PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Protegir l'autoria de les publicacions

Drets d'autorEls autors no han de registrar les seves obres per gaudir de la condició d'autor ja que, per ajustar-se al que demana la legislació, només han de declarar la seva autoria a un lloc visible de la publicació: portada, apartat de “Crèdits”, etc.

D'altra banda, mitjançant el símbol de copyright © se sol detallar qui és la persona titular dels drets d'explotació de l'obra, la qual pot ser el mateix autor o un possible cessionari d'aquests drets (si l'autor ha portat a terme una cessió dels drets esmentats).

Els drets d'autor contemplen els drets morals (corresponents a l'autor de forma irrenunciable) i els drets d'explotació de l'obra (l'autor els pot cedir a terceres persones amb o sense exclusivitat).

 

Drets morals

 • Decidir si la seva obra ha de ser divulgada i en quina forma.
 • Determinar si aquesta divulgació ha de fer-se sota el seu nom, sota pseudònim o signe, o anònimament.
 • Exigir el reconeixement de la seva condició d'autor de l'obra.
 • Exigir el respecte a la integritat de l'obra i impedir qualsevol deformació, modificació, alteració o atemptat contra la mateixa que suposi un perjudici als seus interessos legítims o menyscabament a la seva reputació.
 • Altres
Drets d'explotació
 • Dret de reproducció: còpia de l'obra (fotocòpia, escaneig...)
 • Dret de distribució: lliurament d'exemplars físics de l'obra (préstec, lloguer, repartiment de còpies ...)
 • Dret de comunicació pública: difusió de les obres sense lliurament d'exemplars físics (publicació a llocs web o a intranets, projecció de pel·lícules o presentacions, radiodifusió d'obres musicals...)
 • Dret de transformació: creació d'obres derivades (traduccions, adaptacions...)
 • Altres

 

L’obligació d’esment de la UPC a les obres o invencions en què participi el Personal de la UPC està regulada als articles 8.1 i 8.2 de la Normativa sobre els drets de la propietat industrial i intel·lectual de la UPC :

Art. 8.1 En tot cas, tret que la UPC es manifesti expressament en sentit contrari, qualsevol Obra o Invenció en què participi el Personal de la UPC, com a conseqüència directa o indirecta de les seves funcions acadèmiques, docents o de recerca a la UPC, ha de fer referència a la seva vinculació amb la UPC.
Art. 8.2

En aquest sentit i sempre que el mitjà de publicació de l’Obra ho permeti, s’haurà de fer constar de forma visible en totes les Obres la titularitat de les quals correspongui a la UPC la menció següent:

    © Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC), any (...). Tots els drets reservats. 

No obstant tot això, si s’atorga una llicència d’accés obert a les Obres la titularitat dels quals correspon a la UPC, s’hi ha de fer constar de forma visible la menció següent:  

    By Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC), any (...)

En ambdós casos, la menció o denominació de la universitat ha d'aparèixer sempre en català, i en cap cas podrà ser traduïda a altres idiomes

 

  Existeixen diversos mitjans amb què els autors poden aportar evidències de la pròpia autoria, així com identificar-les de forma única.

   

  • En el cas que una tercera persona reivindiqués l'autoria d'una obra i fos necessari aportar evidències per demostrar qui diu la veritat, els autors disposarien dels esborranys dels treballs amb la data de creació dels arxius, el registre horari al servidor, etc.
    
  • Addicionalment i/o en cas que no l'autor no tingui cap evidència que demostri la seva autoria, sempre pot registrar l'obra al Registre de la Propietat Intel·lectual de Catalunya (inscripció que requereix el pagament d'una taxa) o emprar altres mitjans gratuïts existents a la xarxa com Safe Creative.
  • En el moment de crear una obra, l'autor també pot considerar la seva identificació única mitjançant diversos identificadors bibliogràfics que permeten garantir la seva presència a les biblioteques nacionals, facilitar-ne la distribució comercial i/o aconseguir-ne una localització permanentment a la xarxa.
  • Finalment, existeixen diversos programes informàtics que faciliten la detecció del possible plagi comès per terceres persones.
  Cal tenir present que si l'obra conté detalls d'invencions que es volen patentar, no s'ha de fer cap difusió de la mateixa fins que s'hagi registrat la patent corresponent.

  El Registre  de la Propietat Intel·lectual és l'organisme encarregat de registrar l'autoria de les obres que se li presenten. La inscripció d'una obra en aquest registre (objecte del pagament d'una taxa) és purament voluntària ja que la LPI atorga la protecció a l'autor creador amb independència de si l'obra està o no registrada.

   

  Finalitat

  La inscripció d'una obra al Registre de la Propietat Intel·lectual proporciona un mitjà de prova per acreditar qui és l'autor d'una obra inscrita i a qui corresponen els drets d'explotació econòmica, permetent a qualsevol persona la consulta de quines són les obres inscrites, els autors i els titulars dels drets.  

  El registre de l'obra és, en tot cas, una prova més per a la persona titular del registre sobre la seva autoria, però no esdevé en si mateix el generador d'aquest dret.

  Obligatorietat Tal com es recull a la seva web: "La inscripció no és obligatòria, ni constitutiva de l’adquisició dels drets ni de la seva cessió. No obstant, dona una prova privilegiada, atès que segons estableix l’article 145.3 de la LPI, es presumeix que els drets existeixen i pertanyen al titular en la forma determinada en els assentaments registrals".

  Efectes

  En cas que la qualificació i resolució del registrador sigui favorable, el registre suposa els efectes següents:

  • Efectes probatoris derivats de la presumpció normativa que estableix que excepte prova en contrari, els drets inscrits existeixen i pertanyen al seu titular en la forma determinada en el Registre.
  • Efectes publicitaris derivats del caràcter públic del Registre que possibilita que qualsevol persona interessada pugui tenir coneixement de les dades inscrites, però no un accés directe a l'obra.
  No s'ha de confondre el Registre de la Propietat Intel·lectual amb l'Oficina Espanyola de Patents i Marques. Aquesta Oficina registra les marques i noms comercials, les invencions industrials, els dissenys industrials i els circuïts integrats electrònics, però no les obres de propietat intel·lectual (obres literàries i artístiques, musicals, etc.).

  Alternativament al Registre de la Propietat Intel·lectual, també es pot considerar l'existència d'altres mitjans de registre gratuïts a la xarxa.

  Per exemple, aquest és el cas de Safe Creative, registre digital de propietat intel·lectual que permet registrar qualsevol obra, independentment de la seva tipologia i nacionalitat de l'autor:

   

  Prestacions

  Safe Creative permet registrar electrònicament una obra, així com detallar-ne els drets (inclosos els donats per les possibles llicències d'ús atorgades pels autors i/o titulars corresponents).

  També ofereix diverses informacions d'interès relacionades amb el plagi: consells d'actuació davant d'usos il·lícit de continguts digitals, preguntes més freqüents, etc.

  Procediment

  El registre comporta el dipòsit del fitxer de l'obra a l'espai personal de Safe Creative (prèvia inscripció), amb la indicació de quina informació es vol mostrar o ocultar a la xarxa:

  • Mostrar només les dades bibliogràfiques (autor, títol i resum)
  • Mostrar les dades bibliogràfiques i oferir l'accés al fitxer
  • Ocultar les dades bibliogràfiques i el fitxer [previ pagament]
  Copyright

  Per defecte el copyright "All rights reserved", la qual cosa vol dir que només es podrà emprar l'obra segons el permès a la Llei de Propietat Intel·lectual.

  Si l'autor activa la icona corresponent, també pot atorgar-hi una de les llicències Creative Commons:

   

  GitHub és una plataforma de desenvolupament on els autors poden allotjar i revisar codi font, gestionar projectes i crear programari conjuntament amb milions de desenvolupadors.

  El dipòsit pot ser privat, públic o de codi obert, amb eines amb què poder allotjar, versionar i alliberar el codi.

  En cas que alguna persona hagi plagiat una obra o fet qualsevol altre ús no permès per la llei, tal com detallen els articles 138/143 de la LPI, el perjudicat pot optar per:

  • Instar el cessament immediat de l'activitat il·lícita
  • Exigir una indemnització per danys i perjudicis, la qual cosa requereix l'aixecament previ d'una acta notarial de la utilització il·legal
  • Interposar una demanda judicial

  Per poder detectar els possibles usos no autoritzats fets de la pròpia obra es poden emprar diversos recursos:

  • Programes de detecció de plagi amb què rastrejar documents parcial o totalment coincidents difosos a Internet.
  • Lumen, base de dades que ofereix informació sobre la presumpta difusió de continguts a la xarxa sense autorització del corresponent titular. Aquest projecte de recerca recull principalment peticions de retirada de continguts en línia, enviades a editors de continguts i proveïdors de serveis, de les quals se'n detalla qui ha fet la petició i per què (sense autenticar la procedència de l’avís ni fer cap judici sobre la validesa de la reclamació feta).

  També cal recordar que qualsevol fet probatori de la pròpia autoria pot resultar útil per demostrar-ne els possibles usos indeguts.

  Atès que les obres són objecte de protecció, només es podem emprar segons el que permeti la LPI. Per exemple, un professor universitari no pot fer certs usos d'una obra a classe (si aquests no es contemplen a la llei com a excepcions permeses) i, per tant, haurà de demanar abans permís al titular dels drets. Això, òbviament, dificulta l’ús de les obres en entorns acadèmics.

   

  Per exemple, l'autor pot autoritzar la reproducció, distribució i comunicació pública de les seves obres en entorns no comercials, o permetre'n usos més permissius com serien els usos comercials o la creació d'obres derivades (traduccions, etc.). 

  En qualsevol cas, sempre s’han de citar i reconèixer els autors originals, així com proporcionar un enllaç a la llicència original en cas que es reutilitzi o difongui l'obra.
  • Existeixen altres tipus de llicències d'ús, que no són d'accés lliure, amb què els proveïdors de bases de dades i/o paquets editorials detallen als usuaris tant els usos permesos com les limitacions d'ús de les obres llicenciades. Per tant, la llicència permet al client utilitzar l’obra comprada o subscrita només en les condicions pactades amb el proveïdor corresponent.
  Consulteu la taula Normes d'ús de la informació contractada sota llicència per conèixer les condicions d'ús dels recursos d'informació contractats per Bibliotècnica, la biblioteca digital de la UPC

  Darrera actualització: 29/05/2024