PROPIETAT INTEL·LECTUAL

FAQ sobre propietat intel·lectual: Dret de distribució

El dret de distribució és el dret de posar a disposició del públic l’original o còpies d’una obra mitjançant la venda, lloguer, préstec o de qualsevol altra forma.

Només es fa distribució si aquesta és presencial, posant a disposició del públic exemplars en un suport físic concret (paper, disc compacte, vídeo, ..).

A més de les obres excloses de propietat intel·lectual (art. 13 LPI) o que són de domini públic (art. 41 LPI), la Llei de propietat intel·lectual contempla alguns casos en què es poden distribuir obres sense l’autorització de l’autor o persona titular dels drets. Algunes d'aquestes excepcions són:
 

Art. 32
 • El professorat d’ensenyament reglat (universitari i no universitari) impartit en centres del sistema educatiu espanyol i el personal d’universitats i organismes públics d’investigació científica poden copiar, distribuir i comunicar públicament petits fragments/parts d’obres i obres aïllades de caràcter plàstic o fotogràfic figuratiu, sense cap finalitat comercial i en la mesura necessària, sempre i quan es compleixin les condicions detallades als  apartats 3-5 de l'article
Art. 31 bis
 • Actes de reproducció, distribució o comunicació pública de les obres amb fins de seguretat pública o per al correcte desenvolupament de procediments administratius, judicials o parlamentaris
Art. 31 ter
 • Actes de reproducció, distribució i comunicació pública de les obres ja difoses quan es facin en benefici de persones amb discapacitat, sempre que aquests actes no tinguin finalitat lucrativa, tinguin una relació directa amb la discapacitat en qüestió, i es portin a terme mitjançant un procediment o mitjà adaptat a la discapacitat i es limitin a allò que aquesta exigeixi.
Art. 37.2
 • Préstecs realitzats per museus, arxius, biblioteques, hemeroteques, fonoteques o filmoteques de titularitat pública o que pertanyen a entitats d’interès general de caràcter cultural, científic o educatiu sense ànim de lucre, o a institucions docents integrades en el sistema educatiu espanyol.
 • Queden eximits de l'obligació de remuneració pels préstec realitzats els establiments de titularitat pública que prestin servei en municipis de menys de 5.000 habitants, així com les biblioteques de les institucions docents integrades en el sistema educatiu espanyol.

Art. 33.2
 • Es poden reproduir, distribuir i comunicar les conferències, al·locucions, informes davant els Tribunals i altres obres del mateix caràcter que s’han pronunciat en públic, sempre que aquestes utilitzacions es realitzin amb l’exclusiva finalitat d’informar sobre l’actualitat. Aquesta última condició no és d’aplicació als discursos pronunciats en sessions parlamentàries o de corporacions públiques. En qualsevol cas, queda reservat a l’autor el dret a publicar aquestes obres en una col·lecció.
Art. 35.2
 • Les obres situades permanentment en parcs, carrers, places o altres vies públiques poden ser reproduïdes, distribuïdes i comunicades lliurement per mitjà de pintures, dibuixos, fotografies i procediments audiovisuals.
Tal i com estableix l'art. 40bis LPI, cap de les excepcions contemplades a la llei poden interpretar-se de manera que la seva aplicació causin un perjudici injustificat als interessos legítims de l'autor o que vagin en detriment de l'explotació normal de les obres a què es refereixin.
 • La legislació no contempla la distribució íntegra de material protegit amb fins docents, motiu pel qual el professorat no pot distribuir còpies de documents a la classe sense l’autorització de la persona titular dels drets o el pagament d’una llicència a l’entitat de gestió corresponent.
 • No obstant això, el professorat d’ensenyament reglat (universitari i no universitari) impartit en centres del sistema educatiu espanyol i el personal d’universitats i organismes públics d’investigació científica poden copiar, distribuir i comunicar públicament petits fragments/parts d’obres i obres aïllades de caràcter plàstic o fotogràfic figuratiu, sense cap finalitat comercial i en la mesura necessària, sempre i quan es compleixin les condicions detallades als apartats 3-5 de l'art. 32 LPI .
 • Distribució és l’acte de posar a disposició de tercers els originals o còpies de l’obra, en un suport tangible (venda, lloguer, préstec...).
 • En canvi, comunicació pública és l’acte pel qual una pluralitat de persones pot accedir a l’obra sense una distribució prèvia d’exemplars físics a cadascuna d’elles (discursos, recitals, projecció d’audiovisuals, emissió per ràdio, exposició pública d’obres d’art, inclusió de documents a pàgines web, tramesa de documents per correu electrònic...).

Darrera actualització: 15/05/2019