau corresponents.
Treball de fi de màster (oficial) Treball defensat públicament davant un tribunal nomenat a aquest efecte pel centre que imparteix els estudis de màster oficial corresponents.

Altres tipus de treballs d'estudis que també pots consultar són:
 

Projecte de fi de carrera

Tesina

Treball de fi d'estudis de primer/segon cicle (anteriors al sistema EEES del procés de Bolonya)

Treball de fi de màster (professional)

Treball de fi de màster de formació permanent, impartit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

Proposta de tesi Treball que han de fer els estudiants que volen accedir als estudis de doctorat i que no tenen un títol oficial de Màster.
Treball de recerca tutelat

Treball de recerca que havien de fer els doctorands per obtenir el Diploma d’Estudis Avançats abans de l’elaboració de la tesi (estava reglamentat pel RD 778/1998 de 30 d'abril).

Projecte de tesi
Projecte de col·laboració

Projecte resultant de beques de col·laboració d’estudiants de grau i de primer curs de màster en departaments universitaris.

Treball d'assignatura

Treball presentat a una assignatura d'un estudi de grau de la UPC

Treball professional Treball professional exigit a les titulacions professionals de la marina mercant.
Projecte per a l'homologació del títol

Treball que havien de fer els graduats estrangers per homologar el seu títol.

CampusLab és un instrument inspirat en els "living lab" que vincula l'aprenentatge de l'estudiantat, el coneixement del PDI i l'expertesa tècnica del PTGAS. El campus UPC esdevé un laboratori on es porten a terme projectes de millora de les infraestructures i processos de la UPC, els quals també contribueixen a assolir la competència de compromís social de la universitat.

Els treballs realitzats en el marc del CampusLab , tant en suport físic com en línia, es poden recuperar al Discovery UPC.

 TFE en paper i en línia

Els treballs en línia també es poden recuperar a UPCommons, les facetes dels quals permeten filtrar els resultats segons les necessitats (només TFG, només PFM, treballs premiats, etc.)

 TFE en línia

També cal tenir en compte que CampusLab:

  • Ofereix una proposta quadrimestral de TFE que el PDI de la UPC interessat podria tutoritzar, tots ells orientats a la millora de la sostenibilitat en els campus.
  • Permet proposar una actuació de millora del Campus per un TFE o assignatura.

Darrera actualització: 11/05/2024