Intranet BUPC

Recomanacions per a la redacció i presentació de TFG, PFM o altres treballs acadèmics

Enviar per correu electrònicVersió per a imprimir

En aquesta guia es presenten algunes recomanacions bàsiques relacionades amb la planificació, redacció i presentació de treballs final de grau (TFG), projectes final de màster (PFM), tesines, treballs d'assignatura o altres treballs acadèmics:

 

Planificació prèvia

 

L'elaboració de qualsevol tipus de treball acadèmic, com un treball final de grau o un projecte final de màster, requereix d'una acurada planificació de tots els aspectes detallats a continuació:

 • Elecció del tema
 • Recopilació de totes les indicacions específiques del professor, del departament o de la universitat davant dels quals es presenta el treball
 • Consulta de la normativa per a la realització del treball de l'escola o facultat corresponent
 • Formulació d'una hipòtesi de treball
 • Estudi preliminar de la informació existent sobre el tema objecte de recerca
 • Establiment d'un calendari aproximat que englobi les diverses fases de la investigació
 • Definició d'una estratègia de cerca concreta
 • Elaboració d'una bibliografia extensa sobre el tema, emprant recursos com catàlegs de biblioteques, el dipòsit institucional Treballs acadèmics UPC o diverses bases de dades especialitzades.
 • Avaluació, lectura i síntesi dels recursos obtinguts
 • Estructura i redacció dels continguts
 • Lliurament i/o presentació oral

El Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius de la UPC ofereix el recurs PLANIFICA’T. Aquesta eina permet planificar el tems a l’hora de fer un treball de recerca, i ofereix consells i suggeriments en l'elaboració d'un treball acadèmic des de la selecció inicial del tema fins a la presentació final del projecte


Estructura i presentació

 

Apartats del treball

 

A continuació es dóna la relació de les parts d’un treball. Les que es consideren opcionals, i que no necessàriament hi han de ser presents, es marquen amb claudàtors.

 • Portada: la portada és la font que permet identificar el treball. Les dades que s’hi han de fer constar depenen del tipus de treball, però algunes de les fonamentals són: títol, autor, assignatura, professor i grup, director, departament, universitat,  títol al qual s’opta (en cas de tesis i projectes de final de carrera), i data de presentació. Després de la portada s’acostumen a deixar un o més fulls en blanc de cortesia.
 • [Resum (abstract)]: és un text breu, al voltant d’unes 250 a 500 paraules en el cas d’informes i tesis, redactat de forma normalitzada d’acord amb la ISO 214, en què s’informa del contingut i la naturalesa del document, a fi que el lector pugui decidir si vol llegir el treball sencer. S’hi fan constar especialment els objectius, els mètodes, els resultats i les conclusions utilitzant la terminologia normalitzada de la matèria.
 • Sumari o taula de contingut: cal consignar el títol de tots els apartats i les subdivisions per ordre d’aparició en el text amb la indicació de la plana on comencen. Si hi ha il.lustracions i quadres numerats, s’acostuma a fer un sumari específic a part.
 • [Llista d’abreviatures i símbols]: obligatòriament s’ha de fer constar allò que, a priori no pugui ser fàcilment entès pels lectors, tot i que el més senzill és indicar-ne totes les utilitzades al llarg del treball.
 • Introducció: s’ha de definir breument el propòsit i els objectius, la motivació, l’abast (cronològic, geogràfic, tipològic, etc.) i la seva justificació, un comentari general sobre els documents consultats i la metodologia emprada, els agraïments generals i la data de tancament de les diferents etapes de treball.
 • Cos del treball: ha d’estar dividit en capítols homogenis numerats, que es podrien agrupar en quatre grans àmbits: la teoria, el mètode, els resultats i la discussió.
 • Conclusions i/o recomanacions: han de ser el resultat de la presentació clara i ordenada de les deduccions fetes al llarg del treball.
 • [Annexos]: la seva finalitat pot ser completar el cos del treball amb informació que no s’ha encabit per no trencar la presentació lògica i ordenada, o oferir dades complementàries que ajudin a entendre els mètodes emprats. També s’hi poden incloure altres materials complementaris, difícilment intercalables com plànols, mostres, fotografies, glossaris, etc. La informació complementària del treball inclosa en els annexos s’ha de citar al final de cada un d’ells.
 • Bibliografia: el conjunt de documents consultats, citats o no, al llarg del treball, formen la bibliografia que es presenta al final del treball de forma ordenada (cronològicament o alfabètica). Les bibliografies ordenades per temes, amb comentaris o sense, que serveixen per presentar l’estat de la qüestió amb documents que no han estat citats al llarg del treball s’acostumen a donar com annex.
  • En les nostres recomanacions "Com presentar una bibliografia, com citar un text", hi ha indicacions detallades sobre la forma de presentació de la llista de referències i de les citacions dins del text.
  • Tanmateix, en les nostres recomanacions "Citar documents", es poden obtenir les pautes i diversos exemples sobre com elaborar les referències bibliogràfiques de documents en diversos suports (impresos, electrònics, audiovisuals i orals), segons la norma internacional ISO 690.
 • [Índexs alfabètics]: complementen els sumaris amb punts d’accés més específics. Donat que el treball pot servir per cercar dades molt concretes, és molt útil que el lector pugui trobar-les ràpidament. La generació d’un índex alfabètic de conceptes, de noms de persones, institucions o llocs significatius, és factible en l’actualitat gràcies als processadors de textos


Criteris de redacció

 

Cal tenir en compte que és indispensable que el treball estigui correctament redactat i estructurat. Tot i que els continguts del treball siguin de gran qualitat, la seva presentació de forma no adient pot dificultar-ne la lectura i l’anàlisi per part de les persones encarregades de l'avaluació corresponent.

Per tant, el treball s'ha de redactar amb correcció, en un llenguatge clar i directe, i amb una bona estructuració de la informació: es tracta de permetre lectures parcials i puntuals, facilitant que el lector pugui trobar fàcilment allò que li interessa.

La creació de treballs acadèmics requereix coneixements sobre la redacció de treballs científics destinats a la publicació o a la presentació d’informes. Tanmateix hi ha un conjunt de recomanacions sobre l’estructura i els elements d’un treball que són força universals i que es poden trobar recollides en multitud de manuals de metodologia del treball científic i en guies d’estil per a la redacció. Una selecció d’aquests manuals i guies es pot trobar a les biblioteques de la UPC:

 • Beer, F.D. (ed.) Writing and speaking in the technology professions: a practical guide. Piscataway: IEEEPress, 1992.
 • García de la Fuente, O. Metodología de la investigación científica: cómo hacer una tesis en la era de la informática. Madrid: CEES, 1994.
 • Mauch, J.E.; Birch, J.W. Guide to the successful thesis and dissertation: a handbook for students and faculty. New York: Marcel Dekker, 1993.
 • Pérez, S. Cómo elaborar y presentar un trabajo escrito. Madrid: Deusto, 1993.
 • Sierra Bravo, R. Tesis doctorales y trabajos de investigación científica. Madrid: Paraninfo, 1996.
 • Turabian, K.L. Manual for writers of term papers, theses and dissertations. London: University of Chicago Press, 1996. 
 • Walker, M. Cómo escribir trabajos de investigación. Barcelona: Gedisa, 2000.
 • Wilkinson, A.M. Scientist’s handbook for writing papers and dissertations. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1991.


Propietat intel·lectual

 

El plagi

 

Tal i com es detalla a la web citada a continuació, cal tenir molt present que la inclusió de textos i/o imatges de tercers al propi treball ha de fer-se correctament a mode de citació per tal d'evitar-ne el plagi:


Titularitat dels drets

 

Els drets relacionats amb la propietat industrial i intel·lectual dels treballs acadèmics elaborats per l'estudiantat de la UPC només poden ser exercits segons el que estableix la corresponent normativa i legislació vigent.


Dipòsit a Treballs acadèmics UPC

 

Treballs acadèmics UPC és un dipòsit institucional que allotja els treballs finals de grau, projectes final de màster, tesines i altres treballs acadèmics creats per estudiants de la UPC, amb el propòsit de fer-los visibles, accessibles, preservables  i recuperables lliurament per qualsevol usuari a través d’Internet.

Un cop finalitzat tot el procés d'avaluació dels treballs, aquests poden ser dipositats a Treballs acadèmics UPC sempre i quan es compleixin aquests requisits:

 L'autor autoritzi de forma expressa el dipòsit

El treball no vulneri els drets de propietat industrial i intel·lectual de tercers

No existeixi cap possible sol·licitud d'una patent que recaigui sobre el contingut del treball

No existeixi cap  acord de confidencialitat vigent amb tercers (per exemple, empreses o editorials)


 Numeració i paginació de les parts

 

 • Els epígrafs de capítols, apartats i subapartats han d’aparèixer jerarquitzats per la tipografia i amb números aràbics subdividits per punts (per exemple 2. CAPÍTOL; 2.1. Apartat; 2.1.1. Subapartat).
 • Els annexos s’han d’identificar per lletres majúscules consecutives (Annex A, Annex B, etc.).
 • Els treballs es presenten en fulls escrits a dues cares.
 • Tots els fulls, tret de la portada, els fulls de respecte i el sumari, han d’estar numerats amb un número aràbic normalment col.locat en el peu del full que començarà pel número 3 o 4 en funció del nombre de fulls sense numerar que hi hagi al començament.


Criteris gràfics

 

Espaiat i marges

 • Cal observar les prescripcions que es demanin per a la presentació del treball en relació a si el text es pot mecanografiar a un o dos espais. Amb tot, cal recordar que el més correcte és la presentació a dos espais i la utilització d’una sola família de lletres.
 • S’ha de deixar respirar el text i, per tant, cal fixar uns marges adients i facilitar la lectura fragmentada del text amb espais entre apartats i paràgrafs. 

Notes a peu de pàgina 

 • Les observacions i els comentaris que complementen el text s’han de donar en una nota a peu de pàgina o a final de capítol.
 • La indicació en el text serà en superíndex.

Figures i taules 

 • Si són essencials per a la comprensió del text principal han d’estar intercalades en el cos del treball dins d’un requadre.
 • Cal citar a peu de pàgina el document d’on s’han extret i han d’anar acompanyades d’una llegenda que permeti entendre la figura o la taula. Han d’estar numerades en seqüències diferents per a figures i per a taules.


Més informació

 • Gestor de referències bibliogràfiques (RefWorks)

Comparteix aquest contingut amb:
La seva puntuació: Cap Mitjana: 3.1 (12 votes)

CercaEsdeveniments propers

 1. Club de Lectura Biblioteca ETSEIB
  • afegir al google calendar
  • Comença el dia: Dimecres, 7 de Maig
  • Hora d'inici: 14:00
  • Hora d'acabament: 15:00
  • A on: Departament d'Electrònica, Edifici ETSEIB, Planta 9
  • Descripció: Tertúlia sobre el llibre: Invasió subtil de Pere Calders