MathSciNet

MathSciNet Nova finestra (Mathematical Reviews on the Web) és una base de dades bibliogràfica, produïda per l'American Mathematical Society, que cobreix literatura internacional des de 1864 fins l’actualitat en matemàtiques, matemàtica aplicada a la informàtica, estadística, econometria i altres àrees.

Amb una actualització diària, inclou informació bibliogràfica i ressenyes d’articles, llibres, actes de congressos,  etc. realitzades per matemàtics. S’accedeix al text complet en el cas que la UPC tingui subscrita la font d’informació. El contingut de la base de dades es basa en la següent publicació: Mathematical Reviews (MR).

Actualment la base de dades conté més de 2 milions de registres.

Com s'hi pot accedir?

 • Des d'ordinadors i altres dispositius amb connexió a Internet, des de dins i des de fora la UPC, mitjançant el servei eBIB.
 • La consulta, restringida a membres de la UPC, requereix autenticació.

Quines opcions de cerca ofereix?

S’accedeix directament a la pàgina principal, que mostra 5 pestanyes amb diferents opcions de cerca.

Opcions de cerca a Mathscinet

Publicacions: permet cercar documents combinant o no amb operadors booleans (AND, OR o NOT) els camps següents:

 • Autor (Author)
 • Autor/Redactor (Author/Related): editors, traductors, etc.
 • Títol (Title): títol original de l’article
 • Text de la ressenya (Review text)
 • Revista (Journal): títol de la revista
 • Codi de la institució (Institution code)
 • Sèrie (Series): nom de la col·lecció
 • MSC primària/secundària: Classificació
 • MSC primària: Classificació
 • Número del registre (MR number)
 • Recensor (Reviewer)
 • Qualsevol camp (Anywhere)
 • Referències (References): cites bibliogràfiques

També permet limitar per any de publicació i tipus de document.

 • Autors: permet cercar els autors de la base de dades unificant les diferents variacions del nom entrats. De cada autor recupera la informació següent:
 • View publications: visualitza totes les publicacions de l’autor a MathSciNet.
 • Refine search: combina la cerca amb altres camps.
 • Co-Authors: llistat de co-autors de l’autor buscat.
 • Collaboration distance: troba la publicació-trajectòria més curta entre dos autors.
 • Make link: permet crear un link directe de la producció bibliogràfica de l’autor.
 • Revistes: permet cercar les revistes de la base de dades donant la seva descripció bibliogràfica, webs d’editors i un enllaç als articles de la revista dins la base de dades.
 • Citacions: Autors: permet recuperar els 10 articles de la base de dades més citats d’un autor.
 • Citacions: Revistes: permet saber el número de citacions per any d’una revista de la base de dades i el seu cocient de citacions respecte a la resta de revistes de la base de dades.

Cerca per publicacions

 • Adjacència: per defecte, tots els termes introduïts dins cada camp són adjacents.
 • Truncament: es realitza amb el signe asterisc “*” en tots els camps excepte en MR number i la MSC.
 • Singular/Plural: per defecte, els termes es cerquen en singular i plural. Per buscar només singular o només plural afegir al final del terme el signe d’admiració “!”.
 • TEX: per buscar pels caràcters especials del codi TEX “\”, “&”, “$” i “^” substituint-los per espais en blanc.

Cerca per autors

 • Els noms han de ser introduïts d’aquesta forma: cognom, nom i “middle name(s)” o inicial(s).
 • L’asterisc està permès com a truncament.
 • Es permet buscar pels codis TEX.

Cerca per revistes

 • Permet buscar per títols abreujats de revistes.
 • L’ISSN es pot entrar amb guió, espai o sense espai.
 • Es permet l’asterisc com a truncament,

Cerca per MSC

 • Els codis de la classificació poden ser entrats: 2 codis o 2 codis + una lletra o dos codis +una lletra + dos codis.
 • Es permet l’asterisc com a truncament.

Altres opcions de cerca

La base de dades permet aquestes altres eines de cerca:

 • Recerca per la classificació MSC (Search MSC): permet la cerca a través de la Mathematics Subject Classification (MSC)
 • Distància entre col•laboradors (Collaboration Distance): troba la  publicació-trajectòria més curta entre dos autors.
 • Revistes actuals (Current journals): recupera les revistes que s’han indexat fins a les últimes sis setmanes.
 • Publicacions actuals: recupera aquells articles, llibres o ponències indexats fins els sis últims mesos. Es pot limitar per la classificació MSC i/o si els articles contenen o no ressenyes.

Operadors

MathSciNet permet utilitzar dos tipus d’operadors per combinar termes:

 • Operadors booleans: AND, OR i NOT situats en la pestanya d’opció de cerca Publicacions entre cada camp.
 • Operadors de proximitat: per buscar expressions relacionades, variants de paraules o expressions amb preposicions com but, of o a. Els operadors utilitzats són ADJ1, ADJ2, ADJ3, etc. El número indica el número de paraules que hi ha entre dos termes

Com utilitzar les eines per crear links directes?

 • MathSciNet GetItem: permet establir links directes a registres individuals del MathSciNet per la informació bibliogràfica. Des del registre bibliogràfic escollir l’opció Make link i copiar la URL proporcionada en la barra de navegació.

 • MathSciNet GetAuth: permet establir links directes a tots els articles d’un autor dins del MathSciNet. Des de la pantalla de cerca d’un autor escollir l’opció Make link i copiar la URL proporcionada en la barra de navegació.

Com visualitzar i treballar els resultats?

 • Els resultats d’una cerca es poden seleccionar amb l’opció Clipboard situada sota cada registre.

 • Per recuperar tots els registres seleccionats cliqueu Clipboard de la part superior de la pantalla on es podran visualitzar en els formats següents: ASCII, BibTeX, AMSRefs i EndNote, gravar o esborrar.

Més informació

Consulteu els diferents tutorials elaborats per els editors de la base de dades.

Darrera actualització: 27/7/2016