SERVEIS

Estudis bibliomètrics

Dissenyem i realitzem estudis bibliomètrics amb informació sobre:

 • La producció cíentífica dels investigadors i investigadores de la UPC
 • L'impacte de les seves publicacions
 • El posicionament de la UPC versus altres universitats europees i internacionals
 • L'anàlisi comparativa de les àrees temàtiques de la UPC

La majoria d'aquests estudis s'han elaborat amb dades extretes de les bases de dades del Web of Science i Scopus.

 

recerTIC - UPC

 

 

Els estudis recerTIC UPC, accesibles des de la següent taula, només són consultables en anglès.
Per la seva complexitat, triguen una estona en carregar-se. Sigueu pacients.

 

5G Computer security Embedded systems Machine learning Smart sensors
Bioinformatics Data science and engineering IoT Robotics Vehicle-to-everything

 

recerTIC UPC és un conjunt de treballs dedicats a oferir una visió representativa de la publicació científica de la UPC en temes emergents de l’àmbit de les Tecnologies de la Informació i Ia Comunicació.

recerTIC UPC vol mostrar una imatge significativa de la publicació dels investigadors de la UPC, posant l’accent en les relacions de coautoria, afiliació i àmbit temàtic.

Tot i així, malgrat l’amplitud de la mostra i donades les limitacions de les bases de dades que sobre les quals es basa, recerTIC UPC no garanteix una anàlisi exhaustiva d’aquesta producció i del seu impacte.
 

Fonts d’informació

La font d’informació utilitzada ha estat la Web of Science (WoS) Core Collection, de Clarivate Analytics, excepte en el cas de l’avaluació de l’impacte de les revistes i congressos per a la qual s’ha utilitzat l’índex h5 de Google Scholar.

Addicionalment els estudis inclouen enllaços a FUTUR, el portal de la producció científica dels investigadors de la UPC, i, en alguns casos, a les publicacions originals.
 

Abast documental

Dins de l’anàlisi es consideren principalment dos tipus de documents indexats a WoS: articles de revista i contribucions a congressos.
 

Abast cronològic

Els documents analitzats són els publicats entre 2007 i 2017, indexats a la base de dades Web of Science (WoS) en el moment de realitzar les cerques: entre abril de 2018 i gener de 2019.
 

Algorismes de cerca

Les publicacions s’han seleccionat a través d’algorismes de cerca construïts a partir de combinacions booleanes de paraules clau seleccionades en funció de la matèria de cada estudi.

Els conceptes utilitzats als algorismes de cerca han estat triats d’acord amb especialistes de la UPC i intentant equilibrar rellevància, pertinència i representativitat.

Els algorismes utilitzen operadors booleans per combinar els termes de cerca.

Els algorismes de cerca s’executen en la modalitat Advanced Search, dins el camp TS=Topic. La cerca al camp TS recupera els termes dins dels camps Title, Abstract, Author Keywords i Keywords Plus®.

Els resultats obtinguts s’han acotat i depurat en els casos en que es podria haver produït alguna ambigüitat.
 

Noms dels autors, institucions i congressos

Malgrat tractar-se d’una base de dades reconeguda internacionalment per a l’avaluació de la recerca, WoS presenta certes  limitacions pel que fa al tractament dels noms i filiacions.

Les diverses variants dels noms dels autors, les institucions i noms de congressos s’han unificat posteriorment a la cerca  però tot i així podrien presentar alguna dispersió o alguna incongruència en els resultats obtinguts que no haurien d’incidir significativament en les conclusions que es puguin derivar de l’estudi.
 

Matèries WoS

Per a les anàlisis de les distintes matèries s’han usat les subject categories de WoS, sota les quals estan indexades les publicacions a aquesta base de dades.
 

Gràfics i visualització de les dades

Els gràfics s’han generat amb les següents eines de visualització:

 • Highcharts®: gràfics d’autors amb major producció i institucions coautores més freqüents.
 • Generador de mapes desenvolupat al Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius de la UPC i basat en Citoscape.js®.

Les publicacions amb coautories superiors a 50 autors han estat excloses del mapa que mostra les autories i coautories, ja que dificultaven enormement el processament propi de l’aplicació a l’hora que generaven una visualització gràfica molt poc entenedora. En tot cas, aquestes publicacions i els seus autors sí que es poden trobar a la resta de mapes, a les llistes completes que complementen els gràfics i a les taules de publicacions més citades sempre que es doni aquesta circumstància.
 

Accés obert

Les dades en les quals es basen els estudis recerTIC UPC són de lliure accés i poden ser descarregades des de cadascun d'ells.

 • Estudi comparatiu de la publicació científica en l’àmbit de la informàtica a la UPC vs. altres universitats d’àmbit nacional i internacional (2002-2012) (2007-2017)
   
 • Estudi comparatiu de la publicació científica de la UPC i l'Escola de Camins vs. altres universitats d'àmbit internacional (1998-2008) (2000-2010) (2006-2015)
   
 • Estudi comparatiu de la publicació científica en les àrees de matemàtiques i estadística i investigació operativa a la UPC vs. altres universitats d'àmbit internacional (2000-2009) (2003-2012) (2006-2015)
   
 • Estudi comparatiu de la publicació científica de la UPC i l'ETSETB vs. altres universitats d'àmbit internacional (1997-2007) (1999-2009) (2002-2012) (2006-2016)
   
 • Estudi comparatiu de la publicació científica en l’àmbit de la física a la UPC vs. altres universitats d’àmbit nacional i internacional (2005-2014)

 

 • Estudi de la coautoria de publicacions científiques entre UPC i nou universitats dels Estats Units: Brown University, University of Chicago, Northwestern University, Stanford University, Columbia University, Cornell University, Harvard University, Princeton University i Duke University (2013)
   
 • Estudi de la coautoria de publicacions científiques entre UPC i institucions de Xina (2014)
   
 • Estudi de la coautoria de publicacions científiques entre UPC i cinc universitats dels Estats Units: Caltech, Stanford University, UC Davis, UC Irvine i UCLA (2014)
   
 • Estudi de la coautoria de publicacions científiques entre la Universitat Politècnica de Catalunya i l’Aalto University (2014)
   
 • Estudi de la coautoria de publicacions científiques: Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP Universitat Politècnica de Catalunya – UPC-BarcelonaTech (2014)

Una anàlisi de la producció acadèmica d’aquesta tipologia que es troba dipositada a UPCommons. S'aporten dades generals sobre el conjunt de documents analitzat, però també aproximacions més detallades a les publicacions que destaquen per la quantitat de consultes rebudes i/o per la quantitat de descàrregues del seu contingut que han anat acumulant des de la seva publicació.


Darrera actualització: 17/10/2019