IDENTIFICADORS BIBLIOGRàFICS

Dipòsit legal (DL)

El dipòsit legal és un mecanisme regulat per la Ley 23/2011, de 29 de julio, de depósito legal, que obliga als editors o productors a lliurar un seguit d'exemplars de les seves obres a la Biblioteca Nacional, la qual cosa garanteix la difusió i conservació del patrimoni bibliogràfic, sonor, visual, audiovisual i digital de Catalunya.

 

Abans de demanar un Dipòsit Legal (DL), les unitats editores de la UPC han de tenir molt present que:

 1. Un cop s'hagi fet la sol·licitud mitjançant el formulari, el sol·licitant rebrà per correu electrònic el número de DL corresponent.
 2. A continuació, la unitat editora haurà d'incloure el DL a la publicació, sempre respectant les directrius establertes per l'Oficina de DL:
 • En els llibres i en els fullets impresos el número de DL figurarà en el mateix full que l'ISBN, al revers de la portada o a la portadella  (full que precedeix la portada d'un llibre i on sol haver-hi només el títol de l'obra).
 • En la premsa diària, anuaris i revistes impreses, el número de DL figurarà a la capçalera de cada exemplar. En les revistes amb portada i format de llibre, figurarà al revers de la portada o a la portadella.
 • La resta d'impresos portaran el número de DL en un lloc ben visible.
 • Els discs (sonors, CD-ROM, etc.) portaran imprès el número de DL a l'etiqueta o a la part central de la placa i a la coberta de cada disc. Cal que el fabricant del disc faciliti a l'impressor de la bossa o del contenidor el número del DL, en el cas que el fabricant del disc i el del contenidor no siguin el mateix.
 • El DL s'ha d'incloure amb aquest format, precedit de les sigles "DL" (sense cap punt). Els diferents toms d'una obra unitària (obra multivolum) tenen el mateix número de DL (encara que tinguin ISBN diferents) seguit, en números romans i entre parèntesis, del número que correspon al volum. 
Obra Obra multivolum

DL B. 8411-2012

DL B (número)-2014 (I)

DL B (número)-2014 (II)

DL B (número)-2014 (III)

Un cop impresa l'obra amb el Dipòsit Legal (DL) i abans de la seva distribució o venda, el sol·licitant ha de fer les següents actuacions:

 • Fer arribar diversos exemplars al Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius (SBPA), la qual cosa garantirà la seva preservació i conservació com a part del patrimoni bibliogràfic i documental.
Per saber el nombre exacte d'exemplars que cal lliurar segons el tipus de document, cal consultar l'apartat "Quants exemplars cal lliurar" de la web de la Biblioteca de Catalunya.

L'incompliment de la tramesa dels exemplars és objecte de sanció per part de l'Oficina de DL, sanció que haurà d'assumir la unitat de la UPC sol·licitant. Per tant, és molt important tenir present que aquest lliurament d'exemplars és obligat, sigui quin sigui el tipus de publicació (llibre, revista, plànol...), el format (paper, CD...), i/o estigui destinada a la venda o no.

A les publicacions periòdiques (revistes, diaris o anuaris) se'ls assigna un sol número de DL a tota l'obra que s'ha d'imprimir en cadascun dels seus números. No obstant això, tot i que el DL sigui el mateix, caldrà enviar igualment els corresponents 4 exemplars de cada número publicat a l'Oficina de DL.

L'anul·lació de l'edició de qualsevol obra (per exemple, el tancament de la publicació d'una revista) s'ha de comunicar a l'Oficina de DL, comunicació que les persones o entitats sol·licitants de la UPC poden fer mitjançant el formulari de l'SBPA.

Atès que el SBPA disposa d'un servei de missatgeria amb què pot enviar els exemplars a l'Oficina de DL de la Biblioteca de Catalunya, les persones sol·licitants poden enviar-los per correu intern a la següent adreça:

UPC. Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius
Edifici K2M
Planta S1, Despatx S103-104
CAMPUS NORD
A l'atenció d'Ester Badia

Els exemplars en suport físic han de ser lliurats abans de dos mesos, comptats a partir de la data de la sol·licitud:

Si després de dos mesos d'haver sol·licitat el número de DL l'obra no s'ha publicat, caldrà fer una nova sol·licitud demanant una pròrroga o comunicar-ne l'anul·lació. La pròrroga tindrà un durada definitiva de dos mesos més.

Acabat aquest termini, si l'oficina corresponent no rep cap notícia, podrà iniciar una proposta de sanció que haurà d'assumir la unitat de la UPC sol·licitant.

 • El sol·licitant també ha d'enviar per correu electrònic (a l'adreça facilitada pel SBPA) l'arxiu digital previ a la impressió de l'obra, amb el format detallat a: https://deposito.dl-e.es/dlp/es/help. Per exemple, en el cas de les monografies completes (en un únic fitxer) o de monografies (dividides en parts en diversos fitxers):
 • El fitxer ha de ser preferentment en format PDF, i desprotegit de DRM
 • Si és una obra completa en un únic fitxer, cal anomenar-lo amb l’ISBN sense guionets i, si no en té cap, amb el DL:

9788420404967.pdf
M 4410-2010.pdf

 • Si és una obra completa dividida en diferents fitxers per a cada part (coberta i cos, capítols, volums, ...), cada fitxer ha d'anomenar-se segons aquest patró:

9788420404967_01-cubierta.pdf
9788420404967_02-cuerpo.pdf


Darrera actualització: 18/01/2023