INVESTIGADORS

Elaborar articles científics i tesis doctorals

Articles científics: recomanacions d'elaboració i publicació

Abans de començar a redactar els resultats de la teva recerca cal triar la revista on presentaràs el teu article. Tingues present: 

 • Si vols publicar en una revista nacional o internacional
 • La temàtica de la revista
 • En quina llengua vols publicar
 • El  prestigi de la revista: qui són els membres del consell editorial i els autors que hi publiquen
 • La revista té revisió per parells, factor d'impacte o altres indicadors de qualitat
 • Els criteris de revisió dels articles: la taxa d'acceptació
 • L'interval de publicació d'articles entre l'acceptació i la publicació
 • La visibilitat de la revista
 • Si la revista és d'accés obert o de subscripció
 • El cost econòmic per als autors i/o la institució
 • Els drets de reutilització dels articles
 • La freqüència de publicació
 • Les recomanacions d'altres investigadors

En cas de no saber on publicar l'article consulta:

Un cop seleccionada la revista on presentaràs el teu article, segueix les instruccions pels autors. Les instruccions poden variar en els títols d'una mateixa editorial.

 

Detectar revistes depredadores

 

Mirror Journals

 • Revistes noves publicades per una mateixa editorial en open access i que tenen també la versió de pagament.
 • La versió open access es diferencia de la de subscripció en el seu ISSN separat i una X al final del títol. 
 • Podeu ampliar la informació a la web de la University of Stirling

Recorda que: 

 • Hauràs de certificar que l'article és original, que no està en procés de revisió per cap altra revista i que no s'ha publicat anteriorment.
 • Si el text s'ha utilitzat prèviament per altres fins (informes tècnics, tesis, comunicacions, etc.) ho hauràs d'indicar 
 • També caldrà declarar possibles conflictes d'interessos.
 • Si la revista et demana que proposis possibles revisors, aquests s'han de triar segons el domini de la temàtica de l'article. No s'aconsella proposar col·legues o autors de la mateixa institució.

Elements d'identificació de l'article

 

Títol

 • Ha de ser atractiu, clar i concís i descriure el contingut de l'article
 • Pot anar seguit d'un subtítol, separat per dos punts
 • Evita les abreviatures i els acrònims

Autors

 • Identifica els autors de la forma més completa i la seva afiliació. Consulta les pautes per a la signatura i filiació institucional
 • Tots els autors han de disposar d'un codi ORCID
 • Fes constar l'adreça postal, el telèfon i el correu electrònic de l'autor que rebrà la correspondència de les revisions, el corresponding author 

Abstract

 • Ha de permetre al lector accedir al contingut bàsic de l'article de forma ràpida i precisa.
 • Ha de redactar-se en la llengua de l'article i en anglès
 • L'extensió ve determinada per la revista, normalment unes 250 paraules 
 • Ha d'exposar els objectius, la metodologia emprada i els resultats més rellevants
 • Al final inclou les paraules clau. Algunes editorials indiquen 6 paraules com a màxim i traduïdes a l'anglès 

Data

 • La data de fi del treball, precedida del lloc on s'ha redactat l'original
Tingues present que les bases de dades indexen el títol, l'abstract i les paraules clau. Per tant han d'estar ben redactats i ser prou informatius per ells mateixos. 

Text principal

Els articles han de seguir un ordre lògic i clar, amb els següents apartats:

Introducció

 • Exposició on es justifica l'objectiu del treball així com la seva relació amb d'altres treballs anteriors.

Materials i mètodes

 • Facilita als lectors la descripció dels mètodes i tècniques emprades.

Resultats

 • Han de ser clars, concisos i  rellevants.

Discussió

 • Presenta una interpretació objectiva de les dades dels resultats.

Conclusions

 • S'informa de les principals fites aconseguides.
 • No han de ser una extensió del resum ni de la discussió.

Agraïments/Acknowledgments

 • És l'apartat on es reconeix clarament el treball realitzat per una persona que ha contribuït en el treball i que no pot ser reconeguda com autor.
 • Es recomana incloure sempre l'entitat finançadora i el número de projecte si la publicació prové d'un projecte finançat. 
 • Exemple de redacció: Acknowledgments: This work has been partially funded by the Spanish Ministry of Economy and Competitiveness through the research projects AAAXXX-28033-C03-01, XXXXXXX, and by the Generalitat de Catalunya through the research project 20XX-XXXX.

Il·lustracions i taules

 • Les taules han d'estar enumerades i contenir títols apropiats.
 • Les fotografies, gràfics, diagrames, mapes, etc. s'han d'enumerar i anar acompanyades d'un text aclaridor.
 • Els autors són els responsables d'obtenir els permisos per fer públiques les imatges de tercers. Consulta l'apartat relatiu al dret de reproducció del Servei de Propietat Intel·lectual.

Bibliografia 

 • Llista totes les fonts d'informació que has utilitzat durant l'elaboració de l'article, seguint les pautes
 • Consulta com citar documents segons la norma UNE-ISO 690 
 • Si utilitzes ZoteroMendeley, pots importar totes les referències dels articles consultats
Per a més informació sobre l'estil del text consulta els recursos de redacció del Servei de Llengües i Terminologia de la UPC.

Revisa amb deteniment el contracte que signes amb l'editorial. Si cedeixes en exclusivitat els drets d'explotació no podràs fer públic l'article a UPCommons o en dipòsits temàtics (ArXiv, Repec, etc.) sense l'autorització explícita de l'editorial. 

Per retenir alguns drets d'autor, consulta l'Scholar's Copyright Addendum Engine (SCAE). 

 

Tesis doctorals: recomanacions d'elaboració i publicació

1. Estructura i parts de la tesi: 

Les tesis doctorals tenen 4 apartats amb els següents elements:

Preliminars

Coberta (opcional)

 • Ha de contenir: títol, subtítol (si n'hi ha); nom i cognoms del/de la doctorand/a.
 • En el cas que es lliuri una còpia en paper al llom de cada volum ha d'aparèixer el títol, el nom de l'autor/autora i la designació de volum. Si la tesi està formada per més d'un volum s'ha d'afegir la designació del volum, en cadascun d'ells. Exemple (Vol.3 de 5 Vols.).

Portada

És el primer full on apareixen les dades principals de l'obra:

 • Títol de la tesi i subtítol. Es recomana emprar el mínim de paraules, evitant incloure abreviatures, acrònims, codis, símbols i fórmules que no siguin d'ús comú.
 • Nom del/de la doctorand/a. Per afavorir la recuperació de l'autoria de la tesi es recomana utilitzar el Nom Bibliogràfic Únic.
 • Nom i lloc de la institució on es presenta: Universitat Politècnica de Catalunya.
 • Nom del director/a de la tesi, del/la co-director/a, si s'escau.
 • Programa de doctorat.
 • Departament, Escola i/o Facultat.
 • Lloc i data (mes i any)
 • Informació del títol que es vol obtenir: "Tesi presentada per obtenir el títol de Doctor/Doctora per la Universitat Politècnica de Catalunya".
 • Informació sobre els drets d'autor de la tesi doctoral: indicar la opció que s'especifica en la documentació lliurada en el moment del dipòsit de la tesi. 
 • En el cas que es lliuri una còpia en paper, nombre total de volums de l'obra i número del volum considerat. Exemple: (Vol.3 de 5 Vols.)

Plantilles:

Pàgina d'errates

 • Si durant la defensa de la tesi, es detecten errades, caldrà seguir les especificacions de l'apartat 15. Defensa pública de la tesi de la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat

Resum

 • Ha de permetre donar a conèixer el contingut bàsic de la tesi de forma ràpida i precisa.
 • Sempre s'ha de fer en la llengua de la tesi i en anglès (en aquest cas, cal utilitzar el terme abstract), no superant els 4.000 caràcters.
 • Abans o després del resum cal incloure les paraules claus o descriptors (un màxim de 10).

Prefaci o pròleg

 • Text introductori (abans del cos central) que ha d'incloure les raons per les quals s'han portat a terme la realització de l'estudi, el tema, la finalitat i l'objectiu, així com també els agraïments.

Sumari/taula de continguts

 • Conté els títols de les principals subdivisions de la tesi, els annexos i els números de pàgines on es troben.
 • En el cas que es lliuri una còpia en paper i la tesi conté més d'un volum, cadascun d'ells ha de portar el seu propi sumari i també el sumari de l'obra completa.

Llistat d'il·lustracions i taules

 • La referència dels gràfics, dibuixos i fotografies, mapes, làmines, taules, etc. s'ha d'indicar en llistes separades.

Llistat d'abreviatures i símbols

 • Si la tesi conté signes, símbols d'unitats, abreviatures o acrònims, s'han de desglossar.

Glossari 

 • Si la tesi conté termes que requereixen explicació s'han de definir en el glossari. Igualment, quan el terme apareix per primera vegada en el text, s'ha d'incloure la definició. 

Cos del treball o text principal

Introducció

 • Ha de relacionar la tesi amb investigacions prèvies del tema d'estudi (estat de l'art) i presentar els objectius, la metodologia i la hipòtesi de treball.

Capítols i subcapítols

 • Cal dividir el text en parts, capítols i/o apartats numerats.
 • Cada apartat ha de començar en una nova pàgina.
 • En el cas que es lliuri una còpia en paper, el text principal ha de començar a l'anvers d'un full (part de davant).

Bibliografia

 • Per redactar-la, consulteu l'apartat: com presentar una bibliografia.
 • El Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius, recomana l'ús d'un gestor de referències com ZoteroMendeley.

Cites textuals i de referència

 • Una citació textual es copia de la mateixa manera que es troba en un altre document i sempre entre " ".
 • Aquestes citacions han de tenir un número correlatiu anotat entre ( ).
 • Al peu de la pàgina s'ha d'anotar la citació bibliogràfica sencera d'on s'ha extret el comentari o en un full al final del document amb l'epígraf "Referències".

Annexos

 • Els annexos aporten informació més detallada, explicacions més completes dels mètodes i tècniques resumits al text, lectures aconsellades, mapes, plànols, esquemes, dades i qualsevol altra informació complementària per a la comprensió del treball.
 • La paginació ha de ser correlativa i ha de seguir la del text principal.
 • Cada annex s'ha d'identificar amb una lletra majúscula, començant per la lletra A i precedit pel terme Annex.
 • Cada annex ha de començar en una nova pàgina

Parts finals: Índex/s

 • Consisteix en un llistat de paraules significatives amb indicació de la pàgina on es troba.
 • El tipus d'índex s'ha d'indicar al títol, per exemple: general, topònim, etc.
 • En el cas que es lliuri una còpia en paper i la tesi tingui més d'un volum, el número de la pàgina ha d'anar precedit pel número del volum.

2. Redacció del text

 • D'acord amb la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat, la tesi es pot redactar i defensar en català, castellà o anglès. Per a més informació, consulteu l'apart 10. Tesi doctoral de la Normativa.
 • Per fer una bona redacció es recomana:
 • Evitar frases complexes: ser breu i concís
 • Fer paràgrafs de 4-8 línies o 30-80 paraules
 • Utilitzar bé els signes de puntuació
 • Fer ús d'un corrector lingüístic
 • Per a més informació, consulteu el web del Servei de Llengües i Terminologia, Criteris lingüístics UPC

3. Disseny gràfic

S'aconsella utilitzar dos tipus fonamentals de lletra:

 • Títols amb certa entitat (capítols, apartats): utilitzar una família de lletra de pal sec com ara l'Arial o l'Helvètica.
 • Títols menors (subapartats): per aquests títols i el text en general utilitzar una lletra romana, com la Times.

Pel que fa a la mida a continuació es proposa una escala distribuïda segons el nivell d'informació

 

Divisió Lletra Cos Tractament
Títol de l'obra     Arial 18 Negreta
Capítol     Arial 14 Negreta
Apartat         Arial 12 Negreta
Subapartat 1     Times 11 Negreta
Subapartat 2     Times 11 Cursiva
Text principal       Times 11 Rodona
Dedicatòria, lema, índex    Times 10 Rodona
Títol de taula o figura     Arial 9 Negreta
Text de taula o figura     Times 9 Rodona
Pàgina de crèdits     Times 9 Rodona
Nota a peu de pàgina     Times 8 Rodona

 

4. Marges i paràgrafs 

 • Interlineat: es recomana utilitzar 1'5 línies per facilitar una lectura àgil.
 • Marges per DIN A4: superior 20 mm; inferior 25 mm; esquerre 25 mm; dret 20 mm.

5. Incorporació a la tesi de treballs publicats anteriorment

 • Si la tesi inclou un/s treball/s publicat/s anteriorment (article de revista, comunicació en congrés, capítol de llibre, etc.) cal respectar-ne els drets de l'editor.
 • Si les publicacions han estat sotmeses a un procés de revisió d’experts (“peer review”) i el titular dels drets d’explotació en permet la comunicació pública en un dipòsit institucional, la còpia facilitada serà la de la versió concreta que el titular permeti comunicar públicament: “Postprint (author’s final draft)“ o “Postprint (published version)”.
 • Per a tesis publicades per compendi de publicacions, consulteu l'apartat: Tesi com a compendi de publicacions
 • Per a qualsevol dubte, contacteu amb info.biblioteques@upc.edu

6. Presentació i dipòsit

En el moment de fer el dipòsit de la tesi a la unitat gestora del Programa de Doctorat, hauràs de lliurar una còpia en format digital (pdf) segons les pautes establertes.Tingues en compte els següents criteris:

Seguretat

 • El fitxer lliurat i susceptible de ser allotjat als dipòsits TDX i UPCommons no ha de tenir cap protecció tecnològica.

Nombre i longitud

 • En cas que la tesi sigui superior a 50 Mb, es recomana fragmentar-la en diferents fitxers i respectar la homogeneïtat dels capítols. En aquest cas, cada fitxer haurà de contenir la portada de la tesi. 

La tesi per compendi de publicacions és una modalitat de tesi doctoral específica, tal i com recull l'apartat 10.2 de la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat. Per aquesta modalitat, cada programa de doctorat té una normativa específica pròpia amb indicacions concretes sobre coautoria i permisos, període vàlid per a la publicació d'articles, indicadors que avalen la qualitat de la publicació, etc. 

En el moment de fer pública la tesi per compendi als repositoris institucionals TDX i UPCommons, el Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius, assegura que es respecten els drets d’explotació dels editors que han fet públiques els articles o comunicacions que formen part de la tesi per compendi. 
 
Per a qualsevol dubte, contacta amb info.bibliotequesArrovaupc.edu. 

La incorporació d'un article publicat a una revista a la tesi doctoral (format normal o per compendi d'articles), ha de respectar sempre el contracte de publicació entre l'editorial i els autors de l'article. Només en cas que el contracte ho estableixi, es podrà incorporar la versió de l'article publicada per l'editor i/o seguir algunes condicions específiques: reconeixement, citació, incorporació del DOI, etc. La informació relativa als drets també és present en la versió de l'article que publica la revista i en els webs de les editorials.

Per resoldre qualsevol dubte sobre els drets d'una publicació, podeu contactar amb el Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius a través d'un e-mail (info.biblioteques@upc.edu).

Amb l'objectiu de difondre els resultats de recerca de la Universitat les tesis llegides a la UPC, s'introdueixen als dipòsits Tesis Doctorals en Xarxa (TDX) i UPCommons tal i com estableix el RD 99/2011. La informació de les tesis llegides també s'incorpora a Teseo.  

 • TDX és el dipòsit cooperatiu que recull el text complet de les tesis doctorals llegides a les universitats catalanes i d'altres comunitats autònomes. L'objectiu és difondre arreu del món i a través d'Internet els resultats de la recerca universitària oferint als autors/es una eina que incrementa l'accés i la visibilitat del seu treball.
 • UPCommons és el dipòsit institucional de la UPC que recopila, gestiona, difon i preserva, en accés obert, la producció docent i de recerca de la UPC. 
 • Teseo és la base de dades del Ministerio de Educación Cultura y Deporte que recull les tesis doctorals llegides a les universitats espanyoles.

TDX, Upcommons i Teseo afavoreixen la visibilitat internacional de les tesis doctorals defensades a la UPC. TDX i UPCommons ofereixen estadístiques d'ús de cada tesi doctoral, departament, etc.  

Quan la Comissió Acadèmica  ha autoritzat el dipòsit de la tesi doctoral, el/la doctorand/a ha de presentar un exemplar de la tesi en format pdf a la unitat gestora del programa de doctorat. Posteriorment a la defensa de la tesi, la còpia electrònica s'introdueix als dipòsits TDX i UPCommons.  

Les tesis llegides des de l'11 de febrer de 2012 es publiquen en accés obert a TDX i UPCommons.

En els casos que:

 • la tesi té aspectes confidencials: el dipòsit i publicació es fa atenent als terminis de confidencialitat que indiqui la Comissió acadèmica. 
 • el/la doctorand/a ha elaborat la tesi per compendi de publicacions o ha signat un contracte amb una editorial cedint els drets d'explotació d'un article: ho ha de comunicar a la Comissió acadèmica del programa de doctorat en el moment de fer el dipòsit de la tesi. Els articles que formen part de la tesi es publiquen respectant els drets cedits als editors. 

Per a les tesis llegides abans de l'11 de febrer de 2012 la publicació a TDX i UPCommons és voluntària però molt recomanable. Cal omplir i signar el contracte de difusió de la tesi doctoral. 

Quan el Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius no disposa de la versió electrònica de la tesi, digitalitza la còpia dipositada a l'Arxiu de la Universitat.

Les tesis allotjades a TDX i UPCommons corresponen a les versions originals dipositades a l'Escola de Doctorat en el moment previ a la lectura, sense modificacions posteriors.


Darrera actualització: 14/12/2022