PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Obres òrfenes

Orphan Works DatabaseEs considera obra òrfena aquella els titulars dels drets de la qual no han estat identificats o, en cas d'haver-ho estat, no han estat localitzats malgrat haver-se'n efectuat una recerca diligent prèvia.

   L'article 37bis de la Llei de propietat intel·lectual (LPI), com a  transposició de la Directiva 2012/28/UE, regula els usos que els centres educatius, museus, biblioteques, hemeroteques accessibles al públic, així com els organismes públics de radiodifusió, arxius, fonoteques i filmoteques poden fer de les obres òrfenes disponibles al seu fons:
    

   Tipus d'obres òrfenes
   • Obres cinematogràfiques o audiovisuals, fonogrames i obres publicades en forma de llibres, diaris, revistes o un altre material imprès que figurin en les col·leccions de centres educatius, museus, biblioteques i hemeroteques accessibles al públic, així com d'arxius, fonoteques i filmoteques.
     
   • Obres cinematogràfiques o audiovisuals i fonogrames produïts per organismes públics de radiodifusió fins al 31 de desembre de 2002 inclusivament, i que figurin en els seus arxius.
   Usos permesos

   Els centres esmentats poden portar a terme els usos de les obres òrfenes següents, sempre que es respectin les condicions establertes a l'article 37bis de la LPI:

   • Reproducció, a efectes de digitalització
   • Posada a disposició del públic
   • Indexació, catalogació
   • Conservació o restauració
   • Comunicació pública
   Condicions d'ús
   • Els usos permesos només es poden portar a terme sense ànim de lucre i amb la finalitat d'assolir objectius relacionats amb la missió d'interès públic dels centres responsables, en particular la conservació i restauració de les obres que figurin a la seva col·lecció i la facilitació de l'accés a aquesta amb finalitats culturals i educatives.
     
   • Les obres òrfenes es poden utilitzar sempre que hagin estat publicades per primera vegada o, a falta de publicació, hagin estat radiodifoses per primera vegada en un Estat membre de la Unió Europea.
     

   • Aquesta utilització es pot dur a terme després d'una recerca diligent, a l'Estat esmentat, dels titulars dels drets de propietat intel·lectual de l'obra òrfena. En el cas de les obres cinematogràfiques o audiovisuals el productor de les quals tingui la seu o residència habitual en un Estat membre de la Unió Europea, la recerca dels titulars s'ha de fer en aquest Estat.

    Les entitats esmentades que hagin posat a disposició del públic, amb el consentiment dels seus titulars de drets, obres òrfenes no publicades ni radiodifoses, les poden utilitzar, quan sigui raonable presumir que els seus titulars no s'oposarien als usos previstos a l'article 37bis de la LPI. En aquest cas, la recerca a què es refereix el paràgraf anterior s'ha de dur a terme a Espanya.

   Les obres òrfenes només es poden emprar si les institucions responsables han portat a terme una cerca diligent dels possibles titulars dels drets, tal com detalla l'article 4 del Real Decreto 224/2016, de 27 de mayo, por el que se desarrolla el régimen jurídico de las obras huérfanas:
    

   Fonts d'informació
   • La cerca diligent ha de fer-se a les fonts d’informació determinades reglamentàriament (art. 4.4 del RD 224/2016), sense perjudici de la consulta obligada de fonts addicionals disponibles en altres països on hi hagi indicis de l'existència d'informació pertinent sobre els titulars.
   Remissió i registre de la cerca feta
   • Les institucions responsables han de registrar les dades pertinents de la cerca a l'Orphan works database, creada i gestionada per l'Oficina de Propietat intel·lectual de la Unió Europea (art. 4.8 del RD 224/2016).
   • Les institucions responsables han de mantenir i conservar un registre de les cerques diligents portades a terme, incloent-hi els certificats expedits pels titulars de les fonts d'informació consultades (art. 5 del RD 224/2016).

   Els titulars de drets poden sol·licitar en qualsevol moment a l'autoritat nacional competent que es determini que la seva obra no és òrfena (art. 6 del RD 224/2016).

   Si l'autoritat nacional determina que l'obra no és òrfena, els titulars dels drets podran demanar a l'entitat beneficiària corresponent el pagament d'una compensació equitativa pels usos fets de l'obra des del moment en què va adquirir la condició d'òrfena fins a la presentació de sol·licitud del fi de la mateixa (art. 7 del RD 224/2016).

   Les obres òrfenes no s'han de confondre amb les obres exhaurides:
    

   Obra òrfena

   Obra els titulars dels drets de la qual no han estat identificats o, en cas d'haver-ho estat, no han estat localitzats malgrat haver-se'n efectuat una recerca diligent prèvia

   Obra exhaurida Obra de la qual ja s'han venut o distribuït tots els exemplars, sense cap previsió d'una nova impressió ni reedició per part de l'editor corresponent.
   En relació amb aquest tema, és destacable el Memorandum of Understanding (MoU) on Key Principles on the Digitisation and Making Available of Out-of-Commerce Works, acord promogut per la Unió Europea i negociat entre diverses entitats representatives de biblioteques, per una part, i d'editors, autors i entitats de gestió col·lectiva de drets per una altra, que recull els elements principals que ambdues parts han de tenir en compte per llicenciar la digitalització i posada a disposició dels llibres o revistes que es troben esgotats.

   Més informació   Darrera actualització: 26/02/2021