EBSCOhost eBook Collection

Logo EBSCOhost eBook Collection

 

EBSCOhost eBook Collection Nova finestra és la interfície que dóna accés a més 4.000 llibres electrònics a text complet especialitzats en Humanitats i Ciències Socials.

 

Com s'hi pot accedir?

 • Des d'ordinadors i altres dispositius amb connexió a Internet, des de dins i des de fora la UPC, mitjançant el servei eBIB.
 • La consulta, restringida a membres de la UPC, requereix autenticació.
 • Es permet la consulta d’un usuari simultani per llibre.

Com buscar la informació?

Les opcions "Languages" i "Preferences" de la barra d'eines superior de qualsevol pantalla permeten respectivament la tria d'un llenguatge concret de cerca així com altres preferències relacionades amb la visualització dels resultats obtinguts (tipus d'ordenació, format d'exportació, nombre de resultats per pàgina, ...).

La pantalla principal ofereix les opcions següents de cerca:

Cerca bàsica i avançada ("Basic/Advanced search")

La cerca bàsica permet recuperar els llibres per paraula clau (qualsevol terme del títol, autor, matèria, editor,  ISBN ...).

        Cerca bàsica a EBSCOhost eBooks Collection

A més de les opcions de la cerca bàsica, la cerca avançada permet indicar el camp concret del qual es vol recuperar el/s terme/s buscats, així com la combinació dels mateixos amb els operadors AND, OR i NOT.

        Cerca avançada a EBSCOhost eBook Colletion

La part inferior de la pantalla de les dues cerques (bàsica i avançada) permet l'ús d'operadors booleans, indicació de frases o paràgrafs exactes ("Smart Text Searching"), aplicació de termes relacionats, recuperació dins del cos del text, així com limitar els resultats per text complet, data, ISBN, disponibilitat de descàrrega, autor i/o títol.

Addicionalment, la cerca avançada també permet limitar els resultats per editor i/o llengua.

        Filtres a EBSCOhost eBook Collection

Tant la cerca bàsica com l’avançada permeten l’ús de diversos operadors:

 • Operadors booleans: AND (resultats que contenen tots els termes introduïts), OR (resultats que contenen qualsevol dels termes introduïts) i NOT (resultats que contenen el primer terme però no el segon). Si no s’inclou cap operador booleà, el sistema assigna per defecte l’operador AND entre els termes

 • Parèntesis () per agrupar els diversos termes de cerca. P. ex.: ((mouse OR rat) AND trap) OR mousetrap. 

 • Interrogant ? per indicar l'omissió d'un sol caràcter (ne?t, per recuperar next, nest o neat)

 • Asterisc * per recuperar qualsevol terme amb l’arrel indicada (cook*, per recuperar cook, cooks, cooking, cookery...). També s'utilitza per indicar l'omissió d'una o diverses paraules (a midsummer * dream, per recuperar "a midsummer night's dream)

 • Cometes “” per tal d’indicar la recuperació d’una frase exacta (“civil rights”)

Navegació temàtica ("Browse by category")

Al marge esquerre de la pantalla principal, l'opció "Browse by category" ofereix un arbre per navegar temàticament pel contingut de tota la base de dades:

        Navegació temàtica a EBSCOhost eBook Collection

Darrers e-books ("Latest added") i e-books destacats ("Featured eBooks")

 • L'opció "Latest added" de la pàgina principal permet accedir directament als darrers e-books incorporats a la base de dades.

 • L'opció "Featured eBooks" ofereix un accés directe a un conjunt de llibres destacats de cadascun dels àmbits temàtics.

 • Ambdues opcions ofereixen la prestació "View all", que proporciona a l'usuari un llistat de tots els e-books que pertanyen al grup temàtic on es troba.

Historial de cerques ("Search history")

 • L'opció "Search history", accesible en qualsevol moment des de la casella de navegació superior, permet recuperar i editar qualsevol de les cerques fetes a cada sessió.

 • Cadascuna d'aquestes cerques es poden emmagatzemar, permanentment o durant 24 hores, i/o guardar en forma d'alertes previ registre a l'EBSCOhost folder (Vegeu l'apartat "Com accedir a un espai personal").

        Historial de cerques a EBSCOhost eBook Collection

Com visualitzar els resultats?

Un cop feta la cerca, el sistema ofereix un llistat dels resultats obtinguts, amb una descripció mínima de cada títol acompanyada d'un enllaç al corresponent sumari i text complet.

A més, els e-books d'interès poden ser enviats a l'espai personal (Vegeu l'apartat "Com accedir a un espai personal") mitjançant la icona "Add to Folder" que apareix a cada registre.

        Afegir a l'historial de cerques a EBSCOhost eBook Collection

La part superior del llistat ofereix diverses opcions de personalització:

 • Reordenament dels resultats ("Relevance sort")
 • Configuració de la visualització de la pàgina de resultats ("Page options")
 • Guardar els resultats a l'espai personal ("Alert/Save/Share")
 • Creació d'alertes ("Alert/Save/Share")
 • Obtenció d'un enllaç permanent dels resultats ("Alert/Save/Share")
 • Tramesa dels resultats a una xarxa social: Facebook, Twitter, Delicious, ... ("Alert/Save/Share")

Activant cadascun dels títols del llistat de resultats, el sistema ofereix una descripció més extensa del títol corresponent, així com una selecció de les seves pàgines més rellevants.

Finalment, el marge esquerre de la pantalla permet redefinir la cerca per diversos criteris (data de publicació, tema, ...).

Com treballar els resultats (impressió, còpia, ...)?

Un cop s'activa el text complet d'un títol, es pot accedir correlativa o directament a les corresponents pàgines, cadascuna de les quals ofereix una barra lateral dreta amb les prestacions següents:

 • Cerca d'una paraula concreta al text complet del llibre
 • Creació d'una nota personal que es guarda a l'espai personal (Vegeu l'apartat "Com accedir a un espai personal")
 • Consulta a l'Oxford American College Dictionary
 • Impressió o còpia (en format pdf) d'un nombre màxim de pàgines de cada títol (indicat pel sistema quan s'activa la icona de la impressora)
 • Tramesa per correu electrònic (en format pdf) d'un nombre màxim de pàgines de cada títol (indicat pel sistema quan s'activa la icona del sobre)
 • Tramesa de l'e-book a l'espai personal (Vegeu l'apartat "Com accedir a un espai personal")
 • Obtenció de la cita bibliogràfica de l'e-book consutat en diversos formats d'estil (AMA, APA, MLA, Vancouver/ICMJ, ...)
 • Exportació de la cita bibliogràfica de l'e-book consultat mitjançant diversos gestors de referències (Refworks, EndNote, ...) o en diversos formats bibliogràfics (MARC21, XML, ...)
 • Obtenció d'un enllaç permanent
 • Tramesa de l'enllaç a xarxes socials (Facebook, Twitter, Delicious, ...)

Com accedir a un espai personal?

Tal i com s'ha detallat prèviament, el sistema ofereix diverses prestacions amb què poder treballar els resultats obtinguts durant les cerques (creació d'un llistat de títols favorits, notes, estratègies de cerca, alertes, ...).

El sistema ofereix l'espai "EBSCOhost holder" per tal que els usuaris puguin gestionar de forma personal totes aquestes prestacions.

Per registrar-se a aquest espai, només cal activar l'enllaç "Sign in" Nova finestra que apareix a la part superior de qualsevol pàgina i, posteriorment, l'enllaç "Create a new account" Nova finestra.

Un cop registrats, es disposa del nom d'usuari i contrasenya necessaris per accedir a la carpeta "Folder" de la barra d'eines superior i poder portar a terme la gestió personal abans esmentada:

 • Recuperació i edició d'una llista de títols preferits prèviament creada
 • Recuperació i edició de notes personals sobre pàgines concretes
 • Recuperació i edició d'estratègies de cerca prèviament guardades
 • Recuperació i edició d'altertes prèviament guardades

        La meva carpeta a EBSCOhost eBook Collection

L'opció "Sign out" de la barra d'eines superior permet tancar el compte personal.

Com obtenir més informació?

Podeu trobar més informació a l'ajuda d'EBSCOhost Nova finestra.

Darrera actualització: 27/7/2016