Planificació estratègica

Enginy20: 6è pla estratègic de l'SBPA 

Missió:

 • Som un servei que gestiona les biblioteques i els serveis bibliotecaris de la Universitat que incideix en la millora de la docència que els estudiants i professors realitzen en les aules i en la xarxa.
 • Som un servei que gestiona la informació i les publicacions acadèmiques que dóna suport als investigadors en els diferents processos documentals. Difonem i publiquem els resultats dels investigadors de la Universitat en un món obert.
 • Som un servei que dóna suport a la gestió documental de la Universitat i als reptes en un entorn digital.

Visió:

 • Aconseguir ser un servei imprescindible per a l’estudi i la recerca dels nostres usuaris.
 • Aconseguir que la biblioteca sigui realment la casa oberta dels estudiants.
 • Aconseguir que els investigadors tinguin la millor i la més actualitzada informació científica pels seus treballs i projectes de recerca.
 • Aconseguir ser editors i difusors dels resultats acadèmics de la UPC.
 • Aconseguir que la documentació de l’administració i del govern de la Universitat estigui plenament organitzada i accessible en format digital.

Valors:

 • Autoexigència: ens esforcem i ens impliquem per assolir els reptes que se’ns plantegen.
 • Polivalència: som professionals amb capacitat de portar a terme diferents activitats dins les nostres funcions.
 • Qualitat: orientem els nostres serveis envers les demandes i necessitats de la comunitat università- ria a la qual donem servei.
 • Innovació: millorem els serveis de manera constant, fent un ús intensiu de les TIC i creant valor.
 • Accés obert: facilitem el lliure accés al coneixement obert a Internet.
 • Responsabilitat: gestionem i administrem els recursos que la Universitat ens facilita de forma rigorosa i planificada.
 • Professionalitat: som experts en la gestió de la documentació, la informació i les publicacions academiques i científiques de les àrees temàtiques de la UPC.
 • Col·laboració: treballem en projectes en què participen professionals d’altres serveis o unitats de dins i fora de la UPC.
 • Transparència: establim una relació de confiança envers la Universitat i la societat informant-los de les nostres actuacions i retent-ne comptes

Objectius i projectes clau de l'SBPA 2018

Objectius i projectes clau de l'SBPA 2017

Objectius i projectes clau de l'SBPA 2016

Altres plans estratègics

Avaluació

Les biblioteques de la UPC han participat en els darrers anys en els diversos processos d'acreditació i avaluació de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) Nova finestra i l'Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) Nova finestra.

Enquestes als usuaris de les biblioteques

Periòdicament les biblioteques duen a terme enquestes per mesurar el grau de satisfacció dels usuaris Nova finestra respecte les seves prestacions.

Darrera actualització: 8/3/2018