Habilitats informacionals

Per què és important adquirir les competències informacionals?

Les competències informacionals són el conjunt d’habilitats, aptituds i coneixements que capaciten als individus per reconèixer quan necessiten informació, on localitzar-la, com avaluar-ne la idoneïtat i donar-li l’ús adequat d’acord amb el problema que se’ls planteja.

El Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius de la UPC defineix la competència informacional com l’adquisició de les habilitats que permeten:

  • Buscar la informació pertinent que es necessita.

  • Organitzar la informació de manera eficient.

  • Comunicar la informació adequadament de forma oral i escrita.

L’adquisició de competències informacionals és una tasca que s'ha desenvolupat en els plans d’estudis adaptats a l’EEES i en la qual el personal bibliotecari pot col·laborar amb el personal docent i investigador de forma activa.

Habitualment es detecta que una gran part dels alumnes:

  • És incapaç de reconèixer o interpretar la referència d’un article de revista i altres tipus de documents.

  • No sap interrogar bases de dades generals (el catàleg de les biblioteques, etc.) o bases de dades especialitzades (Compendex, IEEE, etc.). Normalment, a més, en desconeixen la seva existència. Tenen dificultats per identificar una necessitat d’informació (què necessito? on ho puc trobar?).

  • Adopta estratègies de cerca massa bàsiques que comporten resultats no pertinents.

  • Fa un ús preponderant dels motors de cerca generalistes a Internet en detriment de les eines de cerca que permeten recuperar les fonts.

  • No és capaç de reconèixer els criteris que permeten avaluar la qualitat d’un lloc web i no saben localitzar els webs de referència en una especialitat.

  • Desconeix els aspectes ètics i legals de l’ús de la informació, especialment els principis bàsics de la propietat intel·lectual i incorren sovint en el plagi.

Darrera actualització: 21/9/2016