Organització de la informació

Lectura dels documents

En el procés de lectura s'extreuen les idees principals del document.

Per obtenir el màxim d'informació rellevant possible:

 • feu una primera lectura ràpida per tenir una idea general sobre allò que tracta el document;
 • feu una segona lectura prenent les notes necessàries per sintetitzar la idea de l’autor; consulteu el diccionari sempre que sigui necessari.

Síntesi dels documents

A partir de la lectura del document, s'ha d’extreure les idees principals que permetin entendre, simplificar i recordar més endavant el contingut d’un document.

Els tipus de documents que es poden elaborar són:

 • Anotacions: consisteixen en apuntar en un full en blanc les idees de l’autor del document sobre un tema.
  • Ajuden a: recordar una idea; avaluar el pensament de l’autor; estar més atent a la lectura.
 • Resum: és un text breu que sintetitza el principal contingut del document.
  • Característiques d'un resum:
   • brevetat;
   • fidelitat al que diu el document;
   • inclusió de tots els apartats del document;
   • en un article d’investigació, tenir en compte les hipòtesis de partida, la metodologia, els resultats i les conclusions;
   • fer servir el mateix punt de vista que l’autor;
   • ser objectiu (excepte en els resums crítics);
   • escriure de forma clara;
   • el resum ha de tenir un fil conductor; ha de tenir coherència interna;
   • citar el document original;
   • el resum no hauria d’ocupar més del 3% del que ocupa el document original.
 • Esquema: és una representació breu del contingut.
  • La informació és la mateixa que en un resum. La diferència és que es presenten les paraules enllaçades per fletxes i claus.
 • Quadres sinòptics: s’utilitzen per comparar idees i punts de vista de diverses fonts sobre un mateix tema, comparar productes, prestacions, etc.
 • Mapes conceptuals: representen les relacions entre els conceptes de forma jeràrquica.
  • S’utilitzen, sobretot, quan volem visualitzar conceptes molt relacionats entre ells i processos evolutius.
  • OpenOffice.org Draw, FreeMind, XMind
 • Gràfic: és un diagrama que representa les dades numèriques que apareixen en els documents.
  • Útils per analitzar la relació entre les dades.
 • Citacions i paràfrasis dins del teu treball: pots incloure la informació recollida en forma de citacions i paràfrasis. Citar textualment un fragment consisteix en copiar el text entre cometes i indicar la font (document) d’on ha estat extret. Una paràfrasi consisteix en explicar el contingut del document però sense utilitzar les mateixes paraules.

La bibliografia i els gestors de referències

La bibliografia és una llista de documents citats i consultats durant la preparació d’un treball acadèmic. Serveix per donar credibilitat al treball i per complir amb la legislació sobre la propietat intel·lectual, que exigeix que s’identifiquin les fonts de les dades, afirmacions, imatges i gràfics d’altres autors.

Per a la confecció de la bibliografia i per a les citacions a peu de pàgina es pot utilitzar els gestors de referències. Aquests programes et permeten organitzar les referències bibliogràfiques dels documents. Amb ells pots tenir a l’abast informació sobre els documents que utilitzes per a fer els treballs, de forma ordenada i fàcil de trobar.

Mendeley és el gestor de referències que el Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius de la UPC ha adquirit consorciadament amb altres universitats catalanes. Mendeley et permetrà:

 • importar documents a la biblioteca personal i organitzar-los afegint etiquetes i creant carpetes;
 • compartir la recerca: crear grups públics i privats, compartir documents, treball col·laboratiu en la revisió d’articles científics o seguir grups;
 • incloure citacions a documents Word i generar bibliografies;
 • crear un perfil personal amb el currículum, publicacions, filiació, etc.

Altres gestors de referències:

Darrera actualització: 18/10/2016