PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Ouriginal

El PDI i PAS de la UPC disposen de l'eina de detecció de plagi Ouriginal.
 

Ouriginal

Ouriginal permet processar un document i localitzar-ne d'altres que continguin total o parcialment els mateixos continguts: treballs lliurats per l’estudiantat, obres de l’àmbit UPC o altres documents disponibles en línia.

a) Accés des d'Atenea

El professorat UPC pot activar la detecció de plagi dels documents lliurats pels estudiants de cada assignatura a certes activitats desenvolupades a Atenea.

Quan s'afegeix una "tasca", "fòrum" o "taller" d'Atenea, l'apartat "Connector de plagi" permet activar la detecció de plagi a cada activitat, així com indicar la seva aplicació als fitxers adjunts, al text en línia, o bé a tots dos.

b) Accés des de la plataforma Ouriginal
 

Per accedir a Ouriginal, els revisors dels documents han de disposar d’una direcció d’anàlisi pròpia del tipus: usuari.upcanalysis.urkund.com. El PDI i PAS de la UPC ja disposen d’aquesta direcció però cal activar-la i crear un perfil al sistema:

1. Entrar a Ouriginal iniciant la sessió amb Single sign-on.

2. Seleccionar el centre "Universitat Politècnica de Catalunya"

3. Acabar d'omplir el perfil amb el nom d’usuari i la contrasenya utilitzada a la UPC

La plataforma permet als revisors consultar les anàlisis dels documents que hagin pogut rebre (a la seva adreça d'anàlisi), així com enviar documents objecte d'anàlisi (a adreces de revisors concrets).

a) Lliurament des d’Atenea

Quan un estudiant de la UPC lliura un document a qualsevol activitat d'Atenea, apareix la icona que mostra, tant al professorat com a l'estudiantat, que aquesta encara està pendent de ser processada per Ouriginal.

b) Lliurament des de la plataforma Ouriginal

Els remitents externs a Atenea poden enviar els documents objecte d'anàlisi al revisor corresponent de dues maneres:

 1. Enviant el document per correu electrònic a l'adreça d'anàlisi del revisor.
 2. Creant-se prèviament un compte a Ouriginal des de l'apartat "Inici de sessió".

El remitent amb compte creat, només ha d'enviar els documents a l'adreça d'anàlisi del revisor (des de l'opció "Carrega documents" de la barra superior).

 • Es poden analitzar gran quantitat de tipus de fitxers: doc, docx, pdf, txt, html, htm, wps, xls, ppt, odt, pptx, zip, altres.
 • Els remitents poden accedir a una relació dels documents enviats, amb el detall de quins ja han sigut analitzats. En canvi, no poden accedir al grau de coincidències ni a cap altra informació de l'anàlisi resultant.
 • Un cop feta una tramesa, el sistema envia dos correus electrònics:
 1. El remitent rep un correu electrònic amb una confirmació de recepció.
 2. El revisor rep un correu electrònic amb un enllaç directe a l'anàlisi resultant de la tramesa anterior. També hi pot accedir des de l'espai de la seva adreça d'anàlisi de la plataforma (activant el logotip "Ouriginal" del marge esquerre superior de la interfície).

Un cop el programa ha analitzat el document, que pot trigar d'uns minuts a un màxim d'un dia, el revisor pot veure el percentatge de coincidències que el sistema ha detectat i consultar l'anàlisi que s'ha fet del contingut lliurat.

Per poder accedir a l’anàlisi, cal activar el percentatge de coincidències.

Si el revisor vol guardar i/o accedir a qualsevol canvi fet per ell a l’anàlisi del sistema (exclusió de blocs coincidents o de fonts de contrast), ha d'iniciar prèviament la sessió:
 

a) Clicar l'opció del marge dret superior “Perfil>Inicia la sessió

b) Triar "Universitat Politècnica de Catalunya" al corresponent menú desplegable.

Un cop s’activa el percentatge de coincidències de cada tramesa, el receptor visualitza les informacions següents:

a) Gràfic de les troballes

Gràfic de navegació on es mostren les pàgines del document amb coincidències. Els quadres més grans corresponen als blocs textuals amb més paraules coincidents o semblants trobades a altres fonts.

Detecció de 9 blocs coincidents que apareixen a les pàgines 1 i  2 del document

 

Activant cada quadre, apareix el bloc coincident i la font de la coincidencia. També s'ofereix l'opció Veure detalls amb què es pot:

 • Visualitzar els dos blocs contrastats (del document analitzat i de la font)
 • Conèixer el percentatge de text coincident de cada bloc
 • Excloure el bloc de l'anàlisi perquè no es considera aplicable (per exemple, en casos de citacions correctes)
 • Accedir a la font original
 • Saltar al bloc coincident anterior o posterior

 

b) Troballes

Apartat que permet accedir a les prestacions següents:

 • Text semblant: ofereix els blocs coincidents o semblants trobats (als quals també s'hi pot accedir activant els detalls dels quadres mostrats abans de forma gràfica).
 • Advertències: mostra l’ús anormal de caràcters o de símbols que cal revisar (com a possibles intents d'ocultació de plagi)
   

 • Veure document sencer: visualitza tot el document amb els blocs coincidents en color taronja, el quadre dret de les quals mostra el text corresponent de la font coincident.

c) Índex de similitud

Gràfic que mostra el percentatge total de semblança del document analitzat, respecte totes les fonts analitzades, així com el percentatge de semblança mig del destinatari (corresponent a tots els documents rebuts fins al moment).

Aproximadament un 91% d'aquest document consta de text similar al text trobat en 12 fonts. La marca més gran té 243 paraules i és en un 83% similar a la seva font primària

d) Informació del document

Informació sobre l’arxiu objecte d’anàlisi:

 • Emissor
 • Nom del fitxer
 • Data, hora i identificador de la tramesa
 • Nombre de paraules
 • Missatge enviat per l’emissor

Quan es visualitza un bloc coincident o el document sencer, el sistema mostra les possibles citacions i/o paràfrasis de la següent manera:
 

 • Les paraules o frases del del text analitzat que apareixen entre cometes es mostren en color gris.
 • Les paraules o frases del text analitzat que apareixen entre parèntesis o claudàtors es mostren en color blau.
 • Si es detecten possibles canvis del text de la font, les paraules que han estat substituïdes o afegides es marquen en color groc i les que han estat esborrades en color vermell.
   

Si el revisor vol ometre aquestes marques de colors, ho pot fer des de la part superior de la pantalla del text analitzat o bé des de l’apartat “Perfil” del marge dret superior.

Quan es visualitza un bloc coincident o el document sencer, la  pestanya superior “Fonts” permet:
 

 • Conèixer el percentatge de coincidència de cada font
 • Conèixer el tipus de font de comparació: revista, web o treball acadèmic
 • Conèixer el nombre de blocs coincidents de cada font
 • Accedir directament als blocs coincidents
 • Enllaçar a cadascuna de les fonts on s’han trobat les coincidències (opció "Ves a origen" des dels 3 punts del marge dret)

 

Quan el revisor visualitza un bloc coincident o el document sencer, pot excloure els blocs que sap que el sistema no ha de comparar desactivant el botó "Incloure en l'anàlisi" (opció que es pot reactivar en qualsevol moment).
 

Si el revisor vol guardar i/o accedir a qualsevol canvi fet per ell a l’anàlisi del sistema (exclusió de blocs coincidents/fonts), ha d'iniciar prèviament la sessió clicant l'opció “Perfil>Inicia la sessió“ del marge dret superior, triant "Universitat Politècnica de Catalunya" al corresponent menú desplegable.

Les fonts d’anàlisi, procedents d'Internet i/o de la pròpia base de dades del programa, poden ser:

 1. Fonts principals: amb els percentatges de coincidència majors.
 2. Fonts alternatives: els blocs coincidents d’aquestes fonts alternatives ja apareixen a una de les fonts principals (per exemple, el mateix resum d’una tesi que apareix a UPCommons i a Dialnet).

Si el revisor ho considera pertinent, quan visualitza un bloc coincident o el document sencer, la  pestanya superior “Fonts” li permet desactivar la font principal i convertir les fonts alternatives en principals (per tal que apareguin a l’anàlisi).
 

Atès que quan s'analitza un document aquest queda com a material per a posteriors comparacions, si s'envia una modificació del mateix treball el resultat de l'anàlisi corresponent tindrà un percentatge de coincidències molt elevat. Per tant, per conèixer el percentatge de coincidències real de la darrera tramesa, caldrà excloure'n les fonts corresponents a les versions anteriors.

Si el revisor vol guardar i/o accedir a qualsevol canvi fet per ell a l’anàlisi del sistema (exclusió de blocs coincidents/fonts), ha d'iniciar prèviament la sessió clicant l'opció “Perfil>Inicia la sessió“ del marge dret superior, triant "Universitat Politècnica de Catalunya" al corresponent menú desplegable.

En cas que es vulgui desfer qualsevol canvi fet  a l’anàlisi del sistema (exclusió de blocs coincidents/fonts), només cal activar el botó “Desfer tots els canvis“ de la barra superior.
 

El botó "Export analysis report as pdf" de la barra superior permet visualitzar i/o descarregar l'informe obtingut en format pdf on s'inclou el document sencer objecte d'anàlisi, amb indicació dels blocs coincidents de les fonts prèviament seleccionades al programa.
 

 

 

 

L'informe conclou amb una taula final on només es mostren els blocs textuals coincidents o semblants dels documents comparats, amb el percentatge de coincidència detectat a cadascun d'aquests blocs.

Qualsevol document enviat al programa queda emmagatzemat internament a la plataforma de la UPC com a font de comparació permanent, la qual cosa permet al PAS o PDI revisor de la UPC visualitzar els blocs textuals dels documents ja emmagatzemats coincidents o semblants amb els de les noves trameses.

La possible confidencialitat dels documents emmagatzemats queda garantida ja que els revisors de la UPC només en poden visualitzar els textos coincidents.

El servei d'atenció a l'usuari ATIC és el punt de contacte on us podeu adreçar per obtenir suport en l'ús dels serveis TIC globals de la UPC.


Darrera actualització: 18/03/2022