PROPIETAT INTEL·LECTUAL

UPCommons com a eina de gestió dels drets d'autor

10 raons per publicar a UPCommonsUPCommons, el portal d'accés obert al coneixement de la UPC, està format pel conjunt de dipòsits institucionals oberts de la UPC i té com a missió garantir la preservació de la producció docent i de recerca cientificotècnica de la Universitat, maximitzant-ne la visibilitat i, conseqüentment, incrementant-ne l’impacte en la docència i la recerca de tot el món.

Aquest dipòsit permet als autors:

 • Garantir la identificació, la difusió i la conservació de les obres dipositades
 • Atorgar una llicència Creative Commons a les obres, conservant la titularitat dels drets d'autor
 • Disposar d'una fet probatori addicional de la pròpia autoria
 • Disposar d'un mitjà de contacte que permet la comunicació amb investigadors, empresaris o altres possibles usuaris interessats en les obres
 • Conèixer les visites i descàrregues fetes de cada obra des dels diferents països

El dipòsit de les obres amb accés lliure a UPCommons ofereix els avantatges següents relacionats amb la seva identificació, difusió i conservació:
 

Identificació
 • Tota la producció de la UPC és accessible mitjançant un únic portal (evitant-ne la dispersió de continguts per les diverses webs i/o intranets de la universitat).
 • L’obra dipositada es descriu de forma molt acurada i, per tant, se’n garanteix la correcció de les citacions bibliogràfiques que se’n puguin fer en el futur.
 • Des del registre de cada obra es pot generar automàticament la corresponent citació bibliogràfica en el format desitjat: ACM, APA, Harvard, ISO 690, MLA, etc.
 • Tots els documents dipositats s’identifiquen de forma unívoca, perpètua i normalitzada mitjançant un nom uniforme de recursos (Handle o DOI), evitant-ne possibles  enllaços trencats associats al document (l’URN difereix de l’URL en el fet que identifica l’objecte, no el lloc en què aquest es troba).
Preservació i conservació
 • El dipòsit institucional compleix tots els requeriments tècnics necessaris per garantir la preservació i conservació dels documents, dipositats en servidors segurs gestionats pel Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius (per exemple, migrant-los a nous formats i/o plataformes).
Visibilitat
 • Es garanteix la interoperabilitat dels documents dipositats mitjançant una descripció  normalitzada d'aquests documents segons l’estàndard internacional de metadades Dublin Core i l’ús del protocol Open Archives Initiative – Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH)
 • Aquest llenguatge i protocol són els que permeten la recol·lecció de les metadades descriptives per part d’altres dipòsits d’accés obert i, per tant, la recuperació dels documents des d'aquests dipòsits (RECERCAT, RECOLECTA, OPENAIRE, ...). Evidentment, això incrementa la visibilitat i impacte de l'obra en la recerca i en la docència de tot el món.

Quan un autor (i/o titular de drets) diposita un document a UPCommons, autoritza de forma no exclusiva la seva reproducció i comunicació pública. Per tant, tot i que permet aquesta comunicació a la xarxa, ell continua sent el titular exclusiu dels drets d’explotació, tal com es detalla a la llicència de distribució corresponent:

Llicència de distribució

Per tal que UPCommons reprodueixi i comuniqui públicament la seva tramesa és necessari el seu acord amb els termes següents. Si us plau, llegeixi les condicions de llicència següents:

 

Clicant aquesta llicència, vostè (l'autor o el propietari del copyright) garanteix a la UPC el dret no exclusiu a distribuir la seva tramesa mundialment en format electrònic.

També està d'acord que la UPC pot conservar més d'una còpia d'aquesta tramesa per a propòsits de seguretat i preservació.

La durada de la cessió de drets serà indefinida i pot ésser terminada per denúncia unilateral de l'autor/cedent, per terminació d'ambdues parts de mutu acord o per incompliment de qualsevol de les parts de les obligacions contingudes a la mateixa.

Declara que la tramesa és un treball original seu, i/o que té el dret per atorgar els drets continguts en aquesta llicència. També declara que la seva tramesa no infringeix el copyright de cap persona.

Si la tramesa conté materials dels quals no té el copyright, declara que ha obtingut el permís sense restricció del propietari del copyright per a atorgar a la UPC els drets requerits per aquesta llicència i que el propietari coneix el text o el contingut de la tramesa.

Si la tramesa es basa en una obra que ha estat esponsorada o recolzada per una agència o organització diferent a la UPC, es pressuposa que s'ha complert amb qualsevol dret de revisió o altres obligacions requerides per tal contracte o acord.

La UPC no farà cap alteració diferent a les permeses en aquesta llicència a la seva tramesa.

  Si l’autor (i/o titular de drets) ho desitja, pot atorgar opcionalment una de les llicències Creative Commons, amb la qual cosa detalla els usos concrets que els usuaris poden fer de la seva obra, sense que hagin de demanar-li permís (sense i quan ho facin sota les condicions detallades a la llicència).

  • Les obres que s'ofereixen sota aquestes llicències poden ser reproduïdes, distribuïdes i comunicades públicament, tot i que l’autor també pot autoritzar altres usos més permissius com són la modificació i/o comercialització de les mateixes.
  • En qualsevol cas, sempre s’han de citar i reconèixer els autors originals, així com indicar de forma clara les condicions de la llicència en cas que es reutilitzi o difongui l'obra.

  Els autors disposen de tots els beneficis legals contemplats a la Llei de propietat intel·lectual (LPI), independentment de si les seves obres són accessibles en format paper o en format digital. Per tant, tot i que aquesta comunicació es faci en línia a la xarxa, l’autor no ha de portar a terme cap actuació addicional per protegir els propis drets. En aquest sentit:

  • Ningú no pot utilitzar l’obra sense autorització o en els casos previstos per la llei. És a dir, només pel fet que hom indiqui a l’obra que n’és l’autor, això ja constitueix una evidència vàlida.
  • En cas que alguna persona hagi plagiat una obra o fet qualsevol altre ús no permès per la llei, sense el consentiment del titular corresponent, es pot demanar el cessament immediat de l'activitat il·lícita (amb possible indemnització) i/o interposar una demanda judicial, tal com es detalla als articles 138/143 de la LPI. En aquest cas, qualsevol fet probatori de la pròpia autoria pot resultar útil.

  Tenint en compte aquestes premisses, els autors dels documents dipositats amb accés lliure a UPCommons disposen d’una eina més amb què poder gestionar els aspectes següents relacionats amb els propis drets d’autor:
   

  • Cal tenir present que amb el dipòsit de les obres es registra la data i l'hora en què els fitxers van ser dipositats, la qual cosa pot suposar una prova de la seva autoria (altres sistemes de registre i identificació de les obres són, per exemple, el Registre de la Propietat Intel·lectual o Safe Creative):

  • Els operadors d'UPCommons amb què poder cercar els documents dipositats a partir de diferents tipus de dates són:
    
  dc.date.issued permet buscar documents creats (per l'autor) en un any concret
  dc.date.accessioned permet buscar documents dipositats (per la UPC) a UPCommons en un any concret
  dc.date.lift permet buscar documents, temporalment amb accés tancat, per l'any a partir del qual es podran consultar amb accés lliure (un cop exhaurit el seu termini d'embargament)
  dc.date.available

  En el cas de documents confidencials que han tingut un embargament, permet buscar-los per la data a partir de la qual els seus fitxers es van poder consultar amb accés lliure (només apareix un cop ha vençut el termini d'embargament)

  • En els casos de les obres digitals, també es pot emprar algun programa de detecció de plagi amb què rastrejar documents parcial o totalment coincidents difosos a Internet. Per tant, tot i que els documents digitals es poden copiar més fàcilment que els que es troben en suport paper, també és més fàcil detectar-ne automàticament els possibles usos no autoritzats.

   L'apartat "Veure estadístiques d'ús" de cada comunitat d'UPCommons, ofereix les visites i descàrregues fetes dels documents dipositats a les mateixes:
    

   Visita

   Cadascun dels accessos a la pàgina (o pàgines) d'un ítem.

   Descàrrega

   Acció de guardar o visualitzar en pantalla cadascun dels fitxers dels treballs.

   Aquests totals es poden visualitzar pels països des d'on s'han fet les visites i descàrregues, així com pels anys i mesos en què aquestes es van portar a terme.

   De cadascuna de les obres dipositades també es pot obtenir el nombre total de visites i descàrregues activant la icona "Veure estadístiques d'ús" (al marge esquerre del corresponent registre bibliogràfic descriptiu).

    

    

    

    

    


   Darrera actualització: 01/07/2022