PROFESSORS

Habilitats informacionals

Per què és important adquirir les competències informacionals?

Les competències informacionals són el conjunt d’habilitats, aptituds i coneixements que ens capaciten per reconèixer quan necessitem informació, on localitzar-la, com avaluar-ne la idoneïtat i donar-li l’ús adequat d’acord amb el problema que se’ns planteja.

 

El Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius (SBPA) de la UPC defineix la competència informacional com l’adquisició de les habilitats que permeten:

  • Buscar la informació pertinent que es necessita
  • Organitzar la informació de manera eficient
  • Comunicar la informació adequadament de forma oral i escrita

L’adquisició de competències informacionals és una tasca que s'ha desenvolupat en els plans d’estudis adaptats a l’EEES i en la qual el personal bibliotecari pot col·laborar amb el personal docent i investigador de forma activa. Si t'interessa, contacta amb la teva biblioteca.

Habitualment es detecta que gran part dels estudiants:

  • No sap reconèixer o interpretar la referència d’un article de revista i altres tipus de documents.
  • No sap interrogar bases de dades generals o especialitzades (com el catàleg d'una biblioteca, Compendex, IEEE, etc.). Normalment, a més, en desconeix l'existència.
  • Té dificultats per identificar una necessitat d’informació (Què necessito? On ho puc trobar?).
  • Adopta estratègies de cerca massa bàsiques que comporten resultats no pertinents.
  • Fa un ús preponderant dels motors de cerca generalistes a Internet en detriment de les eines de cerca que permeten recuperar les fonts.
  • No és capaç de reconèixer els criteris que permeten avaluar la qualitat d’un lloc web i no sap localitzar els webs de referència en una especialitat.
  • Desconeix els aspectes ètics i legals de l’ús de la informació i incorre sovint en el plagi.

Darrera actualització: 14/02/2019