SpringerLink: guia d'ús

Accés a SpringerLinkSpringerLink és una plataforma que dóna accés al text complet de revistes i llibres publicats per Springer-Verlag i altres editors, com Urban and Vogel, Steinkopff, Birkhäuser i Kluwer.

Inclou revistes multidisplinars de prestigi en els àmbits de la ciència i de la medicina, accessibles des de l'any 1997, així com llibres totalment interdisciplinars, disponibles a partir de l'any 1983.

Com s'hi pot accedir?

 • Des d'ordinadors i altres dispositius amb connexió a Internet, des de dins i des de fora la UPC, mitjançant el servei eBIB.
 • La consulta, restringida a membres de la UPC, pot requerir autenticació.
 • Permet un nombre il·limitat d'usuaris simultanis.

Quines són les opcions de cerca?

La pàgina principal de la interfície ofereix les següents opcions de cerca:

Cerca bàsica

La cerca bàsica, accessible des de la casella de cerca superior, permet buscar tots els continguts de la base de dades:

        Cerca bàsica a SpringerLink

Els operadors que es poden fer servir per limitar les cerques fetes són:

 • AND: busca documents on apareixen tots els termes buscats.
 • OR: busca documents on apareix algun dels termes buscats
 • NOT: exclou el segon concepte introduït a la cerca (després de l'operador)
 • NEAR: dóna resultats en què el terme buscat a l'esquerra de l'operador es troba situat a 10 paraules de distància màxima del terme escrit a la dreta de l'operador.

Altres operadors aplicables a les cerques són:

 • el caràcter de truncament (*) recupera totes les paraules que comencen o que contenen el terme buscat (p. ex., hea* recupera heating, head, health, ...)
 • el caràcter d'interrogant (?) substitueix un únic caràcter (p. ex., hea? només recupera head, heat, heal, ...)
 • “ ”: recupera el text posat entre cometes de manera completa. Es recomana per buscar símbols químics i equacions matemàtiques.
 • ( ): agrupa diferents termes units mitjançant operadors booleans.

Cerca avançada

L'activació de la icona existent al costat de la lupa de la barra de cerca permet accedir a la cerca avançada:

        Cerca avançada a SpringerLink

 • Ofereix les mateixes opcions que la cerca bàsica, però en caselles diferenciades (sense haver d'emprar els operadors booleans, cometes ni parèntesis).

 • Permet limitar la cerca als documents que contenen els termes buscats als camps de títol o autor/editor, aíxí com els que s'han publicat en un any o període concret.

 • La desactivació de la casella "Include preview-only content" possibilita la recuperació única d'aquells continguts subscrits per la UPC i que, per tant, ofereixen el corresponent text complet.

        Limitar la cerca a recursos subscrits a SpringerLink

Cerca temàtica

El marge esquerre de la pantalla permet navegar temàticament per les diverses disciplines de la base de dades:

        Navegar temàticament a SpringerLink

Cerca per tipus de document

Podeu fer cerques per un tipus de document concret, activant les diverses tipologies enllaçables a la pàgina principal (revistes, llibres, col·leccions, protocols i obres de referència):

 • Part central de la pàgina principal:

        Cercar per tipus de document a SpringerLink

 • Part inferior de la pàgina principal:

        Cercar per tipus de document a SpringerLink

Novetats i revistes/llibres destacats

Els tres apartats "Recent activity", "Featured journals" i "Featured books", disponibles a la part central de la pàgina principal de la interfície, permeten accedir directament als darrers continguts incorporats, així com a les revistes i/o llibres destacats.

Com treballar els resultats?

 • Els resultats apareixen ordenats per rellevància i es poden reordenar per data:

        Reordenar resultats a SpringerLink

 • Els resultats es poden limitar segons diferents criteris disponibles al marge esquerre de la pantalla: Tipus de contingut, Tema, Editor o Llengua.

 • Els resultats que no formen part dels títols subscrits i, per tant, no accessibles als membres de la UPC, estan indicats amb la icona d'un candau. Per recuperar només els resultats dels quals s'ofereix el text complet als membres de la UPC, cal desactivar la casella superior "Include preview-only content".

 • Els resultats que són d'accés obert per a tothom, porten la icona "Open Access":

        Recursos en accés obert a SpringerLink

 • Les llistes de resultats obtinguts poden ser objecte de subscripció RSS o de descàrrega, activant les corresponents icones del marge superior.

        RSS i descàrrega dels recursos d'SpringerLink

 • Els resultats obtinguts ofereixen algunes dades bibliogràfiques, així com l'opció de descàrrega ("Download PDF") i/o de visualització en pantalla del text complet ("View article").

 • Un cop oberts els fitxers pdf dels documents seleccionats (articles o capítols), aquests poden ser impresos o gravats.

 • Si voleu obtenir més informació de cadascun dels documents recuperats (dades bibliogràfiques completes, continguts relacionats, DOI, ...), només cal activar-ne el títol corresponent.

 • L'activació de cada títol també ofereix l'opció "Export citations", gràcies a la qual es pot exportar la citació del document consultat emprant diversos gestors de referències bibliogràfiques.

        Exportar referències d'SpringerLink

Com obtenir més informació dels autors?

Springer ha inclòs els seus continguts a Author Mapper Nova finestra, eina gratuïta que ofereix informació sobre les diverses tendències, models i experts implicats en la investigació científica.

La cerca avançada d'Author Mapper Nova finestra permet buscar per paraula clau, disciplina, institució, país, editor, data, títol o autor, així com filtrar els continguts d'accés obert.

Per tant, qualsevol llibre, article o capítol d'Springer pot ser buscat mitjançant aquesta eina, la qual cosa proporciona les següents dades sobre els autors corresponents:

 • Anàlisis estadístiques dels resultats
 • Mapamundi interactiu per localitzar geogràficament els resultats
 • Identificació de tendències i/o relacions científiques (noves o històriques)
 • Localització d'altres experts d'un mateix camp d'estudi

Més informació

Darrera actualització: 21/2/2017