AMPLIACIó TEMPORAL DE L'ACCéS A RECURSOS ELECTRòNICS

Ampliació temporal de l'accés a recursos electrònics

Ampliació temporal de l'accés a recursos electrònics

Alguns proveïdors i editors de recursos electrònics ofereixen continguts addicionals i ampliacions de l'accés habitual als recursos contractats durant el període de tancament. Anirem actualitzant la llista a mida que arriben noves ofertes! 

Més informació