INVESTIGADORS

Dipòsit Legal

El Dipòsit Legal és  un mecanisme regulat per llei i gestionat per l'Oficina del Dipòsit Legal de la Biblioteca de Catalunya que obliga als editors i autors-editors el lliurament d'un seguit d'exemplars de la seva producció a la Biblioteca Nacional de Catalunya.

Aquest lliurament garanteix la difusió i conservació del patrimoni bibliogràfic, sonor, visual, audiovisual i digital de Catalunya:

  • En el cas de les obres amb una certa difusió, el seu dipòsit legal garanteix la seva consulta i preservació a les biblioteques nacionals.
  • Addicionalment, en cas d’haver de demostrar l’autoria de l’obra, el registre al Dipòsit Legal seria una evidència més a aportar.

Un cop editada l'obra amb el Dipòsit Legal (DL) i abans de la seva distribució o venda, el sol·licitant ha de fer arribar a l'Oficina de DL diversos exemplars de la mateixa, la qual cosa garanteix la seva preservació i conservació com a part del patrimoni bibliogràfic i documental.

  • L'incompliment de la tramesa dels exemplars és objecte de sanció per part de l'Oficina de DL, sanció que haurà d'assumir la unitat de la UPC sol·licitant. Per tant, és molt important tenir present que aquest lliurament d'exemplars és obligat, sigui quin sigui el tipus de publicació (llibre, revista, plànol...), format de la mateixa (paper, CD...), i/o estigui destinada a la venda o no.
  • Per saber el nombre exacte d'exemplars que cal lliurar a la Biblioteca de Catalunya, cal consultar l'apartat "Quants exemplars cal lliurar" de la seva web.
  • A les publicacions periòdiques (revistes, diaris o anuaris) se'ls hi assigna un sol número de DL a tota l'obra que s'ha d'imprimir en cadascun dels seus números. No obstant això, tot i que el DL sigui el mateix, caldrà enviar igualment els corresponents 4 exemplars (o 1 còpia en el cas de les e-revistes) de cada número publicat a l'Oficina de DL.

L'anul·lació de l'edició de qualsevol obra (per exemple, el tancament de la publicació d'una revista) s'ha de comunicar a l'Oficina de DL, comunicació que les persones o entitats sol·licitants de la UPC poden fer mitjançant l'adreça <sepi.bupcupc.edu>.

Atès que el Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius disposa d'un servei de missatgeria amb què pot enviar els exemplars a l'Oficina de DL de la Biblioteca de Catalunya, les persones sol·licitants poden enviar-los per correu intern a la següent adreça:

UPC. Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius
Edifici K2M
Planta S1, Despatx S103-104
CAMPUS NORD
A l'atenció d'Ester Badia

Els exemplars han de ser lliurats abans de dos mesos, comptats a partir de la data de la sol·licitud:

  • Si després de dos mesos d'haver sol·licitat el número de DL l'obra no s'ha publicat, caldrà fer una nova sol·licitud demanant una pròrroga o comunicar-ne l'anul·lació. La pròrroga tindrà un durada definitiva de dos mesos més.
  • Acabat aquest termini, si l'oficina corresponent no rep cap notícia, podrà iniciar una proposta de sanció que haurà d'assumir la unitat de la UPC sol·licitant.

Darrera actualització: 09/06/2020