PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Evitar el plagi

El plagi és la falsa atribució d’una obra o de part de la mateixa. Per tant, també ho és la inclusió en la pròpia obra d'una part de l’obra d’altri a qui no s’hagi citat.

Per altra part, el dret de transformació d'una obra és el dret a la seva traducció, adaptació o qualsevol altra modificació en la seva forma de la qual se'n derivi una obra diferent (art. 21 LPI). Exceptuant les obres exemptes de propietat intel·lectual (art. 13 LPI) o que són de domini públic (art. 41 LPI), no es pot transformar cap obra sense l’autorització de l’autor o persona titular dels drets.

L'intent d'ocultació del plagi de vegades comporta la modificació d'una obra sense l'autorització ni el reconeixement de l'autor original, la qual cosa vulnera tant el seu dret moral com de transformació.

Tenint en compte l’objecte de protecció recollit a l'article 10 de la Llei de propietat intel·lectual (LPI) , cal considerar que hi ha diversos tipus de documents que poden ser objecte de plagi:

 • Obres científiques i literàries: llibres, informes, conferències, articles de revistes,...
 • Obres dramàtiques i teatrals
 • Obres cinematogràfiques i audiovisuals
 • Composicions musicals
 • Obres artístiques, fotogràfiques i plàstiques: imatges, gravats, escultures, pintures, dibuixos,...
 • Projectes, plànols, maquetes i dissenys d’obres arquitectòniques o d’enginyeria
 • Gràfics, mapes  i dissenys topogràfics, geogràfics i científics
 • Programes d’ordinador
 • Bases de dades, pàgines web i obres multimèdia

En canvi, no es considera plagi els treballs o idees originals, el coneixement comú ni la recopilació dels resultats d'una investigació original.

Quan un autor crea una nova obra ha de tenir en compte els següents aspectes per tal d'evitar un possible plagi:

Prendre notes

 • Cal anotar sempre la referència de les fonts consultades, siguin del tipus que siguin: una gravació, una tesi doctoral, una imatge, dades estadístiques o gràfiques, etc.
 • D'aquesta manera, un cop acabada la pròpia obra, es podrà citar correctament tant la bibliografia utilitzada com les obres citades dins el treball.

Incloure fragments d'obres o imatges de tercers a mode de cita

 • S'han d'emprar cometes (") o sagnats per indicar els textos de tercers inclosos a l'obra pròpia.
 • Els textos es poden transcriure textualment, en la llengua original, o bé traduir-los a un altre idioma. En aquest darrer cas, cal indicar-ho de forma clara.
 • S'han de proporcionar les referències bibliogràfiques de les fonts d'informació d'on s'han extret els textos, imatges o qualsevol altre document citats.
 • Cal tenir present que no és correcte la inclusió de fragments o d'imatges sense indicar-ne que és una citació, tot i que s'inclogui la font a la bibliografia (per exemple, sense encerclar el text citat amb les cometes).

 

Text original "La computació cognitiva se empieza a aplicar sobre un gran número de datos sanitarios para identificar pacientes con más riesgo de enfermedad o readmisión. Así, se mejora la atención preventiva y se hace un uso más eficaz de los recursos sanitarios."
Font: Torres, J.; Valero, M., 2015. Ordenadores más sabios. La Vanguardia. 19 maig 2015, núm. 48004, p. 24
Citació Actualment, "la computación cognitiva se empieza a aplicar sobre un gran número de datos sanitarios para identificar pacientes con más riesgo de enfermedad o readmisión. Así, se mejora la atención preventiva y se hace un uso más eficaz de los recursos sanitarios." (Torres i Valero 2015)
Citació traduïda Actualment, "la computació cognitiva es comença a aplicar sobre un gran nombre de dades sanitàries per identificar pacients amb més risc de malaltia o readmissió. Així, es millora l'atenció preventiva i es porta a terme un ús més eficaç dels recursos sanitaris." (Torres i Valero 2015, traduït del castellà)
Bibliografia

Torres, J.; Valero, M., 2015. Ordenadores más sabios. La Vanguardia. 19 maig 2015, núm. 48004, p. 24.

 • En qualsevol cas, tal i com estableix l'article 32.1 LPI , només es poden reproduir fragments d’obres divulgades (o obres aïllades de caràcter plàstic o fotogràfic figuratiu) a mode de cita o ressenya quan es compleixin tots aquests requisits:
   
  • El nou document on s'inclou el fragment citat ha de fer-se amb finalitat docent o d’investigació.
  • La quantitat de l’obra original utilitzada ha de ser prou mesurada.
  • El fragment o imatge ha d'usar-se a títol de citació o per a la seva anàlisi, comentari o judici crític.
  • S’ha d’indicar la font original i el nom de l'autor.
    
 • En relació als documents obtinguts d'una base de dades o paquet editorial contractat mitjançant una llicència d'ús, cal tenir molt present que només es poden emprar respectant les condicions establertes al contracte signat amb el proveïdor.

  Per exemple, no es pot reproduir una fotografia obtinguda d'una base de dades de fotografies si la corresponent llicència d'ús no ho permet.

Parafrasejar

 • Tal i com estableix el diccionari Cercaterm , una paràfrasi és una "construcció que conté la mateixa informació que una altra,però amb una estructura sintàctica diferent".
 • Les paràfrasis permeten emprar les idees d’una altra persona però utilitzant les pròpies paraules, és a dir, comprendre la informació d’un treball original i ser capaços d’expressar la idea utilitzant la  forma d’expressió pròpia (per a la qual cosa els sinònims, el temps verbal, l’estructura de les frases, etc. poden ser de gran utilitat).
 • Tant si es parafraseja com si se cita textualment un autor, cal incloure la referència bibliogràfica completa de la font original.

 

Text original "La computació cognitiva se empieza a aplicar sobre un gran número de datos sanitarios para identificar pacientes con más riesgo de enfermedad o readmisión. Así, se mejora la atención preventiva y se hace un uso más eficaz de los recursos sanitarios."
Font: Torres, J.; Valero, M., 2015. Ordenadores más sabios. La Vanguardia. 19 maig 2015, núm. 48004, p. 24
Paràfrasis Actualment, tal i com analitzen Torres i Valero (2015), la incipient aplicació de la computació cognitiva al gran volum de dades sanitàries disponibles permet la identificació dels pacients que poden ser objecte d'atenció sanitària amb més probabilitat. Aquesta identificació incrementa la qualitat de l'atenció preventiva així com l'eficàcia en la utilització dels recursos sanitaris.
Bibliografia Torres, J.; Valero, M., 2015. Ordenadores más sabios. La Vanguardia. 19 maig 2015, núm. 48004, p. 24.

 

 • És molt important recordar que qualsevol citació o paràfrasi exigeix la inclusió de la referència bibliogràfica completa dels fragments d’obres i de les imatges creades per tercers que s’hagin pogut incorporar a la pròpia obra. D’aquesta manera, el lector pot localitzar fàcilment el fragment o la imatge original que s’ha utilitzat.
 • Cal redactar les referències bibliogràfiques de les fonts emprades de manera normalitzada segons una pauta de citació bibliogràfica o manual d'estil concret (per exemple, la norma internacional ISO 690:1987 (UNE 50-104-94)).
Trobareu més informació a: Citar documents

Una de les eines que s’utilitzen per a la detecció de plagi són els programes informàtics creats amb aquesta finalitat.

El professorat i PAS de la UPC disposa del programari antiplagi Urkund , del qual es pot trobar més informació a la pàgina web:

Urkund a la UPC

 

Altres programes gratuïts que es poden trobar a la xarxa són:

 

AntiPlagiarist 1.8

detecta entre d'altres els formats HTML, DOC, TXT i WPD.

CopyGator:

permet monitoritzar els propis RSS feeds i localitzar els llocs on s'han publicat els propis continguts.

Copyscape:

ofereix una revisió de textos que es troben a la web.

DOC Cop :
 

genera informes que mostren la correlació i coincidències entre documents o entre un document i la web.

Dupli Checker:
 

localitza textos que es puguin trobar a pàgines webs, amb la possibilitat de limitar la cerca a un motor de cerca concret.

JPlag:

troba semblances entre conjunts de fitxers de codi font, la qual cosa permet detectar el plagi de programes informàtics.

Moss (Measure of Software Similarity)

determina la similitud de programes informàtics.

Plagiarisma:Net

detecta coincidències a partir d'un text, fitxer i/o URL concreta

Plagium

cerca un text concret a la xarxa i retorna els documents trobats on apareix un contingut exacte o similar.

The Plagiarism Checker

dissenyat per a la University of Maryland at College Park (Department of Education) que facilita les adreces web on apareix un text prèviament introduït per l'usuari.
WCopyfind: un cop especificats els documents que es volen contrastar, proporciona uns informes en format html on es mostren les frases coincidents subratllades

Altres programes comercials de detecció de plagi són:

 

CopyCatch Glatt Plagiarism EVE Plagiarism Detection System Grammarly
iThenticate Plagiarism Detect Turnitin Urkund

 

Lumen és una base de dades que ofereix informació sobre la presumpta difusió de continguts a la xarxa sense autorització del corresponent titular.

Aquest projecte de recerca recull principalment peticions de retirada de continguts en línia, enviades a editors de continguts i proveïdors de serveis, de les quals se'n detalla qui ha fet la petició i per què (sense autenticar la procedència de l’avís ni fer cap judici sobre la validesa de la reclamació feta).

Contràriament al que s’acostuma a pensar no és necessari fer cap tràmit administratiu per registrar l’autoria d’una obra.

No obstant això, existeixen diversos mitjans amb què els autors que ho desitgin poden registrar les seves obres, identificar-les de forma única, així com atorgar-hi llicències d'ús amb què detallar els usos permesos als seus usuari

Trobareu més informació a: Protegir l'autoria de les publicacions.

Darrera actualització: 23/07/2019