FORMACIó

Organització de la informació

Un cop has recopilat la informació que necessites, has de treballar-la per poder arribar a les teves pròpies conclusions.

 1. Has de llegir, entendre i sintetitzar la informació.
 2. Anota les referències bibliogràfiques de tots els documents que consultes.
 3. Afegeix idees d'altres autors al teu text citant-los correctament.
 4. Elabora la bibliografia per incloure-la al final del teu treball.

En el procés de lectura s'extreuen les idees principals del document.

Per obtenir el màxim d'informació rellevant possible:

 • fes una primera lectura ràpida per tenir una idea general sobre allò que tracta el document;
 • fes una segona lectura prenent les notes necessàries per sintetitzar la idea de l’autor; consulta el diccionari sempre que sigui necessari.

Extreu les idees principals que et permetin entendre, simplificar i recordar més endavant el contingut d’un document.

Et pot ser útil fer:

 • Anotacions: apunta les idees de l’autor del document sobre un tema. Ajuden a recordar una idea, avaluar el pensament de l’autor, estar més atent a la lectura.
 • Resums: text breu que sintetitza el principal contingut del document. Ha de ser breu, clar, objectiu i fidel al document. Ha d'incloure tots els apartats del document original, fer servir el mateix punt de vista que l’autor i tenir un fil conductor. S'ha de citar el document original. Es recomana que no ocupi més del 3% de l'extensió de l'original.
 • Esquemes: la informació és la mateixa que en un resum, però es presenten les paraules enllaçades per fletxes i claus.
 • Quadres sinòptics: s’utilitzen per comparar idees i punts de vista de diverses fonts sobre un mateix tema, comparar productes, prestacions, etc.
 • Mapes conceptuals: representen les relacions entre els conceptes de forma jeràrquica. S’utilitzen sobretot quan volem visualitzar conceptes molt relacionats entre ells i processos evolutius. Eines per crear-ne: OpenOffice.org Draw, FreeMind, XMind.
 • Gràfics: diagrames que representen les dades numèriques que apareixen en els documents. Útils per analitzar la relació entre les dades.

També pots incloure citacions i paràfrasis dins del teu treball:

 • Citar textualment un fragment consisteix en copiar el text entre cometes i indicar la font d’on ha estat extret.
 • Una paràfrasi consisteix en explicar el contingut del document però sense utilitzar les mateixes paraules.

La bibliografia és una llista de documents citats i consultats durant la preparació d’un treball acadèmic. Consulta com citar i elaborar la bibliografia.


Darrera actualització: 28/04/2022