HORIZON EUROPE I PUBLICACIó EN ACCéS OBERT

Horizon Europe i publicació en accés obert

Horizon Europe: accés obert a les publicacions científiques

D'acord amb la clàusula 17 Open Science del General Model Grant Agreement, (pàgs. 110-112), el personal investigador beneficiari d'un projecte ha de:  

  • Dipositar en accés obert la versió final que publica la revista o el post-print en un repositori i amb una llicència CC-BY o equivalent. El dipòsit s'ha de fer com a molt tard en el moment de la publicació de l'article i l'accés obert ha de ser immediat. Horizon Europe no accepta períodes d'embargament.
  • Conservar els drets de propietat intel·lectual suficients per complir amb els requisits d’accés obert.

Cal tenir present que:

 

Hi ha 3 opcions: 

  • Pagar una Article Processing Charges (APC) per publicar en obert de forma immediata en una revista híbrida o gold. Publicar en una revista gold és un cost elegible a Horizon Europe però no ho és en el cas de les revistes híbrides. Dipositant la versió publicada de l'article a UPCommons es compleix amb la via verda.
  • Publicar en la plataforma Open Research Europe. En aquet cas, el cost de l'APC és assumit per la Comissió Europea. Dipositant la versió publicada de l'article a UPCommons es compleix amb la via verda.
  • Optant per la Rights Retention Strategy, retenint els drets suficients per publicar l'author-final draft o la versió publicada de la revista a UPCommons amb una llicència CC-BY. 

 

 

  • La Comissió Europea recomana mantenir els drets suficients per proveir l'accés obert que la Comissió Europea requereix per poder publicar en accés obert de forma immediata. 
  • Com i quan? quan els/les autors/es envien un article a una revista, informant l'editor que afegiran una llicència CC BY a la versió Author Accepted Manuscript.  
  • No, l'accés obert també és un requisit per altres publicacions (participacions a congressos, llibres, etc.)
  • En el cas de les monografies la llicència pot excloure els usos comercials i les obres derivades. 

Darrera actualització: 21/02/2023