COL·LECCIONS

FAQS sobre la publicació i la confidencialitat dels Treballs de Final d'Estudis

Aquestes FAQS fan referència als Treballs de Fi d'Estudis (TFE) del Campus del Baix Llobregat (CBL) 

Un cop un TFE està qualificat, es procedeix de forma automàtica al dipòsit en els termes que l’autor i tutor han determinat quant a difusió i confidencialitat. Aquestes FAQs fan referència als dubtes que poden sorgir un cop el treball ja està qualificat i ha seguit el canal habitual per a dipositar-se a UPCommons .

Podeu trobar informació d’interès sobre els treballs de fi d’estudi a: 6 passos perque el teu TFG o TFM sigui un èxit

Si teniu dubtes sobre aquesta qüestió podeu contactar amb la biblioteca mitjançant l’adreça  de correu: biblioteca.cbl@upc.edu

Segons l'article 3.5 de la Normativa acadèmica dels estudis de Grau i Màster de la UPC (NAGRAMA):

Els TFG/TFM quedaran dipositats a UPCommons en accés obert. Els autors o autores podran indicar (si s’escau) una llicència Creative Commons declarant les condicions d’ús que autoritzen per al seu treball.
D’acord amb els objectius i principis informadors definits als Estatuts de la UPC i amb els requeriments d’informació pública i transparència dels resultats acadèmics de les titulacions de grau i màster, en tots els casos les dades bibliogràfiques del TFG/TFM s’han de publicar en accés obert.

Malgrat que la normativa acadèmica de la UPC específica que la publicació dels TFE ha de ser en accés obert per defecte (llevat dels treballs que el tutor/centre determinin com a confidencials) es pot demanar que es canviï d'accés obert a accés tancat. Aquest procediment el realitza Gestió Acadèmica de la UPC i s’ha de portar a terme a través d'un formulari de sol·licitud a la seu electrònica de la UPC, que ha de emplenar la persona afectada.

 

Més informació: Quins són els beneficis de publicar en accés obert?

Segons l'article 3.5 de la Normativa acadèmica dels estudis de Grau i Màster de la UPC (NAGRAMA):

  • UPCommons és el portal del coneixement obert de la UPC. Tots els TFG/TFM es dipositen i s’arxiven a UPCommons, el repositori institucional de la UPC, a fi que s’hi faciliti l’accés, la reproducció, la consulta i el préstec per a finalitats de recerca i conservació.
  • Els TFG/TFM queden dipositats a UPCommons en accés obert. Els autors o autores poden aplicar-hi una llicència Creative Commons, amb la qual especifiquen les condicions d’ús que autoritzen per al seu treball. La publicació en accés obert a UPCommons dels TFG/TFM no implica cap cessió dels drets d’explotació dels TFG/TFM a la UPC.
  • Els autors o autores poden oposar-se a l’accés, consulta i préstec del TFG/TFM quan es vulnerin el seus drets a la intimitat, a l’honor i/o a la imatge, o quan es vulnerin obligacions de confidencialitat assumides per l’autor o autora, quan s’acrediti documentalment, d’acord amb l’apartat 3.1.5 d’aquesta normativa.
  • En el cas que es vulnerin obligacions de confidencialitat, s’aplicarà un període màxim de 5 anys d’embargament al TFG/TFM, el qual, un cop passat aquest període, queda publicat en accés obert.
  • Queden també exclosos de la publicació en accés obert a UPCommons els TFG/TFM que continguin dades de caràcter personal no autoritzades.

 

Per a més informació sobre temes de confidencialitat, consultar l'apartat 3.1.5 de la normativa NAGRAMA.

S'ha establert un procediment, mitjançat la Seu Electrònica UPC, perquè els/les autor/res del TFG/TFM puguin demanar modificar l'estat de publicació del seu TFE, per fer-ho s'ha de fer aquesta sol·licitud amb l'usuari UPC.
Accés

Altres Sistemes d'identificació i signatura electrònica que s'admeten per tramitar amb la Universitat Politècnica de Catalunya

Més informació: Qui és titular de la propietat industrial i intel·lectual d'un treball acadèmic final (TFG/PFM)?

UPCommons ha d’incloure la versió original del treball que es va presentar al Tribunal i que és la que va ser avaluada.

De vegades, però, el centre docent permet que l’alumne faci unes modificacions a posteriori. La biblioteca no pot dipositar cap fitxer que el centre docent no validi com a correcte (la qual cosa garanteix que aquest conté el treball defensat públicament i avaluat pel Tribunal corresponent). Així doncs,  per a fer el canvi de fitxer ja dipositat al repositori de UPCommons és necessari que el tutor o centre docent doni el vist-i-plau al fitxer.

Les condicions d'accés al nou fitxer seran les mateixes que es van definir a l'enviament original i que hem de reemplaçar. En cas que hi hagi alguna modificació ens ho heu de comunicar.

Tots els treballs dipositats poden ser consultats segons el que estableix la Llei de propietat intel·lectual (LPI).

En cas que es vulguin fer altres usos més permissius, cal obtenir l’autorització expressa dels autors i/o titulars dels drets d’explotació. Existeix la possibilitat des del SIA de que l’autor concedeixi una llicència Creative Commons (CC) a la seva obra, la qual cosa permet als usuaris portar-ne a terme alguns usos concrets (no permesos a la LPI), sense haver d'obtenir el seu permís previ.

Els treballs que no es puguin consultar en línia mitjançant el dipòsit institucional UPCommons es podran consultar in situ a la biblioteca dipositària o a l'arxiu del centre docent (si la biblioteca no en disposa de cap exemplar al seu fons).

En cap cas s’enviarà cap arxiu per correu electrònic. Si l'autor ha publicat el seu email al registre d'UPCommons la persona interessada pot demanar-li una còpia via UPCommons (que ell pot enviar o denegar).

Queden exclosos d'aquesta consulta pública els treballs el contingut dels quals pugui afectar la confidencialitat o propietat industrial de terceres persones.

Més informació: Com es poden consultar els treballs no accessibles a UPCommons


Darrera actualització: 23/01/2024