Accedeix al text complet fàcilment amb Kopernio

Kopernio és una extensió del navegador que troba legalment i de manera automàtica la millor versió PDF d'un article. Cerca les versions en obert de l'editor i dels repositoris institucionals i, quan és possible, dona accés als articles de revistes subscrites per la biblioteca. Només cal instal·lar l'extensió en el navegador i registrar-se seleccionant la Universitat. 
Kopernio funciona a partir de diversos recursos com Web of Science, Google Scholar o PubMed. 
Altres productes similars són l'Open Access Button  i l'Unpaywall.
 

Darrera actualització: 14/11/2018