Intranet BUPC

Identificació i localització de les obres

Enviar per correu electrònicVersió per a imprimir

En el moment de crear una obra cal considerar un seguit de procediments que tenen per objectiu identificar una obra, assegurar la seva presència a les biblioteques nacionals, facilitar la seva distribució comercial o garantir la seva localització a la xarxa.

El Servei de Propietat Intel·lectual pot orientar-vos per tal de saber quins procediments per identificar la vostra obra i, en alguns casos, facilitar-vos la gestió dels tràmits necessaris:


ISBN (International Standard Book Number)

L'ISBN és un número d'identificació únic per a llibres destinats al circuit comercial. L'ISBN identifica el llibre comercial a partir d'un codi numèric que es basa en una combinació normalitzada de números.

L'ISBN (International Standard Book Number) l'assigna l'Agència Espanyola de l'ISBN als editors o als autors que s'editen ells mateixos les seves obres. L'objectiu de l'ISBN és assignar un codi normalitzat a obres destinades a la venda (això és, entre d'altres, que tenen assignat un preu.) per tal de facilitar les transaccions comercials entre clients, llibreries, editorials, etc.

Aquest sistema de numeració facilita la circulació i operacions comercials de les monografies al mercat editorial,  ja que permet identificar el títol i l’edició d’una obra publicada per una determinada editorial o autor/a-editor/a, així com emprar la Base de dades ISBN per localitzar-la.

Per tant, si una obra no té cap finalitat comercial no cal demanar-ne l'ISBN donat que aquest identificador només serveix per facilitar les transaccions comercials.

Tal i com s'explica a la mateixa web de l'Agència ISBN, cal no confondre l'ISBN amb un indicador de qualitat o excel·lència científica. Aquest codi numèric és només un tràmit administratiu que en cap cas garanteix la qualitat científica o tècnica del document al qual s'atorga. Per tant, no requereixen d'ISBN tots aquells documents (tesis doctorals, ponències, materials docents, informes de recerca, etc.) que no hagin estat editats amb l'objectiu de ser destinats a la venda.

En relació a les tesis doctorals, cal tenir en compte que ens els models d'avaluació dels programes d'acreditació de professorat d'ANECA el valor de les tesis ponderen igual sigui quin sigui el seu mitjà de publicació. Per tant, no és requisit que les edicions comptin amb ISBN (actualment, les comissions d'avaluació del professorat de l'AQU estan valorant l'aplicació de la mateixa mesura).

Atès que l'ISBN només s'assigna a les editorials o, a falta d'editor, als autors que realitzen les funcions d'editors, el nostre Servei de Propietat Intel·lectual no pot facilitar aquesta gestió.

No obstant això, els autors que necessitin obtenir un ISBN per a obres no venals per poder complir amb aquest requisit exigit per algunes agències d'avaluació acadèmiques (concursos de mèrits) poden demanar-lo segons el procediment establert per l'Agència ISBN:

En qualsevol cas, cal tenir en compte que cap dels documents no venals als quals s'ha atorgat un ISBN per concurs de mèrits són referenciats a la Base de dades ISBN.

A més, des del 12 de desembre de 2011 l'Agència ISBN cobra diverses tarifes per la tramitació de l'identificador. Aquestes es poden consultar a la següent adreça:

+ informació:


ISSN (International Standard Serian Number)

 

L'ISSN és un número d'identificació únic per a publicacions periòdiques (revistes, anuaris, butlletins, sèries de monografies, etc.). A diferència de l'ISBN (per a llibres) no és necessari que la publicació periódica sigui venal per a disposar d'ISSN. És més, és recomanable que totes les publicacions periòdiques (en versió paper o electrònica) en disposin.

La Biblioteca de Catalunya gestiona l'assignació del número ISSN per a publicacions en sèrie editades per empreses i entitats radicades a Catalunya des de gener de 2008, fruit del traspàs de funcions i serveis relatius a aquesta competència a la Generalitat de Catalunya (Reial Decret 1405/2007, de 29 d'octubre de 2007).

Tal i com es detalla a la seva web:

 • L'ISSN identifica en tot el món una publicació periòdica, de forma unívoca i sense ambigüitats.
 • És un element bàsic en tots els processos d'informació, comunicació, control i gestió que facin referència a aquests tipus de publicacions.
 • Constitueix un mètode de comunicació ràpid i eficaç entre editors, distribuïdors, llibreters, i agències de subscripció perquè assegura, entre altres gestions, la identificació precisa i immediata en el cas de comandes de subscripció.
 • És una base idònea per a la construcció dels codis de barres de les publicacions en sèrie, els quals faciliten la comercialització.
 • Comporta la construcció de la Base de dades Internacional de l'ISSN que, amb més d'un milió de registres i la fiabilitat de les dades, constitueix un recurs informatiu essencial pel que fa a les publicacions en sèrie.

Per a les revistes i altres publicacions periòdiques editades per membres de la comunitat científica de la UPC i dipositades electrònicament a UPCommons (dipòsit digital del Servei de Biblioteques de la UPC), el Servei de Propietat Intel·lectual de les biblioteques de la UPC us en facilita la tramitació mitjançant el seu formulari del Servei d'Informació Especialitzada.

Les persones interessades en sol·licitar l'ISSN per a revistes no dipositades a UPCommons, ho poden fer gratuïtament mitjançant el formulari de la Biblioteca de Catalunya, sempre i quan es tinguin en compte els requisits detallats a la seva web.

+ informació:


Dipòsit Legal (DL)

 

El Dipòsit Legal és  un mecanisme regulat per llei que obliga als editors el lliurament d'un seguit d'exemplars de la seva producció a la Biblioteca Nacional de Catalunya, la qual cosa garanteix la difusió i conservació del patrimoni bibliogràfic, sonor, visual, audiovisual i digital de Catalunya.

Tanmateix, l'autor que s'edita ell mateix les seves obres també té aquesta obligació.

El Dipòsit Legal és gestionat per l'Oficina del Dipòsit Legal de la Biblioteca de Catalunya.

El Dipòsit Legal és un instrument amb què es té coneixement de tots els escrits, estampes, imatges i composicions musicals produïts a un país en exemplars múltiples amb fins de difusió, fets per procediments mecànics, químics, electrònics o els que es puguin inventar en el futur. Consisteix en una obligació imposada als impressors i productors de dipositar un determinat nombre d'exemplars en favor de l'Administració. 

Per tant, en el cas de les obres amb una certa difusió, és recomanable el seu dipòsit legal ja que aquest garanteix la seva consulta i preservació a les biblioteques nacionals. 

Addicionalment, en cas d’haver de demostrar l’autoria de l’obra, el registre al Dipòsit Legal seria una evidència més a aportar.

Són objecte de Dipòsit Legal les publicacions de tot tipus i en qualsevol suport produïdes a Catalunya amb fins de difusió, ja siguin de venda o gratuïtes. 

Els documents electrònics que es distribueixen per Internet o per qualsevol altra xarxa, siguin llibres, publicacions periòdiques, amb contingut gràfic, musical, etc. han de dur també el número de Dipòsit Legal preceptiu.

Les unitats o membres de la UPC que siguin editors o autors-editors d'obres produïdes a Catalunya amb fins de difusió han de demanar el corresponent DL segons el que estableix el següent procediment:

+ informació: 


Identificadors Handle i DOI

 

Tant el Handle com el DOI són sistemes d'identificació d'objectes digitals que permeten assignar un PURL ("persistent uniform resource locator") als documents electrònics (llibres, articles de revista, comunicacions de congressos, materials docents, etc.).

 

L’Uniform Resource Identifier (URI) és una cadena alfanumèrica que identifica recursos d’informació a Internet. Els URL i  URN són tipus diferents d’URIs:

 • L’Uniform Resource Locator (URL) és un URI que identifica un recurs d’informació a Internet mitjançant la seva localització a un servidor o directori concret. Si el recurs es mou a un altre servidor o directori, l’URL esdevé trencat.
 • L’Uniform Resource Name (URN) és un URI que identifica un recurs d’informació a Internet de manera única, independentment de quina sigui la seva localització o URL. Així doncs, l’URN difereix de l’URL en el fet que identifica l’objecte, no el lloc en què aquest es troba. L’URN està enllaçat a l’objecte per un sistema que permet extraure la informació sobre on es troba, de forma que aquesta informació sobre la seva localització pot ser modificada fàcilment per la persona gestora dels seus drets. Els Handles i els DOIs són URNs.

Per tant, l'ús d'un URN, podeu assignar als vostres recursos electrònics una adreça permanent a Internet que els identifiqui amb independència del nom del servidor on el tingueu dipositat.

A tots els documents dipositats a UPCommons (dipòsit digital del Servei de Biblioteques de la UPC) se'ls assigna automàticament mitjançant el sistema Handle una adreça web (URL permament) que l'identifica i que en garanteix un accés permanent, evitant així als internautes la recuperació d'una URL que ha deixat de ser vàlida (el conegut "error 404" dels navegadors). 

El DOI és una variant del sistema Handle destinat a facilitar les transaccions comercials amb documents electrònics.

+ informació:


Què és el que necessito?

 

De manera general cal que us pregunteu si voleu registrar l'obra al Registre de la Propietat Intel·lectual de Catalunya, inscripció que requereix el pagament d'una taxa i que és recomanable en el cas que no tingueu cap altra evidència que demostri la vostra autoria.

No obstant això, també cal considerar l'existència d'altres mitjans gratuïts a la xarxa. Per exemple, aquest és el cas de Safe Creative, registre digital de propietat intel·lectual que permet registrar qualsevol obra, independentment de la seva tipologia i nacionalitat de l'autor. Safe Creative proporciona un certificat de registre firmat electrònicament i, a més, permet indicar els drets que corresponen a cadascuna de les obres, inclosos els donats per les possibles llicències d'ús atorgades pels autors i/o titulars corresponents.

Si la vostra obra no té finalitat comercial (per exemple, no es vendrà a les llibreries) no és necessari que demaneu l'ISBN donat que aquest identificador només serveix per facilitar les transaccions comercials. Igualment, si editeu un material docent o unes actes d'un congrés és innecessària la sol·licitud de l'ISBN sempre que no tingueu la intenció de vendre aquestes obres. A més, a efectes d'avaluació del currículum investigador o docent, un document no té més qualitat només pel fet de disposar d'ISBN i un manuscrit o unes actes de congrés difícilment es consideraran com a tipus de document "llibre" només pel fet de tenir ISBN.

Finalment, us recomanem fer el dipòsit legal de les obres que tinguin una certa difusió, la qual cosa fa possible la seva consulta i preservació a les biblioteques nacionals. Dipositant el vostre document a UPCommons (dipòsit digital del Servei de Biblioteques de la UPC) es realitzarà el dipòsit legal de l'obra quan correspongui. Igualment, per facilitar la consulta de la vostra obra als possibles usuaris, us aconsellem l'assignació a la mateixa d'una llicència tipus "copyleft". Per exemple, l'atorgament d'una llicència Creative Commons afavoreix, entre d'altres coses, l'ús acadèmic i docent de les obres llicenciades.

+ informació:

Com protegir la meva obra; com reivindicar-ne l'autoria?

Comparteix aquest contingut amb:
La seva puntuació: Cap Mitjana: 5 (1 vote)

CercaEsdeveniments propers

 1. Club de Lectura Biblioteca ETSEIB
  • afegir al google calendar
  • Comença el dia: Dimecres, 7 de Maig
  • Hora d'inici: 14:00
  • Hora d'acabament: 15:00
  • A on: Departament d'Electrònica, Edifici ETSEIB, Planta 9
  • Descripció: Tertúlia sobre el llibre: Invasió subtil de Pere Calders