MIGRACIó DE MENDELEY WEB A MENDELEY REFERENCE MANAGER

Migració de Mendeley Web a Mendeley Reference Manager

Migració de Mendeley Web a Mendeley Reference Manager

El gestor de referències "Mendeley Web Library" s'ha convertit en "Mendeley Reference Manager" a partir del 7 de setembre. La migració s'ha fet de forma automàtica i permet accedir a noves funcionalitats.