Intranet BUPC

Propietat industrial i intel·lectual dels treballs acadèmics presentats a la UPC (TFG, PFM, tesines, tesis doctorals, etc.)

Enviar per correu electrònicVersió per a imprimir

 

Tal i com es detalla a aquesta web, els drets relacionats amb la propietat industrial i intel·lectual dels treballs acadèmics elaborats per l'estudiantat de la UPC només poden ser exercits segons el que estableix la corresponent normativa i legislació vigent.

 1. Introducció

 

A continuació, es detallen diversos aspectes relacionats amb la titularitat de la propietat intel·lectual i industrial dels treballs acadèmics elaborats per l'estudiantat de la UPC, aspectes que cal tenir molt presents abans de portar a terme qualsevol acte de difusió o d'explotació dels mateixos.

 • La propietat industrial és un "conjunt de drets exclusius que protegeixen tant l'activitat innovadora manifestada a nous productes, nous procediments o nous dissenys, com l'activitat mercantil, mitjançant la identificació en exclusiva de productes i serveis oferts al mercat" [Guia multimèdia de patents i marques].

Les invencions industrials noves, que impliquen activitat inventiva i que són susceptibles d'aplicació industrial, poden ser protegides mitjançant una patent o certificat de protecció de model d'utilitat [arts. 1 i 4 Llei de patents].

Cal tenir en compte que un dels requisits de la patentabilitat d'una invenció és que aquesta no estigui compresa en l'estat de la tècnica. Per tant, s'ha de garantir una certa exclusivitat sobre el coneixement de la mateixa, exclusivitat que s'obté mitjançant mecanismes legals basats en la confidencialitat com, per exemple, el secret industrial.

S'entén per obra objecte de propietat intel·lectual "totes les creacions originals literàries, artístiques o científiques expressades per qualsevol mitjà o suport, tangible o intangible, conegut actualment o que s’inventi en el futur" [art. 10 LPI].

Entre aquestes obres s'inclouen els llibres, articles científics, treballs acadèmics (PFC, TFG, PFM, tesines, ...), així com els programes d'ordinador [art. 3 Normativa sobre els drets de propietat industrial i intel·lectual a la UPC - Acord 137/2008, en endavant Normativa PI-UPC].

 • Els "resultats" derivats de la recerca comprenen tant les "obres", les "invencions", així com el coneixement en general que s'obté en el marc d'un projecte R+D+I.

Tot i que els autors dels treballs acadèmics, com a titulars dels corresponents drets d'autor, puguin reproduir-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i/o crear-ne obres derivades [vegeu apartat 3], cal recordar que no es pot fer cap d'aquests actes d'explotació si existeix una possible invenció derivada del treball objecte de patent. Dit d'una altra manera, en aquests casos només es difondrà el treball sempre i quan s'hagi protegit abans la invenció derivada [vegeu apartat 2].

En relació amb això, cal tenir present que els drets sobre les invencions o sobre altres resultats derivats de la recerca desenvolupada en projectes de la UPC dirigits pel seu PDI són de la universitat i, per tant, dels corresponents participants actius [Criteris d'aplicació de la Normativa PI-UPC].

Per altra part, tampoc es poden fer els citats actes d'explotació si existeixen convenis o contractes subscrits amb tercers (per exemple, acords de confidencialitat amb entitats o contractes laborals), les condicions dels quals n'impedeixin l'explotació [vegeu apartat 4].


 2. Qui és la persona titular de la propietat industrial d'una invenció derivada d'un treball acadèmic?

 

2.1. Treballs acadèmics dirigits o coordinats per professorat de la UPC

 

Tal i com estableix la Normativa PI-UPC:

"De les invencions dels estudiants dirigides o coordinades pel professorat de la UPC, correspondrà a la UPC la titularitat sobre les invencions desenvolupades exclusivament pels estudiants si s’ha desenvolupat en el marc d’una activitat acadèmica que hagi estat dirigida i/o coordinada pel professorat de la UPC" [art. 2.2].

"La UPC respectarà en tot cas el dret dels inventors a ser reconeguts com a tals, de conformitat amb les previsions de la normativa vigent en matèria de propietat industrial" [art. 2.4].

"En cas que la UPC no estigui interessada en la titularitat d’una invenció es comunicarà aquest fet als inventors, per tal que puguin sol·licitar la cessió de la seva invenció i iniciar els tràmits per protegir els seus drets. La UPC, tot i renunciar a aquests drets, es reservarà un dret d’ús no exclusiu, intransferible i gratuït per a activitats de recerca. Així mateix, tindrà dret a participar econòmicament dels beneficis que aquests puguin obtenir en un futur per la seva explotació comercial. D’altra banda, en cas que la UPC decideixi renunciar a la sol·licitud o al manteniment de qualsevol títol o extensió internacional d’un dret de propietat industrial, en donarà trasllat als seus inventors, a fi de cedir-los la titularitat en aquest cas d’acord amb les condicions que les parts acordin" [art. 2.6].

"En el cas que els resultats dels treballs d’investigació s’hagin obtingut en el marc del desenvolupament de projectes de recerca derivats de convenis o contractes subscrits amb d’altres entitats públiques i/o privades, les parts implicades determinaran en cada cas la titularitat de la propietat industrial i intel·lectual sobre el resultat així com la distribució dels corresponents drets d’explotació que se’n derivin" [art. 4].

 • Alguns exemples de treballs acadèmics dirigits o coordinats per professorat de la UPC (dels quals poden derivar una invenció) són tots aquells treballs finals objecte de titulació com, per exemple, els Treballs Final de Grau, Projectes Final de Màster, Tesines o Proves de conjunt.
 • En relació al citat article 2.2, el tutor o director coordinador del treball acadèmic final és qui ha de comunicar a l'Oficina de Patents i Llicències de la UPC el possible interès de la universitat en la titularitat d'un determinat dret de propietat industrial derivat del treball (invenció).
 • Aquesta comunicació es fa abans de la defensa pública del treball, la qual cosa permet garantir la confidencialitat del seu contingut per part del propi autor o de qualsevol altra persona (per exemple, dels membres del tribunal avaluador).
 • És important tenir present que aquesta confidencialitat és imprescindible per demanar la patent de la futura invenció, "document que garanteix el gaudi de la propietat industrial d'un invent al beneficiari que el registra i que li concedeix uns drets d'ús exclusiu durant un període determinat" [Cercaterm].


2.2. Treballs acadèmics no dirigits ni coordinats per professorat de la UPC

 

Tal i com estableix l'art. 2.3 de la  Normativa PI-UPC:

"En el cas que, en el desenvolupament de la invenció per part de l'estudiant, la participació del professorat de la UPC s'hagi limitat al seu encàrrec i avaluació, correspondrà a l'estudiant la titularitat sobre la invenció, podent reservar-se la UPC un dret d'ús per a activitats acadèmiques, docents i de recerca" [art. 2.3]

 • Un exemple de treballs acadèmics no dirigits ni coordinats per professorat de la UPC podria ser un treball d'assignatura en què la tasca del professor es limita exclusivament al seu encàrrec i avaluació, sense participar-hi o contribuir-hi.
 • Tal i com estableix el citat article 2.3, la titularitat de la possible invenció derivada d'aquest treball correspondria a l'estudiant autor del mateix. Evidentment, això serà així sempre i quan l'obra no vulneri els drets de propietat industrial de tercers [Vegeu Apartat 4]:

 


 2.3. Tesis doctorals

 

Tal i com estableix els següents apartats de l'Acord núm. 105/2011 del Consell de Govern pel qual s'aprova la Proposta de normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la UPC [en endavant Normativa UPC d'estudis de doctorat]:

"[...] En casos particulars, determinats per la comissió acadèmica del programa de doctorat, com ara la participació d’empreses o la possibilitat de generació de patents relacionades amb el contingut de la tesi, l’Oficina de Doctorat habilita el procediment adient per garantir que no es publiquen aquests aspectes [...]" [Capítol III, apartat 8.1].

"El doctorand o doctoranda que ha de fer una sol·licitud per al dipòsit d’una tesi doctoral sobre la qual hi ha convenis de confidencialitat amb empreses o sobre el contingut de la qual és
possible que es generin patents, ha de presentar-la a la comissió acadèmica del programa de doctorat [...] [Capítol III, apartat 11]

Per tant, la titularitat de la propietat industrial de la tesi doctoral ve determinada per dos aspectes:

 Existència de convenis o contractes subscrits amb tercers [Vegeu apartat 4].

 Possible generació d'una patent determinada per la comissió acadèmica del programa de doctorat.


 3. Qui és la persona titular de la propietat intel·lectual (drets d'autor) d'un treball acadèmic?

 

La LPI atorga a l’autor d’una obra tots els drets d'autor sobre la mateixa, motiu pel qual només es pot explotar una obra aliena amb el seu consentiment o quan les excepcions recollides a la mateixa llei així ho permetin.

Tal i com es defineix a la introducció, la propietat intel·lectual regula els drets sobre les obres, no sobre les invencions o altres resultats de la recerca que poden ser objecte de protecció mitjançant patents, acords de confidencialitat o altres drets de propietat industrial [vegeu apartat 2].

Els drets d'autor s’agrupen principalment en: drets moralsdrets d’explotació.

 • Els drets morals de l’autor són un conjunt de drets irrenunciables i inalienables entre els quals es troben el dret a ser reconegut com a tal i el dret a impedir modificacions de la seva obra que suposin un perjudici als propis interessos legítims.
 • Per altra part, la reproducció, distribució, comunicació pública i transformació de les obres són formes d’explotació de les mateixes.

 Dret de reproducció: còpia de l'obra (fotocòpia, escaneig, ...)

 Dret de distribució: lliurament d'exemplars físics de l'obra (préstec, lloguer, repartiment de còpies,  ...)

 Dret de comunicació pública: difusió de les obres sense lliurament d'exemplars físics (publicació a llocs web o a intranets, projecció de pel·lícules o presentacions, radiodifusió d'obres musicals, ...)

 Dret de transformació: creació d'obres derivades (traduccions, adaptacions infantils, ...).

L'exercici exclusiu d'aquests drets d'explotació correspon a l'autor qui, a diferència dels drets morals, els pot cedir a tercers (amb o sense exclusivitat). No obstant això, cal tenir molt present que no es pot fer cap difusió de l'obra si això afecta la possible confidencialitat o propietat industrial de la mateixa [vegeu apartat 2].


 3.1. Treballs acadèmics dirigits o coordinats per professorat de la UPC

 

En el cas concret dels treballs acadèmics finals dirigits o coordinats per professorat de la UPC, el titular de la propietat intel·lectual és l'autor o coautors dels mateixos. Tal i com estableixen els Criteris d'aplicació de la Normativa PI-UPC:

"La finalitat dels treballs acadèmics finals objecte de titulació, tals com Tesines, Projectes Finals de Grau (TFG), Treballs Finals de Màster (TFM), entre d'altres, és l'avaluació per a l'obtenció d'un títol, de manera que el treball l'ha d'haver elaborat l'estudiant íntegrament, malgrat que tingui assignat un tutor o director. Per aquesta raó, correspondrà a l'estudiant la totalitat dels drets derivats d'aquesta creació.

Aquest dret només quedarà limitat per l'existència d'acords de confidencialitat amb empreses o la possibilitat de generació de patents que recaiguin sobre el contingut del treball. Els drets sobre els resultats derivats de la recerca desenvolupada en projectes de la UPC dirigits pel seu PDI són de la universitat i, per tant, dels corresponents participants actius" [apartat IV.2].

 • Per tant, els titulars de la propietat intel·lectual dels treballs acadèmics dirigits o coordinats per professorat de la UPC són els estudiants autors del mateixos que, com a tals, són qui els poden reproduïr, distribuir, comunicar públicament, transformar i/o cedir-ne els drets d'explotació a tercers.
 • No obstant això, qualsevol acte d'explotació només es pot portar a terme sempre i quan es compleixin aquests requisits:

 L'obra no vulnera els drets de propietat intel·lectual de tercers.

 No existeix cap conveni o contracte subscrit amb tercers les condicions del qual n'impedeixin l'explotació. Per exemple, aquest seria el cas d'un TFG objecte de confidencialitat perquè així ho exigeix l'empresa on es va fer, la qual cosa es detalla al corresponent conveni [Vegeu apartat 4].

 La UPC no està interessada en desenvolupar la invenció resultant d'un treball acadèmic dirigit o coordinat per professorat UPC, la qual cosa ha de comunicar el tutor o director del projecte a l'Oficina de Patents i Llicències de la UPC abans de la seva defensa pública [Vegeu apartat 2.1].


3.2. Treballs acadèmics no dirigits ni coordinats per professorat de la UPC

 

Per altra part, el el cas dels treballs acadèmics no dirigits ni coordinats per professorat de la UPC, la Normativa PI-UPC estableix el següent:

"En el cas d'obres intel·lectuals desenvolupades de forma exclusiva pels estudiants, i en el seu desenvolupament la participació del professorat de la UPC s'hagi limitat al seu encàrrec i avaluació, correspondrà a l'estudiant la totalitat dels drets derivats d'aquesta creació" [art. 3.4].

 • Per tant, els estudiants són els autors únics i titulars en exclusiva dels drets de propietat intel·lectual dels treballs que no hagin estat dirigits ni coordinats per professorat de la UPC.
 • No obstant això, qualsevol acte d'explotació només es pot portar a terme sempre i quan es compleixin aquests requisits:

 L'obra no vulnera els drets de propietat intel·lectual de tercers.

 L'obra no presenta obligacions de confidencialitat, ni  vulnera els drets de propietat industrial de tercers [Vegeu apartat 4]


3.3. Tesis doctorals

 

Tal i com estableix l'article 13.1 del Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado,  la tesi doctoral ha de ser un treball original de recerca elaborat pel candidat a doctor que el capaciti pel seu treball autònom en l'àmbit de la I+D+i (independentment de qui se li assigni un director de tesi).

En aquest sentit, s'interpreta que l'autoria en una tesi doctoral correspon íntegrament a l'estudiant que l'hagi desenvolupat.

En relació als drets d'explotació exclusius de l'autor doctorand, els articles 14.5 i 14.6 d'aquesta llei estableixen el següent:

"Un cop aprovada la tesi doctoral, la universitat s'ocuparà del seu arxiu en format electrònic obert en un dipòsit institucional [...]" [art. 14.5]

"En circumstàncies excepcionals determinades per la comissió acadèmica del programa, com poden ser, entre d'altres, la participació d'empreses en el programa o Escola, l'existència de convenis de confidencialitat o la possibilitat de generació de patents que recaiguin sobre el contingut de la tesi, les universitats habilitaran procediments per desenvolupar la seva defensa i arxiu que garanteixin la no publicitat d'aquests aspectes" [art. 14.6]

Per altra part, la Normativa UPC d'estudis de doctorat estableix el següent:

"Per tal de promoure la visibilitat de les tesis a Internet i incrementar l’índex d’impacte de la citació dels autors o autores, les tesis són publicades i allotjades en els respectius dipòsits institucionals d’accés obert de tesis doctorals de la UPC (UPCommons) i de les universitats catalanes (TDX). Per dipositar la tesi doctoral en versió digital, l’autor o autora ha de signar el corresponent contracte d’autorització de difusió de la tesi, que la unitat de gestió corresponent li lliura en el moment de dipositar-la.

Si la tesi conté aspectes confidencials o si l’autor o autora ha signat un contracte amb una publicació a la qual cedeix els seus drets, la publicació de la tesi a TDX es porta a terme quan ha acabat el procés de protecció de la tesi o de cessió dels drets d’autor a una editorial" [Capítol III, apartat 12].

 • Per tant, tot i que l'autor doctorand és titular exclusiu dels drets d'explotació de la seva tesi, la Universitat es reserva un dret no exclusiu de comunicar-la públicament als dipòsits institucionals UPCommons i TDX.
 • Atès que el titular exclusiu dels drets segueix sent l'autor de la tesi, només ell pot pot fer qualsevol altre acte d'explotació o de cessió de drets com, per exemple, traduir la tesi, publicar-la amb objectius venals o atorgar-hi una llicència Creative Commons [podeu trobar més informació sobre aquestes llicències a la nostra web "Llicències copyleft"]. 
 • Independentment del dret (no exclusiu) de comunicació pública que té la UPC sobre la tesi, aquesta no es difondrà en els següents casos:

 L'obra vulnera els drets de propietat intel·lectual de tercers.

 Es pot sol·licitar una patent que recau sobre el contingut de la tesi.

 Existeixen acords de confidencialitat vigents amb tercers (per exemple, empreses o editorials) [Vegeu apartat 4].


 4. Qui és la persona titular de la propietat industrial i intel·lectual dels treballs desenvolupats en projectes amb altres entitats?

 

Tal i com estableix la Normativa PI-UPC:

En el cas que els resultats dels treballs d’investigació s’hagin obtingut en el marc del desenvolupament de projectes de recerca derivats de convenis o contractes subscrits amb d’altres entitats públiques i/o privades, les parts implicades determinaran en cada cas la titularitat de la propietat industrial i intel·lectual sobre el resultat així com la distribució dels corresponents drets d’explotació que se’n derivin [art. 4]

 • Per tant, qualsevol acte d'explotació industrial o intel·lectual del treball com, per exemple, el dipòsit a Treballs acadèmics UPC (UPCommons), només es portarà a terme segons les condicions acceptades al conveni o contracte subscrit amb tercers.

 Models de conveni

 Formulari de tramesa de consultes del PDI/PAS


 5. Quins drets es cedeixen quan es diposita un treball a Treballs acadèmics UPC (UPCommons) o a TDX?

 • Tal i com hem dit a l'apartat 3, tot i que els actes d'explotació que es poden fer d'una obra (reproducció, distribució, comunicació pública i transformació) pertanyen originàriament a l'autor, aquest els pot cedir a tercers amb o sense exclusivitat sempre i quan no hagin aspectes de propietat industrial que ho impedeixin (vegeu apartat 2):

 Les cessions NO exclusives permeten al receptor (cessionari) utilitzar l’obra segons els termes de la cessió i en concurrència tant amb altres cessionaris com amb el propi cedent. El seu dret és intransmissible.

 Les cessions en exclusiva atribueixen al receptor (cessionari) el dret d’explotar l’obra amb exclusió d’una altra persona (inclòs el mateix cedent) i, excepte pacte en contrari, el dret d’atorgar autoritzacions NO exclusives a tercers.

 • Quan un estudiant autor d'un treball acadèmic difon el seu treball a Treballs acadèmics UPC (UPCommons) o a TDX, està cedint el seu dret de comunicació pública a la universitat de forma no exclusiva.
 • Això vol dir que la universitat només està autoritzada a publicar el treball als propis dipòsits, mentre que l'estudiant segueix sent el titular exclusiu dels drets que, com a tal, pot fer qualsevol altre acte d'explotació o de cessió de drets. Per exemple, l'autor del treball és l'única persona que pot traduir el treball, publicar-lo amb objectius venals o atorgar-hi una llicència Creative Commons [podeu trobar més informació sobre aquestes llicències a la nostra web "Llicències copyleft"].
 • És important tenir molt present que la publicació dels treballs acadèmics o de les tesis doctorals als dipòsits institucionals de la universitat suposa una gran visibilitat internacional, la qual cosa garanteix la futura comunicació entre els estudiants autors i els investigadors, empresaris o altres possibles usuaris interessats en les seus treballs.
 • Quan es fa una cessió de drets a tercers (de forma exclusiva o no exclusiva), el contracte de cessió de drets o les normes de publicació dels editors han de concretar quins drets concrets cedeix l’autor, i amb quina durada i àmbit territorial. Si el contracte de cessió o nomes de publicació no concreten aquestes dades, la cessió es limita a 5 anys, al país en què es fa la cessió, i a les modalitats d’explotació que siguin indispensables per al compliment del contracte.
 • En cas que l'autor no conegui quin tipus de cessió va fer, cal tenir en compte que aquesta informació es pot trobar a la mateixa web de l'editor, detallada a les pròpies normes de publicació o política de copyright.
 • En cas contrari, haurà de contactar amb l'entitat cessionària (editorial, universitat, ...) per obtenir aquesta informació.


 6. On es pot obtenir més informació?

 

6.1. Generalitats

 • Planifica't (tutorial elaborat pel SBPA que ofereix consells i suggeriments en l'elaboració del treball acadèmic, des de la tria del tema objecte de recerca fins a la seva presentació final).

6.2. Normativa i legislació aplicable

6.2.1. Normativa UPC

6.2.2. Legislació estatal

Comparteix aquest contingut amb:
La seva puntuació: Cap Mitjana: 3 (3 votes)

CercaEsdeveniments propers

 1. Club de Lectura Biblioteca ETSEIB
  • afegir al google calendar
  • Comença el dia: Dimecres, 7 de Maig
  • Hora d'inici: 14:00
  • Hora d'acabament: 15:00
  • A on: Departament d'Electrònica, Edifici ETSEIB, Planta 9
  • Descripció: Tertúlia sobre el llibre: Invasió subtil de Pere Calders