INVESTIGADORS

Citar i elaborar la bibliografia

Si estàs redactant un treball acadèmic o la teva tesi doctoral i utilitzes continguts elaborats per altres persones, cita'ls correctament dins el text.

Citar correctament la bibliografia consultada és un indicador de la qualitat. Així també evites el plagi.

Quan busques informació

Anota sempre la referència de qualsevol font d'informació que consultis: un llibre, recurso web, una gravació, una tesi doctoral, una imatge, dades estadístiques o gràfiques, etc. Així les podràs citar a la bibliografia que has d'incloure al final del teu treball.

Consulta què ha d'incloure la bibliografia del teu treball.

Mendeley et permet recopilar fàcilment les referències bibliogràfiques dels documents consultats.

Quan redactes el treball

Parafraseja, és a dir, expressa amb les teves pròpies paraules els pensaments o idees d'altres autors.

Has d'analitzar les idees dels altres i aportar la teva visió sobre el tema, no només canviar l'ordre de les paraules.

Igualment cal citar la font d'on has extret la idea original.

Text original "La computación cognitiva se empieza a aplicar sobre un gran número de datos sanitarios para identificar pacientes con más riesgo de enfermedad o readmisión. Así, se mejora la atención preventiva y se hace un uso más eficaz de los recursos sanitarios."
Font: Torres, J.; Valero, M., 2015. Ordenadores más sabios. La Vanguardia. 19 maig 2015, núm. 48004, p. 24
Paràfrasi

Actualment, tal com analitzen Torres i Valero (2015), la incipient aplicació de la computació cognitiva al gran volum de dades sanitàries disponibles permet la identificació dels pacients que poden ser objecte d'atenció sanitària amb més probabilitat. Aquesta identificació incrementa la qualitat de l'atenció preventiva així com l'eficàcia en la utilització dels recursos sanitaris.

Bibliografia Torres, J.; Valero, M., 2015. Ordenadores más sabios. La Vanguardia. 19 maig 2015, núm. 48004, p. 24.

Si se cita un text d'un altre autor, cal posar-lo entre cometes. Cal afegir la referència del document que se cita.

Els textos es poden transcriure textualment, en la llengua original, o bé traduir-los a un altre idioma. En aquest darrer cas, cal indicar-ho de forma clara.

Consulta com es construeixen les citacions i la bibliografia corresponent en el sistema nom i data (Harvard) i el sistema numèric.

Text original "La computación cognitiva se empieza a aplicar sobre un gran número de datos sanitarios para identificar pacientes con más riesgo de enfermedad o readmisión. Así, se mejora la atención preventiva y se hace un uso más eficaz de los recursos sanitarios."
Font: Torres, J.; Valero, M., 2015. Ordenadores más sabios. La Vanguardia. 19 maig 2015, núm. 48004, p. 24
Citació Actualment, "la computación cognitiva se empieza a aplicar sobre un gran número de datos sanitarios para identificar pacientes con más riesgo de enfermedad o readmisión. Así, se mejora la atención preventiva y se hace un uso más eficaz de los recursos sanitarios." (Torres i Valero 2015)
Citació traduïda

Actualment, "la computació cognitiva es comença a aplicar sobre un gran nombre de dades sanitàries per identificar pacients amb més risc de malaltia o readmissió. Així, es millora l'atenció preventiva i es porta a terme un ús més eficaç dels recursos sanitaris." (Torres i Valero 2015, traduït del castellà)

Bibliografia Torres, J.; Valero, M., 2015. Ordenadores más sabios. La Vanguardia. 19 maig 2015, núm. 48004, p. 24.

 

Si el fragment és llarg, el paràgraf se sagna i el cos de lletra és més petit:

Guixà (2017, p. 27) afirma:

Gran parte de los riesgos a los que se puede estar expuesto en el trabajo se derivan de la propia instalación y equipo y tienen una legislación nacional o autonómica que les afecta totalmente.
Cabe observar que, en realidad, del cumplimiento de estas legislaciones se deriva que los riesgos del equipo o instalación están controlados. Por tanto, se considera...

 

Aquest sistema s'utilitza àmpliament en treballs i publicacions de ciència i tecnologia.

Es caracteritza per incloure la data de la publicació darrere el nom de l'autor i per utilitzar aquests dos elements per identificar els documents dins de les citacions incloses en el text:

Una obra d'un autor
Citació dins el text:

Tal com ja apuntava Collins (1995), podem concloure que...

En el nostre cas, seguim el model orientat a l'usuari (Collins, 1995).

Referència a la bibliografia: Collins, D., 1995. Designing object-oriented user interfaceswathmey Redwood City: Benjamin Cummings. ISBN 080535350X.
Diverses obres d'un autor

S'afegeix una lletra minúscula després de l'any d'edició. També es pot incorporar la pàgina, número de taula, etc. per localitzar el fragment que estem citant:

A la figura 5.1 podem veure com els tretze operadors temporals d'Allen (1983a) es poden expressar en…

...l'operador fotogràfic en temps de transacció (Jensen 1993, p. 145).
(Walker 1988, 1990, 1993)
El mètode de Plexousakis (1993, p. 35; 1996, p. 64) formula les restriccions d'integritat…
(Salas 1995, vol. 2: p. 168, vol. 3: p. 119-123)
Diverses obres d'autors diferents

S'escriuen totes dins del mateix parèntesi, separades per punt i coma:

…vam estudiar la semàntica de les regles d'integritat temporals (Sistac 1994; Martín, L. 2000; Martín, S. 2000).
Seguint la cronologia presentada (Snodgrass 1990, 1992, 1993; Stam 1991), emmarcarem les primeres…
(Jensen 1992, p. 52; 1996, fig. 4. Soon 1993, vol. 2: p. 25-26)
Una obra de diversos autors

Fins a tres autors, s'esmenten tots tres. Si n'hi ha més de tres, se cita el cognom del primer i s'afegeix "i altres" o "et al.".

Si en un mateix text es poden confondre grups d'autors que comencen pel mateix cognom, s'afegeix també el segon cognom.

Dos autors Altres aplicacions d'aquest model són en l'àrea de les bases de dades deductives (Teniente i Olivé 1992).
Tres autors (Forrester-Knauss, Perren i Alsaker 2012)
Més de tres autors

Aquests quatre criteris (Doucet i altres 1997) ens ajudaran…

Aquests quatre criteris (Doucet et al. 1997) ens ajudaran...

Obres sense autor principal

Se citen pel títol, igual que en la referència bibliogràfica:

​...al llarg d'aquells anys estudiats (Catalogue of courses on Nuclear Energy, 1961).

Les citacions incloses al text també es poden enllaçar amb les referències corresponents de la bibliografia afegint números després del concepte o autor citat.

Els números es posen entre parèntesis, claudàtors o com a superíndexs.

Si se citen parts concretes d'un recurs, els números de volum, pàgines, etc. es poden indicar després del número de citació.

Hi ha dos sistemes: numeració única i numeració continuada.

 

Numeració única

La bibliografia resultant apareix ordenada numèricament segons la primera citació feta de cada recurs. Cada recurs apareix només un cop a la bibliografia.

Exemple de text
Actualment, l'agricultura presenta nous aspectes relacionats amb les ciències socials que cal tenir en compte (13, 15). Es coneix per agricultura ecològica qualsevol sistema agrari les tècniques del qual no degraden el mitjà ambient (14). Un dels avantatges de la coberta vegetal és l'increment de la quantia de matèria orgànica a les capes superficials (15).
Hi ha factors psicològics que poden influir en la compra d'aliments orgànics (13). Tal com apunta Klöckner (13 p. 56) "It has been demonstrated that enhancing the diffusion of organic food in the market is more complex than just lowering the absolute price for organic food".
Bibliografia resultant

13. Reed, M., ed. Organic food and agriculture: new trends and developments in the social sciences [en línia]. Rikeja: InTech, 2012. ISBN 9789533077642 [Consulta: 19 abril 2013]. Disponible a: <http://dx.doi.org/10.5772/1526>.

14. Centro de Formación de la Asociación CAAE. Cultivos herbáceos en producción ecológica [en línia]. Sevilla: Asociación para el Desarrollo Sostenible del Poniente Granadino, 2006 [Consulta: 13 desembre 2013]. Disponible a: <http://www.cbpae.org/index.php?option=com_abook&view=book&id=97:cultivos...

15. Junta de Andalucía. Secretaría General de Agricultura y Ganadería. Manual de buenas prácticas agrarias en los diferentes sistemas productivos del olivar andaluz [en línia]. Sevilla: Junta de Andalucía, Consejería de Agricultura y Pesca, 2006 [Consulta: 13 desembre 2013]. Disponible a: <http://www.lasalmenas.es/manual/manual.pdf>.

 

Numeració continuada

Les diferents citacions d'un mateix recurs reben números de notes diferents, segons l'ordre en què van apareixent en el text.

La bibliografia resultant apareix ordenada numèricament segons l'ordre d'aparició en el text de les citacions corresponents (independentment de si aquestes són del mateix recurs o no).

Exemple de text
Actualment, l'agricultura presenta nous aspectes relacionats amb les ciències socials que cal tenir en compte (13, 14). Es coneix per agricultura ecològica qualsevol sistema agrari les tècniques del qual no degraden el mitjà ambient (15). Un dels avantatges de la coberta vegetal és l'increment de la quantia de matèria orgànica a les capes superficials (16).
Hi ha factors psicològics que poden influir en la compra d'aliments orgànics (17). Tal com apunta Klöckner (18) "It has been demonstrated that enhancing the diffusion of organic food in the market is more complex than just lowering the absolute price for organic food".
Bibliografia resultant

13. Reed, M., ed. Organic food and agriculture: new trends and developments in the social sciences [en línia]. Rikeja: InTech, 2012. ISBN 9789533077642 [Consulta: 19 abril 2013]. Disponible a: <http://dx.doi.org/10.5772/1526>.

14. Junta de Andalucía. Secretaría General de Agricultura y Ganadería. Manual de buenas prácticas agrarias en los diferentes sistemas productivos del olivar andaluz [en línia]. Sevilla: Junta de Andalucía, Consejería de Agricultura y Pesca, 2006 [Consulta: 13 desembre 2013]. Disponible a: <http://www.lasalmenas.es/manual/manual.pdf>.

15. Centro de Formación de la Asociación CAAE. Cultivos herbáceos en producción ecológica [en línia]. Sevilla: Asociación para el Desarrollo Sostenible del Poniente Granadino, 2006 [Consulta: 13 desembre 2013]. Disponible a: <http://www.cbpae.org/index.php?option=com_abook&view=book&id=97:cultivos....

16. Junta de Andalucía. Secretaría General de Agricultura y Ganadería, ref. 14.

17. Reed, M., ref. 13

18. Reed, M., ref. 13, p. 56

Quan elabores la bibliografia

La tria de l’estil és una decisió que has de prendre tenint en compte la disciplina científica del teu treball, la institució on estudies o treballes i en cas de publicar un article de revista, l'estil que marca l'editorial.

A l'hora d'elaborar treballs acadèmics a la UPC, habitualment es fa servir l'ISO 690. Consulta com citar tots els tipus de documents seguint aquesta norma. 

La bibliografia ha d'incloure tots els documents, tan els que hagis citat en el text com els que només hagis consultat.

Serveix per donar credibilitat al treball que es presenta, i complir amb el rigor acadèmic i científic exigit.

Les referències bibliogràfiques garanteixen que no es comet plagi, ja que identifiquen les fonts dels textos, dades, afirmacions o gràfics d’altres autors incloses al nostre treball. També permeten que altres persones els puguin localitzar. Consulta com fer les referències bibliogràfiques dels diferents tipus de documents.

A vegades, les normes de presentació de tesis, llibres, etc. exigeixen que les imatges, gràfics i altres il·lustracions incloses al text es relacionin a part de la bibliografia (índex d'il·lustracions, de taules, etc.).

Mendeley facilita la gestió de les referències bibliogràfiques i l'elaboració de les citacions dins del text i la bibliografia final.

La bibliografia ha d’anar al final del treball, abans dels annexos i dels índexs.

Segons la norma UNE-ISO 690, les referències s'ordenen alfabèticament pel primer element (autor o títol) i després per la data. Cal seguir els criteris següents:

  • Una entrada amb un sol autor s’ordena abans que una que comenci pel mateix autor feta en coautoria.
  • Si es referencien diferents obres dels mateixos autors i mateix any de publicació, s'ordenen pel títol. A més, si s'utilitza el sistema de citació "nom i data", s’afegeix a la data una lletra que marqui aquest ordre: 2002a, 2002b...
  • Les obres que un autor ha publicat com a editor, compilador, o director s’ordenen després d’aquelles en què ha actuat com a autor, segons l’ordre alfabètic de l’abreviatura utilitzada per designar la funció (comp., dir., ed.).

Si es considera necessari, la bibliografia es pot ordenar segons altres criteris, com l'àmbit temàtic o geogràfic dels documents referenciats.


Darrera actualització: 25/11/2021