ACCESS ENGINEERING: NOVA SUBSCRIPCIó

Access Engineering: nova subscripció

Access Engineering: nova subscripció

Nova subscripció a la base de dades d'enginyeria AccessEngineering de McGraw Hill. És una base de dades d'enginyeria, especialment adreçada a professors, on s'hi poden trobar molts recursos útils per a la docència: eines per preparar als estudiants a resoldre problemes del món real, accés a llibres de text a nivell universitari, etc.

Conté més de 700 llibres de McGraw Hill que s'actualitzen amb noves edicions amb:

  • vídeos de curta durada
  • amb part pràctica
  • “classe” virtual
  • fulls de càlcul preparats
  • estudis de casos d'enginyeria biomèdica
  • gràfics i taules
  • base de dades de materials

Permet la impressió i/o descàrrega limitada d'articles i capítols. Tots els llibres es poden recuperar de forma individual al DiscoveryUPC.

El passat 23 de gener McGraw Hill va presentar la base de dades AccessEngineering, pots veure la gravació de la sessió, prèvia identificació amb les credencials UPC. Properament s'organitzaran noves sessions de formació adreçades als professors per treure'n el màxim profit.