Intranet BUPC

Recomanacions per a la presentació de tesis doctorals

Enviar per correu electrònicVersió per a imprimir

 

Recomanacions elaborades pel Servei de Biblioteques de la UPC i l'Oficina de Doctorat per a la presentació de tesis doctorals en format paper (seguint la normativa UNE 50136:1997) i en format electrònic.

 


Com, quan i on dipositar la tesi doctoral

En el moment de tramitar la matrícula per a la seva lectura, a banda d'altra documentació específica que sol·licita l'Oficina de Doctorat, cal lliurar al centre gestor corresponent:

 • 1 còpia de la tesi en paper (per a l'Oficina de Doctorat)
 • 1 còpia de la tesi en format electrònic idèntica a la del format paper, sense dividir en capítols. 

La còpia en paper formarà part de l'Arxiu General de la UPC i la còpia electrònica formarà part de la col·lecció de la Biblioteca Rector Gabriel Ferraté (dipositària de totes les tesis llegides a la UPC).

El dipòsit de la tesi s'haurà de realitzar en el centre gestor de cada programa de doctorat. Per saber on és cada centre podeu consultar a l'enllaç de la web de l'Escola de Doctorat

                                                         


Presentació de la tesi en format paper

 


Estructura i parts que ha de contenir


Les tesis doctorals tenen 4 apartats amb els següents elements

1. Preliminars
Coberta (opcional)
 • La coberta  ha de contenir: títol; subtítol (si n'hi ha); nom i cognoms de l'autor/a.
 • En el l llom ha d'aparèixer el títol i l'autor/a i la designació de volum.
 • En  cas que la tesi contingui més d'un volum s'ha d'afegir la designació del volum.
  • Exemple: Vol.3 de 5 Vol.
Portada
 • És el primer full on apareixen les dades principals de l'obra:
  • Títol de la tesi i subtítol de la tesi. Es recomana utilitzar el mínim nombre de paraules, evitant incloure abreviatures, acrònims, codis, símbols i fórmules que no siguin d'ús comú
  • Nom de l'autor/a: per afavorir la recuperació de l'autoria de la tesi es recomana utilitzar el  Nom Bibliogràfic Únic
  • Nom i lloc de la institució on es presenta
  • Nom del Director/a
  • Programa de Doctorat
  • Departament, Escola i/o Facultat
  • Lloc i data (mes i any)
  • Títol al qual s'aspira: Tesi presentada per obtenir el títol de Doctor/Doctora per la Universitat Politècnica de Catalunya
  • Nombre total de volums de l'obra i número del volum considerat. Exemple (Vol.3 de 5 Vol.)
Pàgina d'errates
 • Les errates, si existeixen, s'han d'indicar i corregir en una de les cares d'un full després de la portada, sota l'epígraf "erratum" o "errada".
Resum/Abstract
 • Permet accedir al lector identificant el contingut bàsic de la tesi de forma ràpida i precisa.
 • Sempre s'ha de fer en la llengua de la tesi i en anglès (en aquest cas utilitzar el terme abstract), no superant les 150 paraules.
 • Abans o després del resum s'ha d'incloure les paraules claus o descriptors (un màxim de 10).
Prefaci  o pròleg
 • Text introductori (abans del cos central) que ha d'incloure les raons per les quals s'han portat a terme la realització de l'estudi, el tema, la finalitat i l'objectiu, així com també els agraïments.
Sumari
 • Conté els títols de les principals subdivisions de la tesi, els annexos i els números de pàgines on es troben.
 • Si la tesi conté més d'un volum, cadascun d'ells ha de portar el seu propi sumari i també el sumari de l'obra completa.
Llistat d'il·lustracions i taules
 • La referència dels gràfics, dibuixos i fotografies, mapes, làmines, taules, etc. s'ha d'indicar en llistes separades.
Llistat d'abreviatures i símbols
 • Si la tesi conté signes, símbols d'unitats, abreviatures o acrònims  s'han  de desglossar.
Glossari (si cal)
 • Els termes que requereixen explicació s'han de definir en el glossari. L'existència d'aquest  no justifica l'omissió d'una explicació en el text la primera vegada que apareix el terme.

 

2. Cos del treball o text principal
Introducció          
 • Ha de relacionar la tesi amb  investigacions prèvies del tema d'estudi (estat de l'art) i presentar els objectius, la metodologia i la hipòtesi del treball.
Capítols i  subcapítols
 • El text principal ha de començar a l'anvers d'un full (part de davant)
 • Cal dividir el text en parts, capítols i/o apartats numerats
 • Cada apartat ha de començar en una nova pàgina
Bibliografia
 • És un llista de llibres i altres publicacions que s'han de consultar per a la realització d'un treball, és a dir, les referències bibliogràfiques. Per ampliar informació consultar l'apartat bibliografia
 • Per elaborar bibliografies de manera automàtica es pot utilitzar un gestor de referències com el Refworks.
Cites textuals i de referència
 • Una citació textual es copia de la mateixa manera que es troba en un altre document i sempre entre  “  ”.
 • Aquestes citacions han de tenir un número correlatiu anotat entre (  ).
 • Al peu de la pàgina s’ha d'anotar la citació bibliogràfica sencera d’on s’ha extret el comentari o en un full al final de document amb l’epígraf “Referències”

 

3. Annexos
 • Els annexos aporten informació més detallada, explicacions més completes dels mètodes i tècniques resumits al text, lectures aconsellades, mapes, plànols, esquemes, dades i qualsevol altra informació complementària per a la comprensió del treball.
 • La paginació ha de ser correlativa i ha de seguir a la del text principal
 • Cada annex s'ha d'identificar amb una lletra majúscula, començant per la lletra A i precedit pel terme Annex.
 • Cada annex ha de començar en una nova pàgina

 

4. Parts finals: Índex/s
 • Consisteix en un llistat de les paraules significatives amb indicació de la pàgina on es troba. 
 •  Si existeix més d'un volum el número de la pàgina ha d'anar precedit pel número del volum
 •   El tipus d'índex s'ha d'indicar clarament al títol, per exemple,  general, toponímic, etc.

  


Redacció del text

Per fer una bona redacció es recomana:

 • Evitar frases complexes: ser breu i concís
 • Fer parràgrafs de 4-8 línies o 30-80 paraules
 • Utilitzar bé els signes de puntuació
 • Fer ús d'un corrector lingüístic

El Servei de Llengües i Terminologia de la UPC convoca cada any ajuts a la correcció de tesis doctorals redactades en català: http: http://www.upc.edu/slt/itineraris/corr_trad/corr_tesis/index.htm


Disseny gràfic

S'aconsella utilitzar dos tipus fonamentals de lletra:

 • Títols amb certa entitat (capítols, apartats): utilitzar una família de lletra de pal sec, com ara l'Arial o l'Helvètica
 • Títols menors (subapartats): per aquests títols i el text en general  utilitzar una lletra romana, com la Times.

 Pel que fa a la mida us proposem una escala distribuïda segons el nivell d'informació:

Divisió
Lletra Cos Tractament
Títol de l'obra Arial 18 Negreta
Capítol Arial 14 Negreta
Apartat Arial 12 Negreta
Subapartat 1 Times 11 Negreta
Subapartat 2 Times 11 Cursiva
Text principal Times 11 Rodona
Dedicatòria, lema, índex Times 10 Rodona
Títol de taula o figura Arial   9 Negreta
Text de taula o figura Times   9 Rodona
Pàgina de crèdits Times   9 Rodona
Nota a peu de pàgina Times   8 RodonaMarges, paràgrafs i paginació

 • Interlineat: es recomana utilitzar 1'5 línies per facilitar una lectura àgil
 • Marges per a DIN A4: (superior 20 mm; inferior 25 mm; esquerre 25 mm; dret 20 mm)


Presentació externa en format paper

 • Cal utilitzar paper mida DIN A4 vertical (210x297 mm), el qual a més de ser l'estàndard més generalitzat, és el format predeterminat de la majoria de processadors de textos.
 • Pel que fa a l'enquadernació, es pot optar per: espiral o enquadernar-ho amb tapes dures.
 • En cas de tenir més d'un volum es recomana:
  • Identificar les dades essencials
  • Material d'acompanyament de diferent format: en cas d'adjuntar un material complementari (CD. DVD, Plànols,..) hauran d'estar identificats com annex i es poden ubicar -si és possible i preferentment- a la contraportada del volum corresponent.


Presentació de la tesi en format electrònic

L'autor/a en el moment de fer el dipòsit de la tesi doctoral a l'Oficina de Doctorat ha de lliurar una còpia en format digital (CD-ROM/DVD) idèntica a la versió impresa. Cal lliurar-la tenint en compte els següents criteris:

 

Format
 • Preferiblement PDF (S'accepten altres tipus de formats diferents com el Word, l'Open Office i l'HTML)
Identificació
 • A la part externa del CD-ROM/DVD cal posar el nom de l'autor/a, títol de la tesi, any o identificar-la amb  la següent caràtula.doc caràtula.odt
 • L'arxiu que conté la tesi ha de tenir la portada amb el nom de l'autor/a, títol, departament i/o identificar a la part superior de la pàgina el títol de la tesi i el nom de l'autor/a.
Seguretat
 • El fitxer lliurat i susceptible de ser allotjat al dipòsit TDX no ha de tenir cap protecció tecnològica.
Nombre i longitud
 • En cas que la tesi sigui superior a 10 Mb, es recomana fragmentar-la en diferents fitxers i respectar la homogeneïtat dels capítols.
Sumari
 • El CD-ROM/DVD ha de contenir un fitxer en Word amb el resum de la tesi en català o castellà i anglès no superior a 150 paraules

 


   Publicació de la tesi al TDX   

TDX és el dipòsit cooperatiu que recull el text complet de les tesis doctorals llegides a les universitats catalanes i d'altres comunitats autònomes. L'objectiu és difondre arreu del món i a través d'Internet els resultats de la recerca universitària oferint als autors/es una eina que incrementa l'accés i la visibilitat del seu treball.
 

Totes les tesis allotjades al TDX han de ser  les versions originals dipositades a l'Oficina de Doctorat  en el moment abans de la lectura, ja sigui la versió digitalitzada de la còpia en paper o la versió digital que s'entrega a l'Oficina de Doctorat des de 2004.

Segons la normativa acadèmica dels estudis de doctorat, aprovada el dia 20 de juliol de 2011 pel Consell de Govern de la UPC, totes les tesis llegides a partir de l'11 de febrer s'introduiran al dipòsit TDX.

Documentació necessària per a les tesis llegides a partir de l'11 de febrer 2012.

Documentació necessària per a les tesis llegides abans de l'11 de febrer 2012

 Tota aquesta informació la podeu fer arribar a Angelina Navarro (Oficina de Doctorat)

Digitalització de la tesi doctoral

Aquells autors/autores que heu llegit la tesi doctoral abans de 2005 i voleu incorporar-la al dipòsit TDX podeu adreçar-vos a la vostre biblioteca de contacte per sol·licitar la digitalització de la tesi i signar el contracte de difusió de la tesi

 

 

 

 

   

CercaEsdeveniments propers

 1. Club de Lectura Biblioteca ETSEIB
  • afegir al google calendar
  • Comença el dia: Dimecres, 7 de Maig
  • Hora d'inici: 14:00
  • Hora d'acabament: 15:00
  • A on: Departament d'Electrònica, Edifici ETSEIB, Planta 9
  • Descripció: Tertúlia sobre el llibre: Invasió subtil de Pere Calders