PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Llicències d'accés lliure (Creative Commons i GNU)

Alguns autors atorguen a les seves obres llicències del tipus "copyleft”, com les llicències Creative Commons (CC) o les llicències GNU de software, gràcies a les quals en faciliten l'ús indicant a la persona que les utilitzarà de quins permisos disposa per fer-ho i sota quines condicions.

Quan un autor atorga una llicència CC a la seva obra, està autoritzant a qualsevol persona i de forma no exclusiva uns usos concrets de la mateixa, més permissius que els consentits per la Llei de propietat intel·lectual:

 

 • Totes les llicències CC permeten als usuaris la reproducció, distribució i comunicació pública de les obres.
 • Segons la llicència triada, l’autor també en pot permetre la seva comercialització i/o creació d’obres derivades (traduccions, etc.).
 • L’usuari sempre n’ha de citar i reconèixer l’autoria, així com proporcionar un enllaç a la llicència CC original en cas que es reutilitzi o difongui l'obra.
 • L'autor llicenciador segueix essent el titular exclusiu dels drets d'explotació de l'obra

Les obres sense cap llicència d'accés lliure NOMÉS es poden utilitzar segons el que estableix la Llei de propietat intel·lectual:

 

 • S’estableix una reserva de drets per la qual, sense perjudici de les exempcions legals existents (com la còpia privada o el dret de citació), queda prohibida la reproducció, distribució, comunicació pública o transformació de l’obra.
 • L’usuari de l'obra que vulgui fer-ne qualsevol ús no contemplat com a exempció legal, haurà de contactar amb l’autor i/o titular dels drets per demanar-li permís.

Les sis llicències d'ús desenvolupades per Creative Commons permeten la reproducció, distribució i comunicació pública de l'obra original i, en alguns casos, la seva comercialització i/o creació d'obres derivades com traduccions, resums o versions infantils.

Si NO vols permetre usos comercials de la teva obra, pots triar una d'aquestes tres llicències, segons vulguis autoritzar o no la creació d'obres derivades (traduccions, etc.)
Reconeixement - NoComercial: Es permet la creació d'obres derivades. No es permet un ús comercial de l'obra original ni de les possibles obres derivades
Reconeixement - NoComercial - CompartirIgual: Es permet la creació d'obres derivades. No es permet un ús comercial de l'obra original ni de les possibles obres derivades, la distribució de les quals s'ha de fer amb la mateixa llicència CC o amb una llicència equivalent a la que regula l'obra original.
Reconeixement - NoComercial – SenseObraDerivada: No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades
Si vols permetre usos comercials de la teva obra, pots triar una d'aquestes tres llicències segons vulguis autoritzar o no la creació d'obres derivades (traduccions, etc.)
Reconeixement: Es permet l'ús comercial de l'obra i de les possibles obres derivades, la generació i distribució de les quals també està permesa sense cap restricció.
Reconeixement - CompartirIgual: Es permet l'ús comercial de l'obra i de les possibles obres derivades, la distribució de les quals s'ha de fer amb la mateixa llicència CC o amb una llicència equivalent a la que regula l'obra original.
Reconeixement - SenseObraDerivada: Es permet l'ús comercial de l'obra però no la generació d'obres derivades.

Cal tenir en compte que les autoritzacions d'usos comercials que es poden fer mitjançant  llicències CC fan referència als usos que se'n fan del document, no al tipus d'usuari que les utilitza. Per exemple, una empresa privada pot penjar a la seva web o intranet un document amb llicència CC "no comercial" sempre que no requereixi cap contraprestació econòmica per poder accedir-hi (tot i ser una empresa comercial, els usuaris accedeixen lliurement a l'obra sense fer-ne cap pagament).

En qualsevol cas, els usuaris de les obres sempre han de citar i reconèixer els autors originals, així com proporcionar un enllaç a la llicència original en cas que reutilitzin o difonguin l'obra.

Best practises for atribution (com indicar l'autoria i la llicència CC)

L'autor és qui té el dret moral i d’explotació de la seva obra i, per tant, qui pot comunicar-la públicament a un dipòsit institucional o pàgina web (amb o sense una llicència CC, segons els actes d'explotació que vulgui autoritzar a terceres persones).

Tot i això, en el cas d’una obra publicada o de propera publicació, l'autor ha de tenir present que només ho podrà fer si no ha cedit en exclusiva a una tercera persona (editor) els corresponents dret d’explotació, en especial el dret de comunicació pública (dret que li permetria de penjar el seu document al web o dipòsit). En cas contrari, només podrà comunicar l'obra amb el permís del titular dels drets.

 • Si l’autor desconeix en quina situació ha transferit els seus drets d’explotació i no sap si pot comunicar públicament l’obra, ha de consultar el full d’acceptació de les normes de publicació o el full de cessió de drets, en el cas de revistes o congressos, o el contracte d’edició en el cas de monografies. Per exemple, hi ha bastants editors que permeten l’autoarxiu en dipòsits digitals amb algunes limitacions.
 • Si no disposa d’aquesta informació, pot consultar a Internet les bases de dades Sherpa/Romeo(revistes internacionals) o Dulcinea (revistes espanyoles), on s’han analitzat les polítiques de drets d’autor dels principals editors comercials científicotècnics.
 • Si l’obra no ha estat publicada pot fer-se la seva comunicació al dipòsit o al web sense cap mena de problema. Si es vol publicar en el futur cal considerar, però, la possibilitat de què la política de la publicació només accepti treballs no difosos amb anterioritat.
 • És molt important tenir en compte que en cas que es tingui previst sol·licitar una patent en el futur, qualsevol divulgació prèvia de la invenció o publicació alguna que la descrigui, poden afectar a la novetat i a la validesa de la patent sol·licitada. Per tant, en aquest cas és preferible no fer difusió de l’obra.

En cas que el titular dels drets atorgui la llicència CC de forma parcial, es recomana detallar-ho de forma clara. Per exemple, es pot mostrar la icona de la llicència amb un avís general, marcant addicionalment els materials concrets als quals no s'aplica la llicència mitjançant un text explicatiu com "© titular de copyright - utilitzat amb permís" o "La llicència CC no s'aplica a aquesta imatge".
 

               

© Nom del titular dels drets d'explotació, 2021

Llevat que s'hi indiqui el contrari, els continguts d'aquesta obra estan subjectes a la llicència de Creative Commons: Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Espanya

© Nom del titular dels drets d'explotació, 2021

Els continguts d'aquest document (excepte textos i imatges no creats per l'autor) estan subjectes a la llicència de Creative Commons: Reconeixement-NoComercial 3.0 Espanya

 

Tal com es recull a la secció 7 del codi legal de les llicències CC (p. ex., CC by-nc-nd):

"Aquesta llicència i la concessió dels drets que conté acabaran automàticament en cas que se n'incompleixi qualsevol dels termes. No obstant això, no s'anul·larà la llicència d'aquelles persones o entitats que hagin rebut col·leccions vostres amb aquesta llicència, sempre que aquestes persones o entitats es mantinguin en el compliment íntegre d'aquesta llicència. Les seccions 1, 2, 5, 6, 7, i 8 continuaran vigents malgrat que finalitzi aquesta llicència.

Conforme a les condicions anteriors, la concessió de drets d'aquesta llicència és vigent per tot el termini de protecció dels drets de propietat intel·lectual segons la llei aplicable. Malgrat això, el llicenciador es reserva el dret a divulgar o publicar l'obra o la prestació en condicions diferents a les presents, o a retirar-la en qualsevol moment. Tanmateix, això no suposarà donar per conclosa aquesta llicència (o qualsevol altra llicència que hagi estat concedida, o calgui concedir, en els termes d'aquesta llicència), sinó que continuarà vigent i amb efectes complets, a menys que no hagi finalitzat conforme allò establert anteriorment, sense perjudici del dret moral de penediment en els termes reconeguts per la llei de propietat intel·lectual aplicable."

Dit d'una altra manera, els drets de les llicències CC es concedeixen de forma no exclusiva i de forma perpètua sota aquests requisits:

 • sempre que no se n'incompleixin les condicions de les mateixes
 • sense perjudici de l'art. 14.6 de la LPI (retirada d'una obra del comerç per canvi de les pròpies conviccions intel·lectuals o morals)

Per tant, tot i que l'autor pot retirar o canviar la llicència inicialment atorgada a la seva obra, això no afecta a les persones que ja l'han emprat sota la llicència original (respectant totes les condicions de la mateixa).

Hi ha diverses llicències aprovades per Creative Commons com a compatibles amb les dues llicències CC BY-SA (Reconeixement-CompartirIgual) i CC BY-NC-SA (Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual).

Per tant, quan un autor faci una obra derivada d'una obra amb una CC BY-SA o BY-NC-SA, té l'opció d'emprar una de les llicències compatibles, segons quina sigui la versió concreta de la llicència CC original:
 

Llicències compatibles

Si un autor vol emprar diverses obres, cadascuna de les quals té una llicència CC diferent, cal tenir en compte si la nova creació inclou una recopilació d’aquestes obres independents, o bé una adaptació de les mateixes:

Recopilació
 • A una recopilació es poden diferenciar les obres originals recollides (p. ex., un recull d'articles).
 • L’autor de la recopilació ha de detallar l’autor i llicència de cadascuna de les mateixes per tal que l’usuari de la nova obra conegui com les pot emprar.
 • L’autor de la recopilació pot atorgar-hi la llicència CC que consideri. No obstant això, si la llicència d’alguna de les obres recollides no permet usos comercials, l’autor de la recopilació no pot atorgar-hi cap CC que els permeti.
 • Aquesta llicència CC només es pot aplicar als nous continguts inclosos a la recopilació (introducció, capítols concrets, etc.), no als continguts de tercers recopilats que ja tenen la seva pròpia llicència CC.
Adaptació
 • A una adaptació (traducció, versions infantils, ...) no es poden diferenciar les obres originals emprades.
 • L’autor de l’adaptació ha de detallar l’autor i llicència de cadascuna de les obres emprades (p. ex., a les notes finals de l’adaptació).
 • L’autor de l’adaptació pot atorgar una llicència CC només si aquesta és compatible amb les llicències CC atorgades a les obres emprades. En concret:
  • No es podrà difondre l’adaptació si alguna de les obres té la condició “sense obra derivada”
  • Si alguna de les obres té la condició “sense usos comercials”, la llicència CC de l’adaptació haurà de tenir la mateixa condició.
  • Si alguna de les obres té la condició “compartir igual”, la llicència CC de l’adaptació haurà de mantenir aquesta condició.
  • Per saber quina CC es pot atorgar, es pot emprar el Creative Commons Mixer.

Més informació

Les sis llicències CC han estat adaptades a moltes jurisdiccions, com és el cas de la jurisdicció espanyola.

Atès que l'objectiu de Creative Commons és garantir que les llicències siguin legalment eficaces a tot el món, n'ha creat la versió 4.0, versió basada en diversos tractats internacionals reguladors dels drets d'autor. D'aquesta manera, els països que no disposen de llicències adaptades a la pròpia jurisdicció poden emprar aquestes llicències internacionals.

La nova versió 4.0 de les llicències internacionals, entre d'altres, presenten les millores següents:

Internacionalització adaptació a les legislacions de quasi tots els països per tal de garantir la seva operabilitat a tot el món i possible utilització per part dels organismes intergovernamentals
Interoperabilitat maximització de la interoperabilitat entre les llicències CC i altres llicències
Bases de dades cobertura del dret "sui generis" de les bases de dades, excepte exclusió explícita del llicenciador.
Autoria millora dels procediment amb què un autor pot demanar la no menció de la seva autoria, tant en les reproduccions de la seva obra com en les obres derivades de la mateixa. A més, els usuaris de les obres poden reconèixer l'autoria de les obres emprades mitjançant un enllaç a una pàgina web on es detalli aquesta informació.
Altres "What’s New in 4.0"

Les obres de domini públic són aquelles els drets d’explotació de les quals s’han extingit i que, per tant, poden ser utilitzades lliurement per qualsevol persona sense haver de demanar permís ni pagar al titular original (sempre que se'n respecti l’autoria i la integritat, en els termes previstos als apartats 3r i 4t de l'article 14 de la Llei de propietat intel·lectual).

 • Les llicències CC no serveixen per marcar les obres de domini públic. De fet, aquestes obres poden ser utilitzades lliurement, independentment de si aquestes estaven originàriament subjectes a una llicència CC o no.
 • Per tal de facilitar la identificació i localització de les obres de domini públic, Creative Commons, amb el recolzament d'Europeana, promou marcar-les mitjançant la "Public Domain Mark". Aquesta només és una marca identificativa de les obres de domini públic; no una llicència que determini els usos que se'n poden fer de les mateixes.

Atès l'origen dels seus components, cal tenir molta cura dels aspectes legals relacionats amb la creació i distribució del programari lliure.

Les llicències GNU són llicències de software lliure amb què els autors disposen d'una eina amb què autoritzar l'execució dels seus programaris de forma lliure. Existeixen diverses llicències GNU, entre les quals destaquen la GNU General Public License (GPL o GPL ordinària) i la GNU Lesser General Public License (LGPL o GPL reduïda).

llicència GNU GPL

Usos permesos

 • Executar el programa per a qualsevol finalitat, incloses les de caire comercial
 • Estudiar com funciona el programa i adaptar-lo a les pròpies necessitats
 • Redistribuir còpies del programa per ajudar a terceres persones 
 • Millorar el programa i difondre les millores al públic, per tal que tota la comunitat se'n beneficiï
Condicions
 • Si es copia o distribueix el programa, aquest ha d’anar acompanyat del corresponent codi font llegible per màquines o un oferiment escrit per subministrar el corresponent codi font complet (sense aquest codi, l'estudi i modificació del software no seria viable).
 • Les còpies que es distribueixin del programa han d’anar acompanyades d’un avís referent als drets d'autor, així com d’una còpia de la llicència GNU GPL.
 • Si es modifiquen les còpies del programa o alguna de les seves parts, o si es desenvolupa un programa basat en ell, es pot distribuir l'obra resultant només si també s’acompanya d'un avís referent als drets d'autor, així com d'una còpia de la llicència GNU GPL.
llicència GNU LGPL
Usos permesos
 • Els mateixos usos que la GNU GPL en programes privatius (mentre que la GNU GPL només els permet en programes lliures).
 • Està destinada a biblioteques de programari més que a programes executables.
Condicions
 • Si es copia o distribueix la biblioteca, aquesta ha d’anar acompanyada del corresponent codi font llegible per màquines o un oferiment escrit per subministrar el corresponent codi font complet.
 • Les còpies que es distribueixin de la biblioteca han d’anar acompanyades d’un avís referent als drets d'autor i a la llicència GNU LGPL atorgada, així com d’una còpia de la llicència GNU GPL
 • Si es modifiquen les còpies de la biblioteca o d’alguna de les seves parts, es pot distribuir la biblioteca resultant només si també s'hi atorga una llicència GNU LGPL o GNU GPL. Tanmateix, els programes enllaçats a la biblioteca poden estar subjectes a altres llicències sempre que la pròpia biblioteca pugui ser modificada

Per obtenir més informació, adreceu-vos a:

RightsStatements.org és un projecte que té com a objectiu oferir a les institucions gestores del patrimoni cultural diverses declaracions de drets per informar al públic sobre el règim de protecció pels drets d’autor i les possibilitats de reutilització d’objectes digitals

Les declaracions de drets han estat elaborades per atendre les necessitats específiques de les institucions gestores del patrimoni cultural i de les plataformes d’agregació de patrimoni cultural accessible en línia; no estan pensades per ser utilitzades per particulars per llicenciar les seves pròpies obres (en aquest cas, valoreu utilitzar una llicència Creative Commons).

Obres distribuïdes sota llicències CC
Materials textuals
 • Llibres amb accés obert: recull de llibres/diccionaris electrònics publicats amb accés lliure (amb o sense llicències CC).
 • Revistes amb accés obert: recull de revistes científiques amb "peer review" publicades amb accés lliure (amb o sense llicències CC).
Imatges
 • Arts and Humanities Data Service (AHDS): Conjunt de bases de dades amb material fotogràfic de les àrees d'arqueologia, art, història, arts escèniques, etc.
 • Bigfoto: Web de fotografies creades per fotògrafs amateurs.
 • Flaticon: Banc d'icones del proveïdor Freepik Company que es poden emprar segons les corresponents llicències d'ús.
 • Flickr: Dipòsit de fotografies que es poden utilitzar en funció de diferents tipus de llicències CC.
 • Freepik: Banc d'imatges parcialment d'accés lliure.
 • Internet Archive's Map of Book Subjects: mapa que permet navegar a través de les imatges contingudes als llibres del lloc web Internet Archive Books. (el tamany de cadascun dels enllaços temàtics indica el nombre d'imatges disponibles sobre la matèria corresponent).
 • Openverse: Cercador de fotografies, imatges i documents sonors que es troben en domini pública o que s'ofereixen amb una llicència CC.
 • Pexels: Plataforma de fotografies i vídeos d'accés lliure.
 • Pixabay: Banc d'imatges, vídeos i música d'accés lliure.
 • Photo Pin: free photos for bloggers & creatives: Cercador de fotografies subjectes a llicències CC que fa servir l''API Flickr.
 • Wikimedia Commons: Dipòsit de fotografies, diagrames, dibuixos animats, música, veu, vídeo i altres arxius multimèdia d'accés lliure.
Obres musicals
 • Jamendo: Plataforma on els artistes poden penjar les seves obres musicals amb llicència Creative Commons.
 • Música libre: Inclou peces musicals sota la LML ("licencia de música libre").
Cal tenir en compte que, quan un autor atorga una llicència CC a la seva obra mitjançant la web de Creative Commons, no només pot accedir a les icones i text complet de cadascuna de les sis llicències, sinó també el codi HTML corresponent. La inclusió d'aquest codi HTML a la pàgina web des d'on es difon l'obra, permet que aquesta sigui recuperable pels diversos cercadors que proporcionen totes les obres subjectes a llicències CC.

YouTube ofereix als autors que vulguin la possibilitat d’atorgar una llicència Creative Commons BY als seus vídeos.

Per recuperar aquests vídeos a la plataforma, cal seguir el procediment següent:

1. Fer la cerca d'interès a YouTube

2. Activar l’opció “Filtra

3. Seleccionar “Creative Commons” en la columna “Funcions

 

4. A la pantalla de resultats, seleccionar el vídeo objecte de consulta

5. Activar “Mostra'n més” per poder consultar la licencia CC atorgada

 

L'Unpaywall button és una extensió per a Chrome i Firefox que, mitjançant la icona d'un candau, indica les versions existents amb accés lliure i gratuït d'articles publicats en revistes científiques de pagament.

Així, quan es vol llegir un article d'una revista que no tenim subscrita, l'activació de l'Unpaywall button proporciona les altres versions del mateix article existents amb accés obert (a ArXiv, PubMed Central entre d'altres).

Segons els seus creadors, la probabilitat de trobar una còpia en obert d'un article està entre el 50% i el 80%.

How can I share it? és una eina informativa de quins usos es poden fer de cada publicació. Un cop se'n facilita el DOI i s'indica si en som els autors, ofereix la informació següent:

 • Els llocs on es pot difondre la publicació (xarxes socials, repositori institucional, etc.).
 • Quina informació es pot compartir de la mateixa: el text complet o només la referència bibliogràfica i/o el resum (tenint en compte la política de les diferents editorials).

Els recursos electrònics contractats a un proveïdor sota una llicència d'ús només poden ser usats segons el que permet i/o prohibeix a la corresponent llicència d'ús. Aquesta llicència és objecte de negociació entre el proveïdor llicenciador ("licensor") i el client llicenciatari ("licensee") en el moment de la contractació.
 

 • Per tal de trobar un equilibri entre els interessos d'ambdues parts, es pot tenir en compte The Liblicense Project. Aquest és un projecte de la Yale University i altres universitats del món que ofereix als responsables de les contractacions de recursos electrònics un seguit de recomanacions i exemples de llicències de documents electrònics. A més, també ofereix un programari gratuït amb què crear una llicència per a recursos electrònics.
   
 • En el cas dels dels recursos contractats pel Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius de la UPC (revistes i llibres electrònics, bases de dades...), cal tenir en compte que aquests només es poden emprar respectant les clàusules d'ús ja negociades amb els corresponents proveïdors.

Si es vol utilitzar una obra (de forma no permesa per cap excepció de la Llei de propietat intel·lectual) i aquesta no està subjecta a una llicència d'ús que determini els usos que se'n poden fer, cal contactar amb el titular dels drets d'explotació corresponent.

En aquest sentit, el símbol del copyright © indica que una obra està subjecta al dret d’autor (amb una reserva dels drets d'explotació per part del titular), així com el nom de la persona titular d'aquests drets i de l'any de divulgació de l'obra.

D'altra banda, alguns repositoris/cercadors també faciliten metadades amb què s'informen de les condicions d'accés d'aquestes obres amb reserva de drets i sense llicència d'ús: accés lliure en línia, accés restringit per motius de confidencialitat, etc.


Darrera actualització: 04/06/2024