ESTUDIANTS

Com uso aquesta informació i com la cito en el meu TFG/TFM

Fes un ús eficient de la informació que consultes i treu el màxim rendiment de la lectura mitjançant exercicis de síntesi i anotacions. Fes un bon ús de les fonts d'informació. Cita de manera ràpida i normalitzada. Organitza de manera clara la teva bibliografia amb gestors de referències bibliogràfiques.
 

Durant el procés de lectura, per extreure-hi les idees principals del document, fes una primera lectura ràpida per tenir una idea general sobre allò que tracta el document i una segona lectura prenent les notes necessàries per sintetitzar la idea del autor.

A partir de la lectura del document, els tipus d'eines que pots elaborar són:

 • Anotacions. Consisteixen en apuntar les idees de l'autor del document sobre un tema.
 • Resum. És el text breu que sintetitza el principal contingut del document. Ha de/d':
  • ser breu, objectiu, clar i fidel al document original;
  • incloure tots els apartats del document;
  • en un article d'investigació, tenir en compte les hipòtesis de partida, la metodologia, els resultats i les conclusions;
  • fer servir el mateix punt de vista que l'autor;
  • tenir un fil conductor;
  • citar el document original;
  • no ocupar més del 3% del document original.
 • Esquema. És una representació breu del contingut i la informació és la mateixa que en un resum, la diferència és que es presenten les paraules enllaçades per fletxes i claus.
  Quadres sinòptics. S'utilitzen per comparar idees i punts de vista de diverses fonts sobre un mateix tema, comparar productes, prestacions, etc.
 • Mapes conceptuals. Representen les relacions entre els conceptes de forma jeràrquica i s'utilitzen bàsicament per visualitzar conceptes molt relacionats entre ells i processos evolutius.
  Gràfic. És un diagrama que representa les dades numèriques i són útils per analitzar la relació entre les dades.
 • Citacions i paràfrasis. Citar textualment un fragment consisteix en copiar el text entre cometes i indicar la font d'on ha estat extret. La paràfrasis consisteix en explicar el contingut del document  però utilitzant unes altres paraules.

La inclusió de textos i/o imatges de terceres persones al propi treball ha de fer-se correctament, a mode de citació, per tal d'evitar-ne el plagi. El plagi ignora d'una manera conscient el reconeixement de l'autor original, quelcom que vulnera els seus drets. Des de l'any 2020 és obligatori que tots els TFG/TFM presentats hagin estat revisats prèviament amb Ouriginal, el programari antiplagi disponible a la UPC.
 

Evita el plagi

Ouriginal

La informació emprada s'ha de citar i donar-li forma de bibliografia. La bibliografia és una llista de referències de documents citats i consultats durant la preparació d'un treball acadèmic. Serveix per donar credibilitat al treball i per complir amb la legislació sobre la propietat intel·lectual i l'ètica científica, que exigeix que s'identifiquin les fonts de les dades, afirmacions, imatges i gràfics d'altres autors.

 

Com fer una bibliografia

Com fer una citació

 

Per citar de manera ràpida i fàcil, es recomana l'ús d'un gestor de referències. Amb aquests programes es pot importar documents a una biblioteca personal i organitzar-los afegint etiquetes i creant carpetes. Així mateix permet incloure citacions a documents Word, LibreOffice i/o Google Docs i generar bibliografies de manera simple i gairebé automàtica.

Mendeley Zotero

 

Altres gestors de referències bibliogràfiques són: EndNote, RefWorks  o JabRef.


Darrera actualització: 14/12/2022