Què és la bibliografia recomanada

La bibliografia recomanada a les guies docents és la relació de documents que el professorat recomana als estudiants per a cadascuna de les assignatures que imparteix durant el curs acadèmic.

Pot incloure llibres, articles de revista, enllaços web, etc.

Per norma, s’estructura en:

  • Bibliografia bàsica, que és aquella on el o la docent recomana per a cada assignatura un màxim de cinc títols (manuals, llibres de problemes i altres recursos d’informació publicats) que donen suport a l’estudiantat en l’assoliment dels objectius generals d’aprenentatge de l’assignatura.

  • Bibliografia complementària, que és aquella on el docent pot recomanar fins a un màxim de deu títols addicionals a la bibliografia bàsica (manuals, llibres de problemes i altres recursos d’informació publicats) que donen suport a l’estudiantat en l’assoliment dels objectius específics d’aprenentatge de l’assignatura, i per tant relacionats amb continguts i activitats específiques de l’assignatura.

  • Altres recursos (enllaços web, material audiovisual o material informàtic) que el docent consideri.

Les biblioteques de la UPC normalitzen les citacions bibliogràfiques dels documents que el professorat ha introduït al Sistema de Gestió dels Estudis i Anàlisi de la Informació Directiva de la UPC (PRISMA) i garanteixen, sempre que és possible, com a mínim una còpia de tots els llibres citats a la guia docent de les assignatures del curs vigent.

Tornar a la bibliografia Nova finestra

Darrera actualització: 13/10/2016