PROPIETAT INTEL·LECTUAL

FAQ sobre propietat intel·lectual: Registre i identificació de documents

Des del mateix moment de creació de l’obra, l'autor ja gaudeix que tots els beneficis de la llei i, per tant, no ha de fer res per protegir els drets propis. En aquest sentit, ningú no podrà utilitzar l’obra sense autorització o en els casos previstos per la llei.

No obstant això, existeixen diversos sistemes de registre i identificació de les obres que els autors poden emprar segons les seves necessitats: Registre de la Propietat Intel·lectual, Safe Creative, Copyright, Dipòsit Legal, ...

El Registre de la Propietat Intel·lectual és un organisme previst a la Llei de Propietat Intel·lectual (LPI), concebut com un dels sistemes de protecció dels drets de propietat intel·lectual, a través de la prova i la publicitat dels drets que s'inscriuen.
 

  • El registre és voluntari, només declaratiu i no constitutiu de drets. Així doncs, no és obligatòria la inscripció al Registre per adquirir els drets de propietat intel·lectual; l’autor ja els té implícitament en el mateix moment de creació de l’obra. Convindrà registrar l’obra en aquells casos en què es vulgui disposar d’una prova fefaent de la pròpia naturalesa d’autor.
  • El registre és un servei de pagament, gestionat per la Generalitat de Catalunya
     

Alternativament, també es pot considerar l'existència d'altres mitjans gratuïts a la xarxa. Per exemple, aquest és el cas de Safe Creative, registre digital de propietat intel·lectual que permet registrar qualsevol obra, independentment de la seva tipologia i nacionalitat de l'autor.

Safe Creative proporciona un  registre electrònic i, a més, permet indicar els drets que corresponen a cadascuna de les obres (inclosos els donats per les possibles llicències d'ús atorgades pels autors i/o titulars corresponents).

No s'ha de confondre el Registre de la Propietat Intel·lectual amb l'Oficina Espanyola de Patents i Marques.
 

Registre de la Propietat Intel·lectual La inscripció d'una obra al Registre de la Propietat Intel·lectual proporciona un mitjà de prova per acreditar qui és l'autor d'una obra inscrita i a qui corresponen els drets d'explotació econòmica, permetent a qualsevol persona la consulta de quines són les obres inscrites, els autors i els titulars dels drets.  
Oficina Espanyola de Patents i Marques. Aquesta Oficina registra les marques i noms comercials, les invencions industrials, els dissenys industrials i els circuïts integrats electrònics, però no les obres de propietat intel·lectual (obres literàries i artístiques, musicals, etc.).
Possibles relacions

Tenint en compte l'article 9.1 c) de la Llei de marques:

"Sin la debida autoritzación, no podrán registrarse como marcas: [...] los signos que reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidas por un derecho de autor o por otro derecho de propiedad industrial distinto de los contemplados en los artículos 6 y 7".

Per exemple, no es pot registrar una marca amb un títol d'una obra si aquest és un títol original (títol considerat innovador, singular o extraordinari, producte de la imaginació o creativitat), ja que segons l'article 10.2 LPI, el títol d'una obra, quan sigui original, quedarà protegit com a part d'ella.

El Registre de la Propietat Intel·lectual i les entitats de gestió de drets de propietat intel·lectual són dos mecanismes diferents de protecció dels drets de propietat intel·lectual.

Tal com diuen els seus noms, al Registre només s’inscriuen, opcionalment, els drets de propietat intel·lectual d’un autor, mentre que les entitats de gestió són les encarregades de la defensa i gestió dels drets d’explotació de les obres.

Safe Creative és un registre digital de propietat intel·lectual que permet registrar de manera gratuïta qualsevol obra, independentment de la seva tipologia i nacionalitat de l'autor.

Safe Creative proporciona un certificat electrònic de l'obra i, a més, permet indicar els drets que corresponen  a la mateixa (inclosos els donats per les possibles llicències d'ús atorgades pels autors i/o titulars corresponents).

L’International Standard Book Number (ISBN) és un identificador internacional únic per a llibres o altres publicacions monogràfiques en qualsevol suport (llibres en paper o electrònics, vídeos educatius, etc.).

Aquest sistema de numeració facilita la circulació i operacions comercials de les monografies al mercat editorial,  ja que permet identificar el títol i l’edició d’una obra publicada per una determinada editorial o autor-editor, així com emprar la Base de dades ISBN per localitzar-la.

A diferència del Dipòsit Legal, no és un identificador obligatori.

L’International Standard Serial Number (ISSN) és un identificador internacional únic per a les publicacions seriades (revistes, anuaris, directoris...) que permet identificar-les independentment del seu país d’edició, llengua o suport. També comporta la inclusió de les dades de la publicació a la Base de dades internacional ISSN.

A diferència del Dipòsit Legal, no és un identificador obligatori.

L’Uniform Resource Identifier (URI) és una cadena alfanumèrica que identifica recursos d’informació a Internet. Els URL i  URN són tipus diferents d’URIs:
 

Uniform Resource Locator (URL) URI que identifica un recurs d’informació a Internet mitjançant la seva localització a un servidor o directori concret. Si el recurs es mou a un altre servidor o directori, l’URL esdevé trencat.
Uniform Resource Name (URN) URI que identifica un recurs d’informació a Internet de manera única, independentment de quina sigui la seva localització o URL. Així doncs, l’URN difereix de l’URL en el fet que identifica l’objecte, no el lloc en què aquest es troba. L’URN està enllaçat a l’objecte per un sistema que permet extraure la informació sobre on es troba, de forma que aquesta informació sobre la seva localització pot ser modificada fàcilment per la persona gestora dels seus drets. Els Handles i els DOIs són URNs.

El sistema Handle és un sistema d’accés obert que permet l’assignació d’identificadors persistents o URNs als recursos d’informació o objectes digitals existents a Internet (articles, revistes, capítols de llibres, imatges, productes multimèdia...).

La identificació permanent dels documents digitals permet garantir la correcció de les citacions que se'n puguin fer, ja que el seu URN sempre és el mateix encara que hagi sofert un canvi d’ubicació a un altre servidor o directori. D’aquesta manera, s’impedeix l’existència de citacions bibliogràfiques que remetin a enllaços trencats.

Això vol dir que, per exemple, un objecte que hagi rebut el Handle 2099/7 es podrà recuperar sempre a l’adreça http://hdl.handle.net/2099/7 (URL persistent), independentment de quin sigui el seu URL.

El Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius de la UPC utilitza el sistema Handle per a l’assignació d’identificadors únics dels objectes digitals allotjats al seu dipòsit UPCommons.

El Digital Object Identifier (DOI) és una implementació específica del Sistema Handle adoptada per la DOI Foundation, la qual li permet oferir un servei d’assignació d’URNs usant la sintaxi del sistema Handle (els identificadors DOI s’emmagatzemen en el Sistema Handle que recull i gestiona noms d’objectes a Internet).

Aquest servei de pagament, molt emprat pels editors comercials i ofert a través de diverses agències internacionals, proporciona altres prestacions com són la gestió de metadades dels objectes digitals identificats.


Darrera actualització: 09/06/2020