Intranet BUPC

L'avaluació de l'activitat científica

Enviar per correu electrònic Versió per a imprimir

 

 

 


L'activitat científica

L'activitat científica és sinònim de Recerca, Desenvolupament i Innovació (R+D+I).

La innovació tecnològica té per finalitat cobrir una necessitat de mercat, ja sigui millorant serveis o productes o bé implementant els resultats d'un procés de recerca.

Les activitats de recerca i de desenvolupament

Les activitats pròpies del procés de recerca són totes aquelles relacionades amb el procés de generació de nou coneixement i/o noves tecnologies.

El procés de recerca s'articula dins d'un projecte que contempla uns objectius que s'han de desenvolupar en un temps fixat, precisa ser original i es porta a terme de forma planificada.

La innovació tecnològica

La innovació tecnològica comprèn tant la implementació de nous productes o processos com les modificacions significatives que es realitzin sobre ells. És un procés imprescindible per augmentar la competitivitat de les empreses i, per tant, necessària per a l’avenç de l’economia de un país.

Els projectes de R+D

Les activitats de recerca i desenvolupament es porten a terme dins del marc d’un projecte que es pot presentar a una convocatòria de l’administració pública per tal de que la recerca sigui finançada.

La generació i desenvolupament d’un projecte consta de vàries etapes:

  • Fase de concepció i avaluació de la seva viabilitat
  • Fase de planificació
  • Fase d'execució 
  • Fase de finalització

Els resultats del projecte han d’estar documentats i s'ha de fer un informe. També es redacta el text d’una patent que dóna la propietat intel·lectual i industrial. Depenent de l’estat de desenvolupament dels projectes, normalment els resultats es presenten en forma preliminar com a comunicació en un congrés i després en forma de publicació científica en una revista especialitzada.


Indicadors per avaluar i mesurar l'impacte de la producció científica

 

Diferents indicadors poden avalar la qualitat d'una revista o d'un article i presenten un seguit d'avantatges: són fàcilment verificables i es poden aplicar a quantitats molt grans de documents. Alguns organismes oficials sol·liciten determinades dades als investigadors per tal d'acreditar la seva producció científica.

Els indicadors bibliomètrics són els més usats en l'àmbit científic. Els més coneguts són el factor d'impacte, índex d'immediatesa, el quartil d'una revista, l'índex-H, la vida mitjana de citacions, etc.

 

                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                      


Bases de dades que mesuren la producció científica

Alguns recursos inclouen el nombre de citacions que rep un determinat article.

Web of science, Journal citation reports (JCR), Citebase Search, CiteSeer, IN-RECS, Scimago Journal, etc


La mesura de la producció científica a la UPC 

A l’estat espanyol, en el marc del Ministerio de Ciencia e Innovación, existeix un organisme anomenat Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora CNEAI. La seva funció és dur a terme l’avaluació de l’activitat investigadora dels professors universitaris i de les escales científiques del CSIC.

La UPC té un model propi de valoració de la producció científica, basat en un sistema d’indicadors: els punts d’activitat de recerca (punts PAR), que tracten de recollir totes les activitats relacionades amb la recerca a la UPC. Els punts PAR tenen una incidència notable en l’assignació de recursos a les unitats estructurals, ja que s’utilitzen, juntament amb altres indicadors, per prioritzar les sol·licituds en convocatòries públiques competitives i per a l’elaboració del pressupost de les unitats estructurals.

DRAC és l’aplicació informàtica que utilitza la UPC per entre d’altres utilitats, gestionar el currículum del personal docent i investigador (PDI) i calcular els punts per activitats de recerca (PAR), contribuint a la difusió de l'activitat acadèmica de la UPC.

A partir de les dades de recerca introduïdes a DRAC, s’elabora el Localitzador de la producció científica, una interfície web gestionada per l’Oficina Tècnica RDI i el Servei de Biblioteques i Documentació que mostra les referències bibliogràfiques de les activitats de recerca i acadèmica del PDI de la UPC.

Les publicacions notables a la UPC

Una de les activitats d’investigació del PDI i part important de la producció científica de la universitat és la participació en publicacions científiques.
Les publicacions notables són aquelles revistes o actes de congressos que la UPC considera de qualitat complementària a les revistes recollides al JCR.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Altres recursos

  

DRAC: normativa sobre l'avaluació de la recerca (punts PAR I PATT).

El sistema de punts de l'activitat acadèmica del PDI.

El sistema de revisión por expertos (peer review): muchos problemas y pocas soluciones.

Estudi comparatiu de la publicació científica de la UPC i l'ETSETB vs. altres universitats d'àmbit europeu (1997-2007)

Estudi comparatiu de la publicació científica de la UPC i l'Escola de Camins vs. altres universitats d'àmbit  internacional (1998-2008)

JCR (Journal Citation Reports)

Bibliometria i Cienciometria