PROFESSORS

Enregistrament d'activitats acadèmiques

A continuació es detallen els aspectes legals que cal tenir en compte en la gravació i/o difusió d'activitats en què apareguin persones físiques, per tal de protegir el seu dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

En concret, es fa una menció especial a les gravacions de classes, de conferències, de presentacions o d'altres activitats acadèmiques pròpies del món universitari.

 

Llevat de les excepcions legals existents:
 

 • Si es vol crear un vídeo on apareguin persones i, que per tant, és objecte de drets d'imatge, és necessari obtenir un document signat amb el seu consentiment.
 • Addicionalment, cal tenir present que les obres audiovisuals també estan protegides per drets d’autor:
   
Usos permesos

Utilitzar imatges, vídeos, música o altres recursos d’àudio amb el consentiment del titular dels drets corresponent.

Utilitzar recursos de domini públic o recursos d'accés obert, sempre que es respecti el tipus de llicència a la qual estan subjectes.

Usos prohibits

Explotar les obres sense respectar la legislació corresponent (per exemple, crear-ne obres derivades sense una cessió prèvia de drets).

 

Què són?
 • "Qualsevol informació numèrica, alfabètica, gràfica, fotogràfica, acústica o de qualsevol altre tipus concernent a persones físiques identificades o identificables" (Manual UPC de protecció de dades, p. 6).
Què vol dir "tractar-les"?
 • "El tractament de dades és qualsevol operació o procediment tècnic, sigui o no automatitzat, que permet la recollida, gravació, conservació, elaboració, modificació, consulta, utilització, cancel·lació, bloqueig o supressió, així com les cessions de dades que resultin de comunicacions, consultes, interconnexions i transferències" (Manual UPC de protecció de dades, p. 8).
Quina legislació cal considerar?
Quin consentiment cal per tractar-les?
 • Llevat dels casos previstos per la llei, el tractament de dades personals només és lícit quan l'interessat ha donat el seu consentiment.
   
 • De conformitat amb el que disposa l'art. 4.11 del Reglament (UE) 2016/679, s'entén per consentiment de l'afectat tota manifestació de voluntat lliure, específica, informada i inequívoca per la qual aquest accepta, ja sigui mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, el tractament de dades personals que el concerneixen (art. 6.1 LOPD GDD)
   
 • Tal com es detalla a l'art. 8 de la LOPD GDD, aquest consentiment no és necessari quan el tractament es faci per obligació legal, en el compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable, en els termes previstos a l'art. 6.1 e) del Reglament (UE) 2016/679, quan derivi d'una competència atribuïda per una norma amb rang de llei.
En quins casos no és aplicable la LOPD GDD?
 • El que disposen els títols I a IX i en els articles 89 a 94 de la LOPD GDD s'aplica a qualsevol tractament total o parcialment automatitzat de dades personals, així com al tractament no automatitzat de dades personals continguts o destinats a ser inclosos en un fitxer (art. 2.1 LOPD GDD).
   
 • Aquesta llei orgànica no és aplicable (art 2.2 LOPD GDD):

a) Als tractaments exclosos de l'àmbit d'aplicació del Reglament general de protecció de dades pel seu art. 2.2 (p. ex., tractaments efectuats per una persona física en l'exercici d'activitats exclusivament personals o domèstiques), sense perjudici del que disposen els apartats 3 i 4 d'aquest article.
b) Als tractaments de dades de persones mortes, sense perjudici del que estableix l'article 3.
c) Als tractaments sotmesos a la normativa sobre protecció de matèries classificades.

Quan es pot captar i/o difondre la imatge d'una persona?

"Tenen la consideració d’intromissions il·legítimes en l’àmbit de protecció delimitat per l’article segon d’aquesta llei [...], la captació, reproducció o publicació per fotografia, film, o qualsevol altre procediment, de la imatge d’una persona en llocs o moments de la seva vida privada o fora d’ells, llevat dels casos previstos a l’article vuitè, dos":

Art. 8.2. En particular, el dret a la pròpia imatge no impedeix:

a) La seva captació, reproducció o publicació per qualsevol mitjà, quan es tracti de persones que exerceixin un càrrec públic o una professió de notorietat o projecció pública i la imatge es capti durant un acte públic o en llocs oberts al públic.

b) La utilització de la caricatura d'aquestes persones, d'acord amb l'ús social.

c) La informació gràfica sobre un succés o esdeveniment públic quan la imatge d'una persona determinada aparegui com a merament accessòria.

Les excepcions previstes als paràgrafs a i b no són aplicables respecte de les autoritats o persones que exerceixen funcions que per la seva naturalesa necessiten l'anonimat de la persona que les exerceix.

 

 

Es poden gravar i/o difondre les conferències?
 • Atès que la LOPD GDD exigeix que la gravació i la comunicació de dades sigui consentida expressament pels afectats (llevat dels casos previstos per la mateixa llei), l’enregistrament i la posterior comunicació pública d’una conferència gravada a la universitat necessita el consentiment del conferenciant.
Es poden penjar a intranets docents?
 • En cas que l'assistència a la conferència enregistrada formi part del pla docent d'una assignatura i que, per aquest motiu, es vulgui penjar a la corresponent intranet docent (d'accés restringit als estudiants de la mateixa), això es podrà fer tenint en compte l'article 8 de la LOPD GDD.
   
 • Només quan aquest article sigui clarament aplicable es pot comunicar la conferència a la intranet docent, espai on es recomana la inclusió d'un advertiment adreçat als estudiants informant-los sobre la prohibició de difondre públicament la conferència a Internet o qualsevol altre mitjà. Per exemple, es pot incloure un advertiment com aquest:
   
© Universitat Universitat Politècnica de Catalunya, 2018. Tots els drets reservats.
Queda totalment prohibit difondre, comunicar o publicar aquesta gravació a través d'Internet o de qualsevol altre mitjà equivalent.
Es pot gravar el públic assistent?
 • En principi, no es necessita el consentiment d'enregistrament dels assistents a una conferència si la seva aparició a la gravació és merament accessòria, d’acord amb l’establert a l'article 8.2, apartat c), LO 1/1982).

"En particular, el dret a la pròpia imatge no impedeix la informació gràfica sobre un succés o esdeveniment públic quan la imatge d'una persona determinada aparegui com a merament accessòria”.

 • Ara bé, es recomana que la càmera no enfoqui directament els assistents i mostrar un advertiment a l’entrada de la conferència, amb el qual s’informi de l’enregistrament i de la seva possible difusió a través d’Internet. Per exemple, es pot posar un avís com aquest:
Aquesta conferència/classe serà enregistrada i podrà ser difosa, publicada o comunicada de manera íntegra o parcial, a través d’Internet o de qualsevol altre mitjà
 • En cas que els assistents participin activament i puguin ser enregistrats, es necessitarà el seu consentiment tot i que, com és possible que la gestió d’aquest consentiment sigui complexa, es podrà substituir pel mateix advertiment general a l’entrada de la conferència.

 

Es poden gravar les classes?
 • La LOPD GDD exigeix que la gravació i la comunicació de dades sigui consentida expressament pels afectats, motiu pel qual cal el permís del professor per enregistrar i difondre les seves classes. Per tant, tot i que sovint és el mateix professor qui vol gravar les seves classes, en cas contrari el centre docent o el departament l'hi hauria de demanar permís per fer la gravació.
   
 • No obstant això, la citada llei també estableix que el consentiment de comunicació de dades personals no és necessari quan aquest tractament es faci per obligació legal, interès públic o exercici de poders públics (art. 8).
 • Per tant, en els casos en què aquest article sigui aplicable, l'autorització del professor no serà necessària si hi ha motius docents que justifiquin la necessitat de dur a terme l'enregistrament de les seves classes, la qual cosa cal valorar de forma restrictiva i cas per cas.
Es poden difondre a una intranet?
 • Les classes són d’interès exclusiu per als seus estudiants, així que aquestes només es poden penjar a una intranet docent d'accés restringit als membres del grup al qual s’imparteix la classe.
 • Per aquest motiu, es recomana la inclusió a la intranet docent d'un advertiment adreçat als estudiants informant-los sobre la prohibició de difondre públicament la classe a Internet o qualsevol altre mitjà. Per exemple, es pot incloure un advertiment com aquest:
   
© Universitat Universitat Politècnica de Catalunya, 2018. Tots els drets reservats.
Queda totalment prohibit difondre, comunicar o publicar aquesta gravació a través d'Internet o de qualsevol altre mitjà equivalent.
Es poden difondre a Internet?
 • La comunicació pública a Internet de les classes impartides pel professorat d'una universitat només es pot portar a terme amb l'autorització expressa del mateix

 

Es poden enregistrar les presentacions?
 • La LOPD GDD (article 8) estableix que el consentiment de comunicació de dades personals no és necessari quan aquest tractament es faci per obligació legal, interès públic o exercici de poders públics.
 • Per aplicació d'aquest article, la gravació de presentacions creades pels propis estudiants no requereix el seu consentiment sempre que el seu accés es restringeixi als propis companys i professors de l'assignatura, per exemple a través d’una intranet docent, i sempre que aquest enregistrament i posterior revisió juntament amb professor i companys siguin necessaris per la seva formació.
Es poden difondre a una intranet?
 • Tenint en compte que la comunicació de les presentacions només es pot portar a terme respectant les restriccions detallades al paràgraf anterior, es recomana la inclusió a la intranet docent d'un advertiment adreçat als estudiants informant-los sobre la prohibició de difondre públicament a Internet les presentacions de terceres persones. Per exemple, es pot incloure un advertiment com aquest:
   
© Els autors, 2018. Tots els drets reservats.
Queda totalment prohibit difondre, comunicar o publicar aquesta gravació a través d'Internet o de qualsevol altre mitjà equivalent.
Es poden difondre a Internet?
 • La comunicació pública a Internet de les presentacions creades pels estudiants només es pot portar a terme amb l'autorització expressa d'aquests estudiants.

 

Els estudiants poden enregistrar les classes per al seu ús personal?
 • Els estudiants poden gravar les classes exclusivament per al seu ús personal. En aquest cas, les gravacions no estan sotmeses a la LOPD GDD per tractar-se de fitxers de persones físiques d'ús estrictament personal (art. 2.2).
 • No obstant això, el professor pot decidir no autoritzar l'enregistrament de la seva classe per motius personals o acadèmics.
Els estudiants poden difondre'n les imatges?
 • Els estudiants no poden difondre les classes a través d’Internet o de qualsevol altre mitjà sense autorització de l'afectat perquè estarien violant la normativa relativa a la protecció de dades i, en segon lloc, perquè estarien difonent unes classes per les quals la universitat cobra un preu públic en perjudici dels qui han pagat aquest preu.
   
 • Per aquest motiu, es recomana prohibir als estudiants difondre aquestes gravacions a través d’Internet.

Darrera actualització: 15/02/2023