FORMACIó

Tipus de documents

Un document és tot coneixement fixat sobre un suport que pot ser utilitzat per a la consulta, l'estudi, etc.

Tipus de documents

Obra didàctica que presenta les nocions bàsiques d'una ciència, disciplina o els coneixements exigits en els programes d'ensenyament.

Estudi detallat d'una matèria determinada. A les biblioteques s'utilitza com a sinònim de llibre o volum.

Col·lecció dels treballs presentats a una conferència, congrés, etc. Normalment inclou el registre de les intervencions, discussions, comunicacions i altres documents relatius a un congrés o reunió.

Document no publicat que descriu els resultats d'una investigació o l'estat d'un problema científic o tècnic.

Document tècnic normatiu, comprovat científicament i tecnològica, que reglamenta determinades propietats que han de reunir els productes, processos tecnològics, etc. i que és aprovat per un organisme competent que li dona oficialitat (ISO, AENOR, ITU...).

Document que descriu minuciosament un aparell o producte inventat. Es pot utilitzar sempre que sigui per a ús privat i sense finalitat comercial, per exemple, per experimentar.

Còpia electrònica d'un document científic. Inclou articles de revista, ponències, capítols de llibre, etc. Poden adoptar la forma de preprints (quan encara no s'han revisat) o postprints (si ja s'han revisat).

Treball acadèmic que cal presentar per obtenir una titulació d'enginyer tècnic o superior.

Treball redactat en els estudis de doctorat. L'objectiu és aportar coneixements nous dins d'una disciplina i fer avançar la ciència.

Document que conté la descripció dels productes d'una empresa.

Els documents poden ser:

Primaris: contenen la informació original dels autors. Ex.: monografia, tesi...

Secundaris: inclouen les referències bibliogràfiques dels documents originals, però no s'accedeix directament al text complet dels documents. Ex.: bibliografia


Darrera actualització: 29/11/2018