INVESTIGADORS

Eigenfactor i Article influence score

Indicadors de la Washington University que fan servir les dades del JCR per calcular les mètriques i serveixen per complementar altres indicadors com ara el factor d'impacte.

L'Eigenfactor determina la influència d'una revista. L'Article influence, es basa en la puntuació del Eigenfactor i mesura la importància d'un article publicat en una revista. 

 

Eigenfactor

  • Indicador “relacional”, similar al PageRank de Google, que medeix la influència global de les revistes del Journal Citation Report (JCR). Calcula el nivell de les citacions rebudes per una revista en un període establert (citacions que han rebut els articles publicats els 5 darrers anys en el present any), en funció si les citacions provenen de revistes més o menys citades i per tant més o menys influents.
Es considera que una revista és més influent si rep citacions d'altres revistes inlfuents.

Article influence score

  • Mesura la influència mitjana d’un article d’una revista en els 5 anys següents després de la seva publicació i es calcula en base al Eigenfactor, és a dir, dividint el Eigenfactor d’una revista pel nombre d’articles publicats per la revista.
Totes dues mètriques es basen en les dades del JCR (Science Citation Index Expanded - SCIE i Social Science Citatoin Index - SSCI) i exclou les dades de revistes i proceedings de (l'Arts and Humanities Citation Index, el Conference Proceedings Citation Index, el Book Citation Index i l’Emerging Sources Citation Index).

Eigenfactor

  • Es pot consultar de manera gratuïta a través del portal Eigenfactor.org, només dels anys 1997-2015
  • Si es fa des del Journal Citation Report es tenen dades a partir del 2017

 


Darrera actualització: 27/01/2023