Avaluació de l'activitat científica

L'activitat científica

Activitat científica és sinònim de Recerca, Desenvolupament i Innovació (R+D+I).

La innovació tecnològica té per finalitat cobrir una necessitat de mercat, ja sigui millorant serveis o productes o bé implementant els resultats d'un procés de recerca.

Les activitats de recerca i de desenvolupament

Les activitats pròpies del procés de recerca són totes aquelles relacionades amb el procés de generació de nou coneixement i/o noves tecnologies.

El procés de recerca s'articula dins d'un projecte que defineix uns objectius que s'han de desenvolupar en un temps fixat, ha de ser original i es porta a terme de forma planificada.

La innovació tecnològica

La innovació tecnològica comprèn tant la implementació de nous productes o processos com les modificacions significatives que es realitzin sobre ells. És un procés imprescindible per augmentar la competitivitat de les empreses i, per tant, necessari per a l’avenç de l’economia de un país.

Els projectes de R+D

Les activitats de recerca i desenvolupament es porten a terme dins del marc d’un projecte que es pot presentar a una convocatòria de l’administració pública per tal que la recerca sigui finançada.

La generació i desenvolupament d’un projecte consta de diferents etapes:

  • Fase de concepció i avaluació de la seva viabilitat
  • Fase de planificació
  • Fase d'execució
  • Fase de finalització

Els resultats del projecte han d’estar documentats i s'ha de realitzar un informe. També es redacta el text d’una patent que dóna la propietat intel·lectual i industrial. Depenent de l’estat de desenvolupament dels projectes, normalment els resultats es presenten de forma preliminar com a comunicació en un congrés i després en forma de publicació científica en una revista especialitzada.

Indicadors per avaluar i mesurar l'impacte de la producció científica

Diferents indicadors poden avalar la qualitat d'una revista o d'un article i presenten un seguit d'avantatges: són fàcilment verificables i es poden aplicar a quantitats molt grans de documents. Alguns organismes oficials sol·liciten determinades dades als investigadors per tal d'acreditar la seva producció científica.

Els indicadors bibliomètrics  són els més usats en l'àmbit científic. Els més utilitzats són el factor d'impacte , l'índex d'immediatesa , el quartil d'una revista , l'índex h , i la vida mitjana de les citacions , entre d’altres.

Vegeu com conèixer el factor d'impacte d'una revista .

Bases de dades que mesuren la producció científica

Alguns recursos inclouen el nombre de citacions que rep un determinat document: Web of Science , Journal Citation Report (JCR) , Citebase Search , CiteSeer , Scimago Journal & Country Rank , Scopus , Google Scholar , etc.

La mesura de la producció científica a la UPC

A l’Estat espanyol, en el marc del Ministerio de Ciencia e Innovación, existeix un organisme anomenat Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI) . La seva funció és dur a terme l’avaluació de l’activitat investigadora dels professors universitaris i de les escales científiques del CSIC.
La UPC té un model propi de valoració de la producció científica, basat en un sistema d’indicadors: els punts d’activitat de recerca (punts PAR ), que tracten de recollir totes les activitats relacionades amb la recerca a la UPC.

Els punts PAR tenen una incidència notable en l’assignació de recursos a les unitats estructurals (escoles, departaments...), ja que s’utilitzen, juntament amb altres indicadors, per prioritzar les sol·licituds en convocatòries públiques competitives i per a l’elaboració del seu pressupost.
DRAC és l’aplicació informàtica que utilitza la UPC per, entre d’altres utilitats, gestionar el currículum del personal docent i investigador (PDI) i calcular els punts per activitats de recerca (PAR), contribuint a la difusió de l'activitat acadèmica de la UPC.

A partir de les dades de recerca introduïdes a DRAC, s’elabora FUTUR, el portal  de la producció científica de la UPC , una interfície web gestionada per l’Oficina Tècnica RDI i el Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius que mostra les activitats de recerca i acadèmica del PDI de la UPC.

Les publicacions notables a la UPC

La publicació dels resultats de la recerca es fa, majoritàriament, en articles de revista. Aquesta producció és avaluada segons els criteris del Journal Citations Report (JCR).

La UPC també té en compte per a l’avaluació les publicacions notables, que són aquelles revistes o actes de congressos que la UPC considera de qualitat complementària a les revistes recollides al JCR.

Altres recursos

DRAC: normativa sobre l'avaluació de la recerca (punts PAR I PATT)

El sistema de revisión por expertos (peer review): muchos problemas y pocas soluciones

JCR (Journal Citation Reports)

Darrera actualització: 4/5/2016