ELS DATASETS INCORPORATS A DRAC SóN VISIBLES A FUTUR

Els Datasets incorporats a DRAC són visibles a FUTUR

Els Datasets incorporats a DRAC són visibles a FUTUR

Els datasets incorporats a DRAC ja són visibles al portal FUTUR. Els datasets poden estar allotjats al repositori CORA.RDR del CSUC o a d'altres repositoris de dades de confiança que garanteixin la disponibilitat de la informació a llarg termini, com Zenodo, DIGITAL.CSIC o d'altres.

A més, els nous criteris d'avaluació de la recerca de l'ANECA i l'AQU contemplen la valoració de datasets com a resultats de l'impacte científic de l'activitat investigadora sempre que aquestes dades compleixin amb els prinicipis FAIR.