PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Propietat intel·lectual dels treballs acadèmics UPC

Treballs acadèmics UPC: infografiaHi ha diversos aspectes relacionats amb la propietat intel·lectual i industrial dels treballs acadèmics que l'estudiantat de la UPC ha de tenir molt presents abans de portar a terme qualsevol acte de difusió o d'explotació d'aquests treballs.

Propietat industrial "Conjunt de drets exclusius que protegeixen tant l'activitat innovadora que es manifesta en nous productes, nous procediments o nous dissenys, com l'activitat mercantil, mitjançant la identificació exclusiva de productes i serveis oferts al mercat." [Guia multimèdia de patents i marques]
Propietat intel·lectual "La propietat intel·lectual està integrada per drets de caràcter personal i patrimonial que atribueixen a l’autor la plena disposició i el dret exclusiu a l’explotació de l’obra, sense altres limitacions que les que estableix la Llei." [art. 2 LPI]

 

Mitjançant Acord CG/2019/05/10, de 8 d'octubre de 2019, del Consell de Govern, s'aprova el Procediment de prevenció i detecció de plagi dels treballs acadèmics objecte d'avaluació acadèmica a la UPC (TFG, TFM o tesis doctorals):

Procediment de prevenció de plagi

Per evitar el plagi als teus treballs, t'oferim diversos recursos a:

Evitar el plagi

També et poden interessar aquestes recomanacions sobre la creació del treball: per on has de començar, com pots buscar informació i usar la que has trobat, com s'escriu i s'exposa el treball, i com es publica un cop aprovat:

 

És molt important que abans de començar el TFG/TFM, l'autor o autora s'asseguri que el contingut i desenvolupament del seu treball de recerca no contingui cap mena de vinculació ètica.

La Universitat disposa del Comitè d’Ètica que s’encarrega, entre altres aspectes, d’assessorar sobre els aspectes ètics que són aplicables als diferents àmbits d’actuació de la Universitat, i avaluar-los.

Comitè d'Etica de la UPC

Tal com estableix la Normativa sobre els drets de propietat industrial i intel·lectual de la UPC:
 

Resultat Tecnologia, coneixement, know-how, processos i creacions que han estat generats en el marc de les activitats acadèmiques, docents i de recerca de la UPC.
Invenció

Resultat susceptible de protecció per drets de propietat industrial (entre d'altres: patents, dissenys industrials, models d'utilitat, etc.).

Obra

Resultat susceptible de protecció per drets de propietat intel·lectual (incloent-hi, entre d'altres, el programari).

La propietat intel·lectual regula els drets sobre les obres, no sobre les invencions o altres resultats de la recerca que poden ser objecte de protecció mitjançant patents, acords de confidencialitat o altres drets de propietat industrial.
 

 • Quan es faci una invenció derivada dels continguts d'un treball acadèmic, aquest ha de ser objecte de confidencialitat fins que no s'hagi protegit la invenció corresponent.
   
 • Els treballs de fi de grau (TFG), els treballs de fi de màster (TFM), les tesis doctorals o altres treballs acadèmics són obres objecte de propietat intel·lectual, és a dir, de drets d'autor.
   
 • Els drets d'autor s’agrupen principalment en: drets moralsdrets d’explotació:
   
Drets morals Conjunt de drets irrenunciables i inalienables de l'autor o autora entre els quals es troben el dret a ser reconegut com a tal i el dret a impedir modificacions de la seva obra que suposin un perjudici als interessos legítims propis.
Drets d'explotació

L'exercici exclusiu dels drets d'explotació correspon a l'autor o autora que, a diferència dels drets morals, els pot cedir a terceres persones (amb o sense exclusivitat). Per tant, només es pot explotar una obra aliena amb el consentiment de l'autor o autora i/o el titular o la titular dels drets, o quan ho permetin les excepcions recollides a la mateixa llei. Aquests drets són:

 • Dret de reproducció: còpia de l'obra (fotocòpia, escaneig...)
 • Dret de distribució: lliurament d'exemplars físics de l'obra (préstec, lloguer, repartiment de còpies...)
 • Dret de comunicació pública: difusió de les obres sense lliurament d'exemplars físics (publicació a llocs web o a intranets, projecció de pel·lícules o presentacions, radiodifusió d'obres musicals...)
 • Dret de transformació: creació d'obres derivades (traduccions, adaptacions infantils...).

Tal com estableix la Normativa sobre els drets de propietat industrial i intel·lectual de la UPC:

 

Propietat industrial

 • Correspon a l’estudiant la titularitat i els drets d’explotació de les invencions que hagi desenvolupat en el marc d’una activitat acadèmica.
 • En el cas d’invencions fetes per l’estudiantat de la UPC conjuntament amb personal de la UPC, la titularitat i els drets d’explotació de la invenció corresponen a l’estudiant i a la Universitat, en la proporció que els correspongui atenent l’aportació intel·lectual significativa i original de cadascun en el desenvolupament de la invenció.
 • En ambdós casos, la UPC té reservat un dret d’ús per a activitats acadèmiques, docents i de recerca sobre les invencions, si bé l’inventor o inventora pot revocar-lo en qualsevol moment mitjançant la presentació d’una sol·licitud per escrit a la UPC, en què ha d’exposar els motius raonables pels quals decideix revocar aquest dret [art. 4.1.1.].
Propietat intel·lectual (drets d'autor)
 • Correspon a l’estudiant de la UPC l’autoria i la titularitat i els drets d’explotació de les obres que hagi desenvolupat en el marc d’una activitat acadèmica.
 • En el cas d’obres resultants de treballs desenvolupats per l’estudiantat de la UPC conjuntament amb personal de la UPC, l’autoria correspon tant a l’estudiant com al personal de la UPC, i la titularitat dels drets d’explotació correspon a l’estudiant de la UPC i a la Universitat, en la proporció que els correspongui atenent l’aportació intel·lectual significativa i original de cadascun en el desenvolupament de l'obra.
 • En ambdós casos, la UPC té reservat un dret d’ús per a activitats acadèmiques, docents i de recerca sobre l’obra, si bé l’autor o autora pot revocar-lo en qualsevol moment mitjançant la presentació d’una sol·licitud per escrit a la UPC, en què ha d’exposar els motius raonables pels quals decideix revocar aquest dret [art. 4.1.2].
Cessió de drets
 • L’estudiant i la Universitat poden acordar la cessió dels drets d’explotació sobre els resultats de l’estudiant a favor de la UPC, amb la finalitat que la Universitat s’encarregui de les tasques de protecció i explotació.
 • En aquest cas, l’estudiant de la UPC i la Universitat han de signar un acord de cessió, en el qual s’ha d’establir la compensació que correspon a l’estudiant [art. 4.2].
Acord de cotitularitat
 • En cas de cotitularitat entre l’estudiant de la UPC i la Universitat, ambdues parts han de subscriure un acord de cotitularitat, en el qual s’ha d’establir el règim de protecció i explotació dels resultats, i els drets i obligacions corresponents a cada part, atenent la participació de cadascun en els resultats [art. 4.3].

D'altra part, tal com detallen els següents articles de la Normativa sobre els drets de propietat industrial i intel·lectual de la UPC, l'explotació dels treballs subjectes a convenis amb empreses està supeditada a les clàusules d'un conveni o contracte que determinin la confidencialitat i/o titularitat de la propietat industrial i intel·lectual sobre els resultats.
 

Conveni o contracte
 • El desenvolupament d’un projecte de recerca per part de membres de la comunitat universitària en el marc de la seva activitat a la UPC, en col·laboració o per encàrrec de terceres persones, amb independència de la branca del coneixement a la qual pertanyi, requereix la subscripció prèvia d'un conveni d’R+D, un conveni de col·laboració o un contracte d’encàrrec de treballs de caràcter científic, tècnic o artístic o de suport tècnic, segons s’escaigui, en els termes previstos per la normativa interna de la UPC que hi és aplicable [art. 6.1.].
Titularitat de drets
 • El règim de titularitat dels drets sobre els resultats que s’obtinguin en el marc de l’execució del conveni o contracte corresponent, així com la distribució dels drets d’explotació que se’n derivin, s’han de preveure en el conveni o contracte [art. 6.2].
 • A l'hora de dur a terme aquestes activitats i negociar els convenis o contractes s’han de respectar els drets que puguin correspondre a la UPC en virtut de la Normativa [art. 6.3].

Altres articles relacionats de la Normativa acadèmica dels estudis de Grau i Màster de la UPC (NAGRAMA) (vigents a partir del curs acadèmic 2021/2022) són:

TFG/TFM i confidencialitat (art. 3.1.5)
 • En el cas que el TFG/TFM contingui informació i/o documentació de caràcter confidencial o aspectes que afectin a la protecció de drets de propietat intel·lectual i/o industrial, es posarà en coneixement del tribunal, abans que es dugui a terme la defensa pública del treball, perquè aquest pugui establir els mecanismes necessaris per assegurar la no publicitat d’aquests aspectes. [...].
 • L’estudiant pot sol·licitar la confidencialitat del treball al professor responsable de la direcció, coordinació o tutoria del TFG/TFM o bé al ponent, en cas que el projecte es desenvolupi en  una empresa. Aquesta sol·licitud ha d’incloure una data de finalització (amb un període màxim de 5 anys) i documentació que la justifiqui com, per exemple, l’acord de confidencialitat entre l’empresa i la UPC. [...]. El professor o el ponent també poden proposar directament la confidencialitat del treball a la direcció del centre [...].
 • Si la data de finalització de la confidencialitat supera els 5 anys, cal que la justificació documental també contempli aquest aspecte i que hi hagi autorització explícita de la direcció del centre.
Dipòsit del TFG/TFM (art. 3.5)
 • Els TFG/TFM quedaran dipositats a UPCommons en accés obert. Els autors o autores podran indicar (si s’escau) una llicència Creative Commons declarant les condicions d’ús que autoritzen per al seu treball.
 • La publicació en accés obert a UPCommons dels TFG/TFM no implica una cessió dels drets d’explotació dels TFG/TFM a la UPC.
 • Els autors o autores poden oposar-se a l’accés, consulta i préstec del TFG/TFM quan es vulnerin el seus drets a la intimitat, a l’honor i/o a la imatge, o quan es vulnerin obligacions de confidencialitat assumides per l’autor o autora, quan s’acrediti documentalment, d’acord amb l’apartat 3.1.5 d’aquesta normativa [...].
 • Quedaran també exclosos de la publicació en accés obert a UPCommons aquells TFG/TFM que continguin dades de caràcter personal no autoritzades
 • Dret de revocació: els autors o autores poden sol·licitar la modificació del règim de publicació del seu treball (del règim obert al restringit o viceversa). Per tramitar aquesta sol·licitud, cal complimentar el formulari corresponent de la Seu Electrònica UPC.

Alguns aspectes importants que cal recordar en relació amb els articles esmentats de la normativa UPC són:

Propietat industrial
 • Si l'estudiant vol crear una invenció derivada del seu treball, hauria de comunicar a la Universitat que té interès que sigui protegida. Aquesta comunicació hauria de ser prèvia a la defensa pública del treball, la qual cosa permet garantir la confidencialitat del contingut per part del mateix autor o autora o de qualsevol altra persona (per exemple, dels membres del tribunal avaluador).
 • Cal tenir present que la confidencialitat és imprescindible per demanar la patent d'una futura invenció, "document que garanteix el gaudi de la propietat industrial d'un invent al beneficiari que el registra i que li concedeix uns drets d'ús exclusiu durant un període determinat" [Cercaterm].
Propietat intel·lectual (drets d'autor)

Els autors o autores dels treballs acadèmics titulars de la propietat intel·lectual són qui els poden reproduir, distribuir, comunicar públicament i transformar, i/o cedir-ne els drets d'explotació a terceres persones. No obstant això, qualsevol acte d'explotació només es pot portar a terme sempre que es compleixin aquests requisits:

 • L'obra no vulnera els drets de propietat intel·lectual de terceres persones.
 • No hi ha cap conveni o contracte subscrit amb terceres persones les condicions del qual n'impedeixin l'explotació. Per exemple, aquest seria el cas d'un TFG objecte de confidencialitat perquè ho exigeix l'empresa on es va fer, la qual cosa es detalla al conveni corresponent.

 

Tal com estableix la Normativa sobre els drets de propietat industrial i intel·lectual de la UPC:

 

Propietat industrial i intel·lectual
 • L’autoria d’una tesi doctoral correspon per se al doctorand o doctoranda.
 • D’acord amb el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, la tesi doctoral, una vegada aprovada, és publicada per la UPC en format electrònic obert en un repositori institucional, sense que l’autor o autora pugui oposar-s’hi, llevat de circumstàncies excepcionals previstes en la normativa aplicable. 
   
 • Si en fer la tesi doctoral s’ha desenvolupat un nou resultat, els drets d’explotació sobre aquest resultat corresponen al doctorand o doctoranda, tret que en generar-lo hi hagi contribuït activament personal de la UPC, cas en el qual la UPC té dret a participar en els drets d’explotació del resultat en la proporció que li correspongui segons la participació del seu personal en l’obtenció del resultat.
   
 • Si el doctorand o doctoranda desenvolupa aquestes activitats en el marc d’una relació laboral amb la UPC, el règim aplicable als resultats és el que es preveu per als resultats generats pel personal de la UPC (article 3) [art. 7.4].
Convenis amb terceres persones
 • Doctorands o doctorandes industrials: els convenis que la UPC subscriu amb empreses o entitats col·laboradores i el doctorand o doctoranda per dur a terme projectes de doctorat industrial en l’empresa o entitat col·laboradora han de preveure expressament el règim d’atribució dels resultats que es puguin generar [art. 7.5].

Altres articles de la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la UPC que hi estan relacionats són:
 

Procés de protecció
 • En circumstàncies excepcionals, com poden ser la participació d’empreses en l’elaboració de la tesi, l’existència de convenis de confidencialitat amb empreses o la possibilitat de generar patents relacionades amb el contingut de la tesi doctoral, es pot sol·licitar un procediment específic que asseguri que no es publiquen aquests aspectes en l’acte de defensa i en l’arxivament de la tesi doctoral en dipòsits institucionals.

 • El doctorand o doctoranda ha de sol·licitar expressament l’aplicació d’aquest procediment a la comissió acadèmica del programa amb antelació al dipòsit, d’acord amb el que aquesta estableixi [art. 10.3].

 • En casos particulars, determinats per la comissió acadèmica del programa, com ara la participació d’empreses o la possibilitat de generació de patents relacionades amb el contingut de la tesi, l’Escola de Doctorat habilita el procediment adient per garantir que no es publiquen aquests aspectes durant la defensa, tal com estableix l'apartat 10.3 [art. 15.1].
Dipòsit institucional
 • Tesi com a compendi de publicacions: Les publicacions s’han d'incloure en una versió que permeti publicar-la en obert en els repositoris públics [art. 10.2],
 • Per promoure la visibilitat de les tesis i incrementar l’índex d’impacte de la citació dels autors o autores, un cop avaluada favorablement la tesi doctoral, aquesta es publica en els respectius dipòsits institucionals d’accés obert de tesis doctorals de la UPC (UPCommons) i de les universitats catalanes (TDX).
 • Si la tesi conté aspectes confidencials o si l’autor o autora ha signat un contracte o ha formalitzat un compromís amb una publicació a la qual cedeix els seus drets, la publicació de la tesi al TDX es porta a terme quan ha acabat el procés de protecció de la tesi o de cessió dels drets d’autor [art. 15.4].

Alguns aspectes importants que cal recordar en relació amb els articles esmentats de la normativa UPC són:
 

Propietat industrial
 • Per tal de fer efectiva la normativa UPC, els doctorands o doctorandes les tesis doctorals dels quals tenen convenis de confidencialitat amb empreses o sobre el contingut de les quals és possible que es generin patents, han de presentar a la comissió acadèmica del programa de doctorat corresponent la documentació que ho acrediti, tal com es detalla al web de l'Escola de Doctorat de la UPC.
Propietat intel·lectual (drets d'autor)
 • Atès que el titular exclusiu dels drets d'explotació de la tesi continua sent l'autor o autora, només ell pot fer qualsevol altre acte d'explotació o de cessió de drets, com, per exemple, traduir la tesi, publicar-la amb objectius venals o atorgar-hi una llicència Creative Commons.

 • La Universitat només es reserva un dret no exclusiu de comunicar-la públicament als dipòsits institucionals UPCommons i TDX. No obstant això, la tesi no es podrà difondrà en els casos següents:

  • L'obra vulnera els drets de propietat intel·lectual de terceres persones.

  • Es pot sol·licitar una patent sobre el contingut de la tesi.

  • Existeixen acords de confidencialitat vigents amb terceres persones (per exemple, empreses o editorials).

Tot i que els actes d'explotació que es poden fer d'una obra (reproducció, distribució, comunicació pública i transformació) pertanyen originàriament a l'autor o autora, aquest els pot cedir a terceres persones amb o sense exclusivitat, sempre que no hi hagi aspectes de propietat industrial que ho impedeixin.
 

Cessions no exclusives Cessions que permeten al receptor o receptora (cessionari o cessionària) utilitzar l’obra segons els termes de la cessió i en concurrència tant amb altres cessionaris o cessionàries, com amb la persona que fa la cessió. El seu dret és intransmissible.
Cessions en exclusiva Cessions que atribueixen al receptor o receptora (cessionari o cessionària) el dret d’explotar l’obra amb l'exclusió d’una altra persona (incloent-hi la persona que fa la cessió) i, excepte un pacte en contra, el dret d’atorgar autoritzacions no exclusives a terceres persones.
 • Quan l'estudiant que elabora un treball acadèmic el difon mitjançant UPCommons, cedeix el seu dret de comunicació pública a la Universitat de manera no exclusiva.
   
 • Això vol dir que la Universitat només està autoritzada a publicar el treball als dipòsits propis, mentre que l'estudiant continua sent el titular exclusiu dels drets que, com a tal, pot fer qualsevol altre acte d'explotació o de cessió de drets. Per exemple, l'autor o autora del treball és l'única persona que pot traduir el treball, publicar-lo amb objectius venals o atorgar-hi una llicència Creative Commons.

Per facilitar l’ús del treball dipositat a UPCommons o a TDX, l'estudiant hi pot atorgar una de les sis llicències d'ús Creative Commons. D'aquesta manera, els usuaris saben els usos concrets que poden fer dels treballs sense haver de demanar permís als autors o autores corresponents.
 

Treball amb llicència CC

L'autor o autora permet que es puguin fer uns usos concrets de la seva obra, més permissius que els consentits per la Llei de propietat intel·lectual:

 • Qualsevol de les llicències CC existents permeten als usuaris de les obres fer-ne la reproducció, distribució i comunicació pública.
 • Segons la llicència triada, l’autor o autora també en pot permetre la comercialització i/o creació d’obres derivades (traduccions, etc.).
 • L’usuari sempre n’ha de citar i reconèixer l’autoria, així com proporcionar un enllaç a la llicència CC original en cas que l'obra es reutilitzi o difongui.
Treball sense llicència CC

Les obres sense cap llicència CC només es poden utilitzar segons el que estableix la Llei de propietat intel·lectual:

 • S’estableix una reserva de drets per la qual, sense perjudici de les exempcions legals existents (com la còpia privada o el dret de citació), queda prohibida la reproducció, distribució, comunicació pública o transformació de l’obra.
 • L’usuari de l'obra que vulgui fer-ne qualsevol ús no previst com a exempció legal, ha de contactar amb l’autor o autora i/o la persona que és titular dels drets per demanar-li permís.

Més informació
 

Si es vol publicar un article, llibre o altra obra, pot ser que l'editor no l'accepti si els continguts ja s'han difós prèviament en un altre mitjà (p. ex., en un treball o tesi dipositada en línia). En aquest sentit, cal tenir en compte que:

 • L'autor/a pot consultar les condicions de l'editor al corresponent contracte de cessió de drets i/o normes de publicació on, per exemple, es concreta si la cessió és en exclusiva, quins drets concrets se cedeixen, amb quina durada i en quin àmbit territorial.
 • Tal com estableix la Normativa acadèmica dels estudis de Grau i Màster i la Normativa acadèmica dels estudis de Doctorat, si els treballs o tesis contenen informació i/o documentació de caràcter confidencial o aspectes que afectin la protecció de drets de propietat intel·lectual i/o industrial, es poden establir mecanismes per garantir que no es publicitin aquests aspectes durant el període de protecció necessari.

D'altra banda, si es vol incloure a un treball o tesi continguts d'obres ja publicades:

 • Cal tenir en compte la normativa acadèmica dels estudis de grau i màster del propi centre docent, així com la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat (per exemple, els possibles apartats que regulin els treballs per compendi de publicacions).
 • Per incloure-hi els continguts cal disposar dels drets d'autor corresponents (o de l'autorització del titular dels drets), o només incloure-hi fragments o imatges respectant el que estableix el dret de cita de l'art. 32 de la Llei de propietat intel·lectual.
 • En un treball per compendi de publicacions aquestes s’han d'incloure en la versió que es pugui publicar en accés obert a un repositori públic (pre-print, versió acceptada, versió publicada, etc.). Per fer-ho, consulteu la pàgina web de la revista o congrés on apareix la política editorial que detalla quina versió concreta es pot incloure a un treball objecte de dipòsit institucional.

També cal tenir en compte que:

 • La publicació del treball al dipòsit institucional de la Universitat n'incrementa l'accessibilitat i la visibilitat internacionals, tal com ho demostra el gran nombre d'empreses i investigadors i investigadores que volen contactar amb els estudiants i les estudiants després que hi hagin dipositat els treballs.
 • Algunes editorials i revistes permeten als autors/ores el dipòsit institucional de versions concretes de les seves obres: "preprints", "author's final draft" o "published version".

Abans d'acceptar l'oferiment de publicació d'una monografia per part d'una editorial, cal que l'autor o autora s'informi sobre la seva credibilitat i que s'assessori legalment abans de signar qualsevol tipus de contracte.

Hi ha algunes editorials, anomenades "depredadores", que porten a terme pràctiques molt qüestionables des d'un punt de vista ètic i de rigor científic:

 • L'editorial contacta amb l'autor o autora (normalment per correu electrònic) i li ofereix la publicació de l'obra de manera gratuïta, però aquesta publicació es basa en un model d'impressió a demanda que es limita a la reproducció de les obres acadèmiques, sense cap tipus de revisió o anàlisi ni cap altra tasca d'edició per part seva.
 • Les persones que el compren pensen que estan comprant un llibre publicat, però en realitat es tracta d'una mera reproducció d'un treball acadèmic al qual només s'ha afegit una portada i que, sovint, es pot trobar amb accés lliure als dipòsits o les pàgines web de les universitats.
 • L'obra entra al circuit editorial i l'autor o autora només cobra si hi ha una demanda mínima d'impressions. Per tant, l'editorial no fa cap mena de feina ni corre cap risc econòmic.
 • Aquest tipus de publicació no aporta el reconeixement ni el prestigi que interessa l'autor o autora, sinó tot el contrari.
 • Si l'autor o autora cedeix en exclusiva els drets d'explotació de la pròpia obra a una editorial d'aquesta mena, no podrà publicar-la amb altres editorials de prestigi (que sí que hi aportarien un valor editorial i científic).

En cas que es vulgui publicar un article científic, també cal evitar les revistes depredadores, tal i com es detalla a:

Alguns enllaços on es pot trobar informació sobre les pràctiques habituals d'aquestes editorials:

D’acord amb l’Ordre de la Conselleria de Cultura de 15 d'octubre de 1992, per la qual s'aproven els criteris generals d'avaluació i tria de documentació i el model de proposta corresponent, “cal conservar els documents que contenen dades significatives sobre les ciències i les tècniques”. Dins d’aquest supòsit s'inclouen els treballs de fi d'estudis de la Universitat.

D'altra banda, tal com estableix la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents, “les administracions i les entitats titulars de documents públics, i específicament els òrgans responsables de custodiar-los, hi han de fer possible l’accés i lliurar-ne una còpia o un certificat a les persones que en cada cas hi tinguin dret. En qualsevol cas, cal garantir el dret a la intimitat personal i la reserva de les dades protegides per la llei”.

Tenint en compte aquestes normes jurídiques:

 • Queden exclosos d'aquesta consulta pública els treballs el contingut dels quals pugui afectar la confidencialitat o propietat industrial de terceres persones.

Darrera actualització: 27/05/2024