Tipus documents

Què és un document?

S'entén per document tot el coneixement fixat materialment sobre un suport que pot ser utilitzat per a la consulta, l'estudi, la feina, etc.

Els documents poden ser:

 • Primaris: contenen la informació original dels autors (text complet). Ex. monografia, revistes, tesi...
 • Secundaris: inclouen les dades i la informació referent als documents originals, però no s'accedeix directament als documents.

Tipologia de documents

Conegueu els diferents tipus de documents  que podeu utilitzar per resoldre les vostres necessitats d'informació:

 • Manual: és una obra didàctica que presenta les nocions bàsiques d'una ciència, disciplina o els coneixements exigits en els programes d'ensenyament.
 • Monografia: document que constitueix un estudi detallat d'una matèria determinada. A les biblioteques s'utilitza aquest terme com a sinònim de llibre o volum.
 • Acta de congrés: registre de les intervencions, discussions, comunicacions i altres documents relatius a una reunió determinada. Una col·lecció dels treballs presentats a una conferència, congrés, etc., que habitualment inclou, a més, un registre de les discussions.
 • Informe o report de recerca: document no publicat que descriu el progrés o els resultats d'una investigació o l'estat d'un problema científic o tècnic.
 • Normes tècniques: documents tècnics normatius, comprovats científicament i tecnològica que reglamenten determinades propietats que han de reunir els productes, articles, processos tecnològics, i que són aprovats per l'organisme competent que els dona oficialitat.
 • Patents: descriuen minuciosament l'aparell o el producte inventat i es posen a disposició del públic per al coneixement general; es poden fer servir sempre que sigui per a ús privat i sense fins comercials: és a dir, normes per experimentació.
 • Eprints: còpies electròniques de documents científics. Poden adoptar la forma de preprints (articles que encara no han estat revisats) o postprints (articles ja revisats). S'inclouen els articles de revistes, ponències, capítols de llibres o qualsevol altra forma de publicació científica.
 • Projectes/Treballs Final de Carrera, tesines: treballs de desenvolupament necessaris per obtenir una titulació d'enginyer superior o d'enginyer tècnic.
 • Tesis doctorals: document redactat en els estudis de doctorat. L'objectiu és aportar els coneixements nous dins de la disciplina i fer avançar la ciència.
 • Catàleg industrial: document que conté la descripció detallada dels productes d'una empresa.

 

Darrera actualització: 6/6/2018