PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Drets d'autor de la producció cientificotècnica UPC

6 accions per millorar la visibilitat i la difusió de la recercaDRAC, E-Prints/Congressos UPCFUTUR són sistemes que permeten gestionar la producció cientificotècnica de la UPC, així com oferir-ne l'accés lliure sempre que l'autor disposi de l'autorització del titular dels drets d'explotació.

En cas contrari, només es mostren públicament les referències bibliogràfiques de les obres dipositades en tancat, la qual cosa en garanteix la conservació i preservació.

Tenint en compte aquestes premisses, es detallen algunes indicacions que el PDI de la UPC ha de considerar per tal de garantir els drets d'autor de terceres persones.

Descriptor de la Recerca i l’Activitat Acadèmica (DRAC)

Sistema d'informació amb què la UPC gestiona les activitats següents relacionades amb la producció cientificotècnica del seu professorat i personal investigador (PDI):

 • Gestió del currículum del PDI
 • Gestió del catàleg dels grups de recerca i grups de recerca acreditats
 • Elaboració de les memòries de les unitats bàsiques i dels grups de recerca
 • Càlcul dels punts per activitats de recerca (PAR)
 • Difusió de l'activitat acadèmica de la UPC

E-Prints/Congressos UPC

Parts del dipòsit institucional UPCommons, que recull la producció cientificotècnica de la UPC:

 • Llibres i capítols de llibres
 • Articles de revista
 • Textos en actes de congressos (ponències o abstracts)
 • Comunicacions de congressos (pòsters o presentacions) 
 • Altres documents cientificotècnics
 • Concursos d'arquitectura i urbanisme

DRAC enllaça amb UPCommons, enllaç que garanteix la visibilitat i l'accessibilitat de la producció de la universitat, així com la seva conservació i preservació.

FUTUR

Portal que ofereix informació acadèmica dels investigadors en actiu de la UPC (professors, investigadors, personal de suport a la recerca, investigadors en formació i professors emèrits) i del PDI jubilat participant dels Programa UPC Sènior.

La informació recollida prové principalment dels sistemes d'informació DRAC i UPCommons, a més de la base de dades de patents Invenes, del portal de projectes europeus CORDIS i d'Altmetric.

Dels autors que tenen obres dipositades a UPCommons, s'ofereix un enllaç al registre corresponent de Futur en el cas que aquestes obres provinguin de DRAC.

  La Llei de propietat intel·lectual (LPI) atorga a l’autor d’una obra tots els drets sobre la mateixa. Aquest drets s’agrupen principalment en: drets moralsdrets d’explotació.
   

  Drets morals Conjunt de drets irrenunciables i inalienables entre els quals es troben el dret a ser reconegut com a tal i el dret a impedir modificacions de la seva obra que suposin un perjudici als propis interessos legítims.
  Drets d'explotació

  La reproducció, distribució, comunicació pública i transformació de les obres són formes d’explotació de les mateixes:

  • Dret de reproducció: còpia de l'obra (fotocòpia, escaneig...)
  • Dret de distribució: lliurament d'exemplars físics de l'obra (préstec, lloguer, repartiment de còpies ...)
  • Dret de comunicació pública: difusió de les obres sense lliurament d'exemplars físics (publicació a llocs web o a intranets, projecció de pel·lícules o presentacions, radiodifusió d'obres musicals...)
  • Dret de transformació: creació d'obres derivades (traduccions, adaptacions...)

  L'exercici exclusiu d'aquests drets d'explotació correspon a l'autor qui, a diferència dels drets morals, els pot cedir a terceres persones. Per tant, només es pot explotar una obra aliena quan les excepcions recollides a la mateixa llei així ho permetin o amb el consentiment del seu  titular dels drets.

  Tot i que els drets d'explotació esmentats a l'apartat anterior pertanyen originàriament a l'autor, aquest els pot cedir a terceres persones amb o sense exclusivitat.
   

  Cessions NO exclusives

  Permeten al receptor (cessionari) utilitzar l’obra segons els termes de la cessió i en concurrència tant amb altres cessionaris com amb el propi cedent. El seu dret és intransmissible. Per tant:

  • Si un autor cedeix de forma no exclusiva els seus drets a terceres persones (revista, editorial, congrés...), NOMÉS ell pot autoritzar altres actes d'explotació a terceres persones (com la difusió de l'obra a un dipòsit o l'atorgament d'una de les llicències Creative Commons.
  • El contracte de cessió de drets o les normes de publicació de l'editor i/o revista han de concretar quins drets concrets cedeix l’autor de forma no exclusiva (reproducció, distribució, comunicació pública i/o transformació), i amb quina durada i àmbit territorial.
  • Si el contracte de cessió o nomes de publicació no concreten aquestes dades, la cessió es limita a 5 anys, al país en què es fa la cessió, i a les modalitats d’explotació que siguin indispensables per al compliment del contracte.
  Cessions en exclusiva

  Atribueixen al receptor (cessionari) el dret d’explotar l’obra amb exclusió d’una altra persona (inclòs el mateix cedent) i, excepte pacte en contrari, el dret d’atorgar autoritzacions NO exclusives a terceres persones. Per tant:

  • Quan un autor cedeix en exclusiva els seus drets a una tercera persona (revista, editorial...) és aquest receptor qui pot autoritzar de forma no exclusiva altres actes d'explotació a terceres persones (com la difusió de l’obra a un dipòsit, amb  o sense llicència Creative Commons).
  • L’autor ha de saber quins drets concrets ha cedit en exclusiva (reproducció, distribució, comunicació pública i/o transformació), i amb quina durada i àmbit territorial.
  • Si el contracte de cessió o normes de publicació no concreta aquestes dades, la cessió es limita a 5 anys, al país en què es fa la cessió, i a les modalitats d’explotació que siguin indispensables per al compliment del contracte.

  El cessionari en exclusiva pot transmetre a un altre el seu dret amb el consentiment exprés del cedent. A falta de consentiment, els cessionaris responen solidàriament davant el primer cedent de les obligacions de la cessió.

  Autors assalariats

  Cal considerar que, tal com estableix l'article 51 de la LPI:

  • La transmissió a l'empresari dels drets d'explotació de l'obra creada en virtut d'una relació laboral es regirà segons el que s'hagi pactat al contracte, el qual s'ha de fer per escrit.
  • A falta de pacte escrit, es presumeix que els drets d'explotació han estat cedits en exclusiva i amb l'abast necessari per a l'exercici de l'activitat habitual de l'empresari en el moment del lliurament de l'obra realitzada en virtut d'aquesta relació laboral.
  • L'empresari mai pot utilitzar o disposar de l'obra en un sentit o amb finalitats diferents de les derivades d'allò establert als punts anteriors

  Per exemple, el ponent autor d'una ponència o comunicació presentada a un congrés, que hagi fet una cessió no exclusiva de la seva intervenció a l'editor o organitzador del congrés, serà qui pugui autoritzar-ne el dipòsit a Congressos UPC. En canvi, si l'autor ha fet una cessió en exclusiva, qui tindrà aquesta potestat serà l’editor o organitzador cessionari dels drets.

  En cas que l'autor no conegui quin tipus de cessió va fer, aquesta informació es pot trobar a la mateixa web del congrés, detallada a les normes de presentació/tramesa de les ponències. En cas contrari, l'autor o la biblioteca revisora de la publicació a DRAC haurà de contactar amb l'entitat organitzadora o editora del congrés.

  Els documents cientificotècnics presenten diverses versions, segons l'estat de publicació en què es troben:
   

  Preprint Document original enviat a l’editor per a la seva possible publicació. Es tracta de la versió pendent d'acceptació (sense "peer review").
  Postprint (author’s final draft)

  Document revisat per l'editor, que aquest envia a l’autor abans de la publicació a la revista. Es tracta de la versió pendent de publicació (amb "peer review" però sense maquetar).

  Algunes editorials també l'anomenen: 

  • final author vesion (accepted manuscript)
  • accepted author manuscript
  • preprint author accepted version of the work
  • the original version after any changes made during peer review but before anything editing
  • etc.
  Postprint (published version)

  Versió final ja publicada a la revista. Es tracta del PDF publicat amb la maquetació de l'editor (amb "peer review") i que conté l'ISSN, el volum, la paginació, el logotip, etc.

  Algunes editorials també l'anomenen: 

  • published journal article
  • final PDF version
  • final paper, PDF
  • editorial, version or record
  • etc.

  Aquesta informació és molt important quan es vol dipositar un document ja que hi ha titulars exclusius dels drets d'explotació (editor/revista, empresa on treballa l'autor...) que només autoritzen la difusió pública d'una de les versions en concret.
   

  • Si el titular exclusiu dels drets no autoritza la difusió pública de cap versió del document, aquest només es diposita en tancat per garantir la seva preservació i conservació, i/o futura publicació quan el titular dels drets ho permeti. Per exemple, aquest seria el cas d'articles que només es poden difondre un cop exhaurit un termini d'embargament establert per l'editor de la revista.
    
  • En el cas concret d'E-Prints UPC, quan es disposa del preprint d'una obra (document sense revisar que no entra en el procés d'avaluació de DRAC) i d'un dels postprints corresponents (document revisat que sí que s'avalua), es dipositarà en tancat el postprint tot i que aquest no es pugui publicar amb accés obert per petició expressa del titular dels drets d'autor.
  • ​Gran part de les editorials comercials, permeten autoarxivar en un dipòsit la versió "postprint (author's final draft)" després d'un temps d'embargament, motiu pel qual és molt important que l'autor guardi sempre aquesta versió per poder-la dipositar i així complir amb els diferents mandats i la normativa de punts PAR de la UPC.

  Quan es vol dipositar a  E-Prints/Congressos UPC un document publicat o pendent de publicació i no es disposa de cap contracte de cessió de drets, l'autor o la biblioteca que revisa la publicació a DRAC ha de consultar la política de drets d’autor de l'editor i/o revista corresponent.

  D'aquesta manera, podrà saber si pot fer efectiu el dipòsit i, en cas de ser així, quina versió del document concreta se li permet dipositar i sota quines condicions (amb o sense embargament, amb o sense llicència CC...).

  Aquesta consulta es pot fer mitjançant les fons següents, les quals detallen les polítiques de drets d’autor de les principals editorials/revistes cientificotècniques, així com les opcions d'autoarxiu que aquestes ofereixen:
   

  SHERPA/ROMEO Publicacions internacionals
  DULCINEA Publicacions espanyoles
  Héloïse Publicacions franceses

  Aquests directoris indiquen quins usos permeten fer els editors amb els articles publicats, amb un enllaç a les corresponents polítiques de copyright.

  Sempre s'ha de comprovar la informació a la pàgina web de l'editor on es recull la seva política de copyright, ja que aquesta és la font principal on es garanteix l'actualització de la informació obtinguda.

  Pot donar-se el cas que l’actuació anterior no doni la informació necessària o que aquesta digui que l’editor titular dels drets no permet el dipòsit de cap versió. En aquest cas:
   

  El contacte amb l'editor ha estat possible
  • Es recomana que l'autor es posi en contacte directament amb l'editor per intentar obtenir igualment la seva autorització (per exemple, explicant-li els objectius no lucratius del dipòsit institucional, o bé negociant la possible difusió de l'obra sota un termini d'embargament concret).
  • Si l’editor dona el vist i plau, però demana que es faci menció d’un crèdit concret (per exemple: "reproduït amb l'autorització del Grupo Tecnipublicaciones"), s’ha de fer arribar aquesta informació al personal bibliotecari per tal que aquest la inclogui al registre descriptiu del document dipositat.
  El contacte amb l'editor no ha estat possible

  Si després d'exhaurir totes les actuacions anteriors no s'ha pogut obtenir informació sobre les condicions dels editors per al dipòsit institucional de l'obra, es pot procedir de la manera següent:

  • Si l'editor no ha publicat la seva política de copyright (a la revista, web, a Sherpa Romeo/Dulcinea...), no s’ha pogut contactar amb ell i, sobretot, si l'autor NO ha signat cap cessió de drets en exclusiva, es pot dipositar el document amb accés obert a E-Prints/Congressos UPC. No obstant això, es recomana fer aquest dipòsit sense cap llicència CC atès que no es té la seguretat de si la revista disposa d'una política que impedeixi la comunicació pública.
  • Si l'autor no recorda si va signar una cessió de drets en exclusiva, és preferible fer el dipòsit en tancat fins que no s'obtingui aquesta informació.
  • Si l'autor va signar una cessió de drets en exclusiva, només es pot fer el dipòsit en tancat. En aquest cas, només es publicarà l'obra amb accés obert si s'obté l'autorització expressa de l'editor titular dels drets d'explotació.

   A continuació, s'ofereix el procediment detallat en aquest apartat de forma gràfica:

    

   Tal com estableix la Normativa sobre els drets de propietat industrial i intel·lectual de la UPC:

   •  "El desenvolupament d’un projecte de recerca per part de membres de la comunitat universitària en el marc de la seva activitat a la UPC, en col·laboració o per encàrrec de terceres persones, amb independència de la branca del coneixement a la qual pertany, requereix la subscripció prèvia d'un conveni d’R+D, un conveni de col·laboració o un contracte d’encàrrec de treballs de caràcter científic, tècnic o artístic o de suport tècnic, segons s’escaigui, en els termes previstos per la normativa interna de la UPC que hi és aplicable." [art. 6.1].
   • "El règim de titularitat dels drets sobre els resultats que s’obtinguin en el marc de l’execució del conveni o contracte corresponent, així com la distribució dels drets d’explotació que se’n derivin, s’han de preveure en el conveni o contracte." [art.6.2].
     
   • "A l'hora de dur a terme aquestes activitats i negociar els convenis o contractes, s’han de respectar els drets que puguin correspondre a la UPC en virtut de la Normativa." [art. 6.3.]

   Per tant, el dipòsit institucional només es portarà a terme segons les condicions acceptades al conveni o contracte subscrit amb terceres persones.
    

   En cas que el PDI i PTGAS de la UPC necessiti més informació sobre el tema, pot contactar amb el Centre de Transferència de Tecnologia de la UPC (CTT), unitat que ofereix diversos models de contractes amb terceres persones i ofereix assessorament legal en la fase pre-contractual.

   L’autor és titular únic dels drets d’explotació de la seva obra, sempre que no els hagi cedit en exclusiva a terceres persones (revista, editorial...).

   Si diposita l’obra a E-Prints/Congressos UPC i en el futur la vol publicar, només podria tenir problemes si el receptor dels drets exigeix una cessió exclusiva dels drets i no accepta la difusió prèvia del “preprint”. No obstant això, cal tenir en compte que:

   • Moltes editorials i revistes accepten el dipòsit institucional dels “preprints”
   • Sempre es pot intentar negociar la retirada del “preprint” o canviar la versió dipositada segons les normes de copyright de la publicació (per exemple, canviant el “preprint” pel “postprint” amb l’embargament exigit per l’editorial)
   • Si  l’autor té intenció de publicar la seva obra i no coneix els requisits del futur editor, es pot plantejar el seu dipòsit institucional després d’haver-la publicat.

    L'ISBN, assignat per l’Agència de l’ISBN als editors o als autors-editors (editors de les seves pròpies obres), és un codi identificatiu de les obres destinades a la venda que facilita les transaccions comercials entre clients clients, llibreries, editorials, etc.

    • Permet identificar el títol, edició i preu d’una obra publicada per una determinada editorial o autor/a-editor/a, emprant la Base de dades ISBN per localitzar-la.
    • Cal tenir molt present que no és cap indicador de qualitat o excel·lència científica, motiu pel qual no s’ha de demanar l’ISBN per a tesis doctorals, ponències, materials docents, informes o altres documents que no hagin estat editats amb l'objectiu de ser destinats a la venda.

    Tal com es detalla a la pàgina "Identificadors bibliogràfics", quan es pugui necessitar un identificador únic per a les obres no venals, es recomana emprar el handle de l'obra dipositada a E-Prints/Congressos UPC i/o el Dipòsit Legal.

    La UPC estableix clarament que el mer fet de tenir ISBN no aporta cap puntuació en la valoració de les publicacions fetes pel PDI (criteri establert tant en la puntuació PAR de publicacions de recerca com en la puntuació PAD de publicacions docents).

    Tal com estableixen els documents "Criteris per a la valoració de les activitats de recerca (PAR)" i "Modificacions en els punts PAR de la UPC (Acord 16/2012 del Consell de Govern -  Document CG 18/02)", els criteris de valoració dels llibres creats per PDI de la UPC són:
     

    Llibres de tipus 1

    Llibres que tenen una orientació clarament de recerca i que compleixin TOTS aquests requisits:

    • Tenir ISBN
    • No ser un recull d’actes de congrés
    • Les ponències i comunicacions es valoren segons el tipus de publicació (abstract o text complet) i segons si el congrés es considera “notable” o no per la UPC
    • Tenir una tirada mínima de 250 exemplars (llibres en paper)
    • Ser editats per centres homologats i reconeguts. No es consideren llibres de tipus 1 els editats per serveis de fotocòpies interns o externs a la UPC o similars
    • Estar presents a centres de distribució (llibreries o similars) externs a la UPC (llibres en paper)
    Llibres de tipus 2 Llibres que tenen altres orientacions (de divulgació, manuals, etc).

    Tal com es pot veure, tot i que es demana l'existència de l'ISBN als llibres de tipus 1, aquesta característica no aporta cap puntuació en obres que no hagin estat editades per centres homologats i reconeguts, ni distribuïts per llibreries o altres centres externs a la UPC.

    Tal com es detalla a la pàgina "Identificadors bibliogràfics", l'ISSN, assignat per la Biblioteca de Catalunya, és un número d'identificació únic per a publicacions periòdiques.

    • Una publicació periòdica és una publicació, en qualsevol suport, que es publica en parts successives, té normalment designacions numèriques o cronològiques i està pensada perquè tingui continuïtat de forma indefinida (diaris, revistes, anuaris, informes, memòries, guies, …).
    • Tot i que no és obligatori, es recomana atorgar un ISSN a totes les publicacions periòdiques (en versió paper o electrònica, gratuïtes o venals) per a la seva identificació i localització a la base de dades internacional ISSN.
    • Abans de sol·licitar un ISSN, s’ha d’haver tramitat el Dipòsit Legal.

    LA UPC estableix clarament que el mer fet de tenir ISSN no aporta cap puntuació en la valoració dels articles de revista creats pel PDI.

    Tal com estableixen els documents "Criteris per a la valoració de les activitats de recerca (PAR)" i "Modificacions en els punts PAR de la UPC (Acord 16/2012 del Consell de Govern -  Document CG 18/02)", els articles es valoren en funció de la revista en què s’han publicat segons la classificació següent:

    • Revistes presents al Journal Citation Reports SCI i SSCI
    • Revistes presents a l’Arts & Humanities Citation Index
    • Revistes valorades com a “notables” per la UPC (p. ex., segons el nombre de citacions rebudes)
    • Revistes en que edicions anteriors han estat al JCR SCI i SSCI
    • Revistes cientificotècniques i artístiques
    • Revistes de divulgació

    Tal com es detalla a la pàgina "Enregistrament d'activitats acadèmiques i dret a la imatge", hi ha diversos aspectes legals que cal tenir en compte en la gravació i/o difusió d'activitats acadèmiques en què apareguin persones físiques, per tal de protegir el seu dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.


    Darrera actualització: 10/05/2024