INVESTIGADORS

Acords transformatius i ajuts per publicar en accés obert a la UPC

Els acords transformatius

 • Són contractes que transformen els acords tradicionals de subscripció de revistes entre les editorials i les universitats o consorcis. Aquests acords permeten publicar en accés obert immediat articles publicats pels autors/es quan aquests/es són membres de la institució que subscriu l'acord sense pagar una APC (Article Processing Charges).
 • Així, els pressupostos abans destinats a "pagar per accedir" permeten passar gradualment a "pagar per publicar en accés obert". Per tant, els acords transformatius permeten publicar en accés obert una part del que el personal investigador de la institució publica en les revistes d'una editorial i a la llarga, la seva totalitat. 
 • En cas de publicar articles en co-autoria amb membres d'altres institucions i/o països, es recomana consultar l'ESAC (Efficiency and Standards for Article Charges), registre mundial d'acords transformatius per conèixer quins autors/es poden beneficiar-se d'acords transformatius i decidir l'autor/a de correspondència. 
 • L’any 2019, la CRUE va assumir el compromís d’impulsar la Ciència Oberta. Posteriorment, una comissió de la CRUE, el CSIC i les biblioteques universitàries han negociat acords transformatius amb les editorials Elsevier, Springer, Wiley, l’American Chemical Society (ACS), l'American Institute of Physics (AIP), l'Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) i el Royal Society of Chemistry (RSC).
 • Els acords són vigents a partir del 2021 i fins el 2024. En el cas d'American Institute of Physics i Royal Society of Chemistry, fins el 2025.
 • A títol individual la UPC ha signat un acord transformatiu per al 2024 amb l'editorial Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE).
 • Cada editorial facilita un número determinat d'APCs en forma de bons o d'un import determinat per publicar en accés obert immediat. També determina en quines revistes es poden utilitzar les APCs indicant els títols de revista concrets. 
 • Des de la plataforma de cada editorial i durant el procés de publicació d'un article, l'editorial ofereix a l'autor/a de correspondència la possibilitat de publicar en accés obert immediat l'article dins les condicions de l'acord entre l'editorial i la seva institució.
 • Durant el procés d'acceptació d'un article, quan l'autor/a de correspondència indica que vol publicar en accés obert, l'editorial contacta amb el Servei de Biblioteques Publicacions i Arxius que comprova que es compleixen tots els requisits.
 • Per als articles publicats durant el 2024 els criteris d'assignació són els següents, de forma inclusiva:
 1. L’autor/a de correspondència està vinculat/da a la UPC en el moment d’enviar l’article a l’editorial per a la seva acceptació i publicació. La vinculació a la UPC pot ser com a PDI, PTGAS, becari de recerca o doctorand i es verifica a partir del sistema d’informació corporatiu Identitat Digital UPC. A aquests efectes, el personal convidat a la UPC no es considera personal vinculat.  
 2. En l'article, s’ha incorporat la filiació de la Universitat Politècnica de Catalunya en la signatura dels autors UPC d’acord amb les pautes establertes.
 3. L’autor/a de correspondència disposa del codi ORCID, aquest està informat a DRAC i es mostra a FUTUR.
 4. L’autor/a de correspondència està vinculat a un grup de recerca UPC com a personal investigador UPC. Aquest criteri no aplica als doctorands sense vinculació contractual amb la UPC quan són autors/es de correspondència dels articles. La vinculació al grup de recerca UPC es verifica a partir de DRAC o FUTUR

Per als grups que tenen igual o més de 10 punts PAR tipus 1 per EDP (Professorat i personal investigador doctor a temps complet):  
- Elsevier, Springer, Wiley i American Chemical Society: 2 APC per grup i editorial.
- IEEE i RSC: 1 APC per grup
- AIP: s'assignen per ordre d'arribada fins esgotar les 47 APC disponibles per als articles publicats per les 7 universitats catalanes que participen en aquest acord (UB, UAB, UPC, UdG, URV, BC i UIB).   

Per als grups que tenen igual o més de 3 EDP i igual o més de 80 punts PAR tipus 1 per EDP o més (ambdues condicions): 
- Elsevier, Springer i Wiley: 4 APC per grup i editorial
- American Chemical Society i IEEE: 2 APC per grup i editorial
- RSC: 1 APC per grup
- AIP: s'assignen per ordre d'arribada fins esgotar les 47 APC disponibles per als articles publicats per les 7 universitats catalanes que participen en aquest acord (UB, UAB, UPC, UdG, URV, BC i UIB).

 • L'SBPA demana còpia de l’article a l’autor/a de correspondència en cas de no poder accedir a aquest des de la plataforma de publicació.
 • En cas de publicar l'article en el marc d'un projecte, es recorda que moltes entitats finançadores requereixen d'una llicència Creative Commons CC BY. Les editorials ja assignen la CC by o deixen escollir-ne una a l'autor.

 • Les APCs s'assignen per ordre de petició en la plataforma de cada editor, fins exhaurir els bons disponibles inclosos en l'acord transformatiu amb cada editorial.  

 • Quan d'una editorial no es disposi de més APCs, s'informa en l'apartat de condicions específiques de l'editorial.

 • Relació d'articles publicats pel personal investigador UPC: 2021, 2022 i 2023 amb APCs assignades.

En cas de publicar articles en co-autoria amb membres d'altres institucions i/o països, es recomana consultar l'ESAC (Efficiency and Standards for Article Charges), registre mundial d'acords transformatius per assignar el rol d'autor/a de correspondència.

Wiley

 • En revistes híbrides: són revistes tradicionals que ofereixen als autors i autores la possibilitat que els seus articles individuals siguin de lliure accés per a tothom a canvi del pagament d'una APC. Altres articles de la mateixa revista només es poden accedir mitjançant subscripció (Font: MIT)
 • Llistat de títols de revistes híbrides on publicar en accés obert i per també per matèria. L'APC se sol·licita una vegada l'article ha estat acceptat per a la seva publicació. 
 • En revistes que han passat a ser gold. L'APC se sol·licita en el moment d'enviar l'article a l'editorial, abans d'iniciar el peer-review.
 • Llistat de títols de revistes gold on publicar en accés obert. Inclou també revistes d'Hindawi.
 • Només per articles de recerca originals o les revisions (primary research or review articles) i no per letters o editorials.  
 • Fitxa-resum de l'acord transformatiu amb Wiley.
 • Buscador de revistes de l'editorial Wiley
 • Més informació 
 • Adreça de contacte amb l'editorial per als autors i autores: cs-openaccess@wiley.com

 

 • Per al 2024 hi ha una assignació de pressupost a nivell nacional per a totes les institucions CRUE-CSIC de l'acord transformatiu amb Wiley. Hi ha APC disponibles tan per revistes híbrides com gold.   
 • Assignació d’APC de Wiley per grups de recerca UPC:
  • Grups que tenen igual o més de 10 punts PAR tipus 1 per EDP (Professorat i personal investigador doctor a temps complet): 2 APC.
  • Grups que tenen igual o més de 3 EDP i igual o més de 80 punts PAR tipus 1 per EDP (ambdues  condicions): 4 APC.

 

Podeu consultar els següents recursos: 

 

Elsevier

 • En revistes híbrides: són revistes tradicionals que ofereixen als autors la possibilitat que els seus articles individuals siguin d'accés obert per a tothom a canvi del pagament d'una APC. Altres articles de la mateixa revista només es poden accedir mitjançant subscripció (Font: MIT).
 • L'acord transformatiu amb Elsevier inclou també un descompte del 10% en el preu a pagar per publicar en obert en les revistes gold d'aquesta editorial, després de verificar que l'autor de correspondència és personal investigador UPC. En les revistes gold tots els articles són d'accés obert. 
 • Relació de títols de revistes híbrides d'Elsevier on publicar en accés obert. 
 • Revistes segons la matèria.
 • Fitxa-resum de l'acord transformatiu amb aquesta editorial. 
 • Més informació
 • Adreça de contacte amb l'editorial per als autors: support@elsevier.com
 • En l'acord transformatiu amb Elsevier, la UPC disposa inicialment de 204 APC per al 2024.
 • Assignació d’APC d'Elsevier per grups de recerca UPC:
  • Grups que tenen igual o més de 10 punts PAR tipus 1 per EDP (Professorat i personal investigador doctor a temps complet): 2 APC.
  • Grups que tenen igual o més de 3 EDP i igual o més de 80 punts PAR tipus 1 per EDP (ambdues  condicions): 4 APC.
 • Actualment, encara hi ha APCs disponibles. En cas que s'exhaureixin abans de finalitzar l'any s'informarà en aquest apartat.

 

Podeu consultar el següent recurs: 

Springer

 • En revistes híbrides (són revistes tradicionals que ofereixen als autors la possibilitat que els seus articles individuals siguin de lliure accés per a tothom a canvi del pagament d'una APC. Altres articles de la mateixa revista només es poden accedir mitjançant subscripció. Font: MIT) i en revistes que han passat a ser Gold.
 • S'inclouen els Review Papers. 
 • No s'inclouen els Brief Communication, els Continuing Education ni les revistes Nature.
 • Llistat de revistes de Springer on publicar en accés obert i per matèria.
 • Fitxa-resum de l'acord amb aquesta editorial.
 • Informació de l'editorial sobre l'acord transformatiu.
 • Més informació 
 • Adreça de contacte amb l'editorial per als autors: oa.verification@springernature.com

 

 • En l'acord transformatiu amb Springer, la UPC disposa inicialment de 65 APC per al 2024. 
 • Actualment, encara hi ha APCs disponibles. En cas que s'exhaureixin abans de finalitzar l'any s'informarà en aquest apartat.

Podeu consultar els següents recursos: 

American Chemical Society (ACS)

 • L'acord és per publicar en revistes híbrides (són revistes tradicionals que ofereixen als autors la possibilitat que els seus articles individuals siguin de lliure accés per a tothom a canvi del pagament d'una APC. Altres articles de la mateixa revista només es poden accedir mitjançant subscripció (Font: MIT)) i en revistes gold, excepte la revista ACS Omega.
 • Llistat de títols de revista d'American Chemical Society on publicar en accés obert.
 • Fitxa-resum de l'acord transformatiu amb aquesta editorial.
 • Més informació.

 

 

 • En l'acord transformatiu amb l'American Chemical Society, la UPC disposa inicialment de 11 APC per al 2024.
 • Assignació de 2 APC d'American Chemical Society per grups de recerca UPC que tenen:
  • Igual o més de 10 punts PAR tipus 1 per EDP (Professorat i personal investigador doctor a temps complet).  
  • Igual o més de 3 EDP i igual o més de 80 punts PAR tipus 1 per EDP (ambdues condicions).
 • Actualment, la UPC encara disposa d'APC disponibles per al 2024. 

Podeu consultar els següents recursos: 

American Institute of Physics (AIP)

 • En revistes híbrides (són revistes tradicionals que ofereixen als autors la possibilitat que els seus articles individuals siguin de lliure accés per a tothom a canvi del pagament d'una APC. Altres articles de la mateixa revista només es poden accedir mitjançant subscripció. Font: MIT).
 • Llistat de revistes d'AIP on publicar en accés obert.
 • Fitxa-resum de l'acord amb aquesta editorial.
 • Es disposa de 47 APC per les universitats catalanes UB, UAB, UPC, UdG, URV i UIB
 • Les APC es gestionen per ordre d'arribada als grups que tenen:
  • igual o més de 10 punts PAR tipus 1 per EDP (Professorat i personal investigador doctor a temps complet)
  • igual o més de 3 EDP i igual o més de 80 punts PAR tipus 1 per EDP (ambdues condicions)

Podeu consultar els següents recursos: 

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

 • En totes les revistes híbrides de IEEE Electronic Library (IEL) i IEEE All-Society Periodicals Package (ASPP). Les revistes híbrides són revistes tradicionals que ofereixen als/a les autors/es la possibilitat que els seus articles individuals siguin de lliure accés per a tothom a canvi del pagament d'una APC. Altres articles de la mateixa revista només es poden accedir mitjançant subscripció (Font: MIT)
 • S'inclouen journals, transactions i magazines. Llistat de revistes incloses en l'acord. 
 • Els APC's no inclouen l'excés de pàgines ni el color.
 • L'acord amb IEEE inclou també un descompte del 20% en el preu a pagar per publicar en obert en totes les seves revistes gold (tots els articles en accés obert) després de verificar que l'autor/a de correspondència és personal investigador UPC. 
 • Per beneficiar-se d'una APC d'aquesta editorial, l'autor de correspondència ha de contactar amb la revista usant sempre el correu @upc.edu. 
 • Per qualsevol dubte, contacteu amb info.biblioteques@upc.edu
 • Per a les revistes gold, l'autor de correspondència ha d'acceptar l'acord de publicar en obert o OA agreement en el moment d'enviar l'article a la revista per a la seva revisió/acceptació. En el cas de les revistes híbrides aquest procés es fa quan l'article ha estat acceptat. 
 • Adreça de contacte amb l'editorial: onlinesupport@ieee.org
 • Informació sobre l'acord.
 • Més informació
 • En l'acord transformatiu amb IEEE, la UPC disposa inicialment de 45 APC per al 2024.
 • Les APC s'assignen per ordre d'arribada als grups que tenen:     
  • igual o més de 10 punts PAR tipus 1 per EDP (Professorat i personal investigador doctor a temps complet): 1 APC per GR
  • igual o més de 3 EDP i igual o més de 80 punts PAR tipus 1 per EDP (ambdues condicions): 2 APC per GR
 • Actualment, encara hi ha APCs disponibles. En cas que s'exhaureixin abans de finalitzar l'any s'informarà en aquest apartat.
   

Podeu consultar els següents recursos: 

 • Simposio de auditoría y acceso abierto de IEEE: Cómo publicar bajo el acuerdo CRUE Spain en Acceso Abierto con IEEE (2024-04-2024)

Royal Society of Chemistry (RSC)

 • L'acord permet publicar en totes les revistes híbrides i les revistes gold excepte Chemical Science.
 • Consulteu el llistat de revistes aquí
 • En l'acord transformatiu amb RSC, la UPC disposa inicialment de 7 APC per al 2024.
 • Per ordre d'arribada s'assigna una APC als grups que tenen igual o més de 10 punts PAR tipus 1 per EDP (Professorat i personal investigador doctor a temps complet).
 • Més informació sobre l'acord. 
 • Actualment, encara hi ha APCs disponibles. En cas que s'exhaureixin abans de finalitzar l'any s'informarà en aquest apartat.

Podeu consultar els següents recursos: 

SPIE

 • A totes les revistes editades per SPIE
 • És necessari que l'autor sigui el corresponding author i signi amb la filiació UPC
 • Aquest acord no permet gaudir d'una APC amb els proceedings
 • Nombre il·limitat d'APCs
 • Més informació dins de cada revista

Altres ajuts per publicar en obert a la UPC

Des de l'abril de 2024, tots els investigadors involucrats en projectes o subvencions finançades per la Comissió Europea poden publicar els resultats de la seva recerca a ORE.

S'accepten articles dels següents àmbits temàtics: ciències naturals, enginyeria i tecnologia, ciències mèdiques, ciències agràries i veterinàries, ciències socials, humanitats i arts.

 

A finals de 2020 la Comissió Europea (CE) va posar en marxa la plataforma de publicació Open Research Europe, després de signar un acord amb F1000Research

Es poden publicar articles en accés obert immediat sense pagar Article Processing Charges. Els costos de publicació, valorats en 780€ per article, són assumits per la CE.  

A tenir en compte: 

 • l'ús de la plataforma no és obligatori
 • el model de revisió dels articles és "open peer-review" 
 • la plataforma no inclou indicadors qualitatius
 • els articles han de presentar resultats de projectes de recerca finançats per la CE
 • almenys un dels co-autors ha d'estar vinculat a un projecte europeu, en execució o finalitzat
 • el/s dataset/s que recolzen els resultats presentats en l'article han d'estar publicats en obert
 • des de juliol 2022, Scopus indexa Open Research Europe.

 

Més informació: 

Per a qualsevol dubte, contacteu amb info.bibliotequesArrovaupc.edu

Els membres de la UPC tenen un 10% de descompte per publicar articles en accés obert en revistes de l'editorial Frontiers quan són autors/es de correspondència. 

 • El descompte se sol·licita en el moment d'enviar l'article a l'editorial, abans d'iniciar el peer-review.
 • Cal acreditar la filiació UPC. Es pot fer usant el correu @upc.edu.
 • Quan l'article ha estat acceptat per a la seva publicació, l'editorial emet la factura amb el descompte aplicat, factura que es paga amb un pressupost (projecte, unitat o grup) gestionat per la UPC.
 • Llista de títols de revistes de l'editorial per al 2024.
 • Més informació sobre l'acord. 
 • Adreça de contacte amb l'editorial per als autors: institutions@frontiersin.org

SCOAP3 (Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics) és un projecte internacional liderat pel CERN que té per objectiu posar en accés obert prestigioses revistes de física d'alta energia, sense cap cost econòmic per als autors. 

La despesa de publicar l'assumeix cada país participant en proporció de la seva producció científica. Els articles es publiquen a SCOAP3 i als webs de les editorials.

Les revistes incloses són:

Els membres de la UPC tenen un 30% de descompte per publicar articles en accés obert en revistes de l'editorial Bentham Science quan són autors/es de correspondència i en el moment de l'acceptació de la publicació.

 • El descompte és aplicable a totes les revistes de subscripció, a les d’accés obert i als llibres publicats amb l’editorial.
 • Consulteu el llistat de revistes aquí.
 • Guia pels autors.
 • Més informació sobre l'ajut. 

A UPCommons podeu consultar tots els articles de les revistes editades en accés obert per diferents unitats de la UPC. Per al procés d'edició i publicació algunes utilitzen el servei de revistes de la UPC i el software Open Journal System (OJS).

Tots elles són d'àmbit politècnic i algunes estan buidades en els índexs internacionals de major prestigi, com ara:


Darrera actualització: 14/05/2024