GUIA BàSICA SOBRE EL PROCéS DE PUBLICACIó DELS ARTICLES CIENTíFICS

Guia bàsica sobre el procés de publicació dels articles científics

Guia bàsica sobre el procés de publicació dels articles científics

Disponible en accés obert la guia 'Escriptura d'articles científics: estructura, redacció, fases i publicació' de Lluís Codina i Carlos Lopezosa, professor i investigadors de la UPF.

Aquest treball presenta els elements més importants que afecten la redacció i publicació d'articles científics, però també tracta altres temes relacionats com:

  • la selecció de revistes on publicar
  • el procés de peer review
  • els costos de publicació (APC)
  • la visibilitat i l'impacte de les publicacions
  • la identitat digital dels autors, etc.

Aquesta guia pot ser d'utilitat per als investigadors novells i, també, per als doctorands que hagin optat per dur a terme una tesi per compendi de publicacions.